"En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken." (Openbaring 5:5) 

Als wij om ons heen kijken zien we een wereld die in nood is, maar ook een wereld die bloedt uit duizend wonden en een wereld die kreunt vanwege alle gebrokenheid en alles terreur. Een wereld die op deze manier onmogelijk kan blijven bestaan. En als we elkaar op deze wereld uiteindelijk niet afmaken, dan maken we de natuur zo kapot dat leven op deze aardbol uiteindelijk niet meer mogelijk is. We leven in de eindtijd, dat is wat we dan zeggen. En toch is deze tijd waarin wij leven geen absoluut drama. Het is ook geen tijd die aan het noodlot is overgelaten. 

Als je het boek Openbaring leest, dan is het heftig wat er allemaal voorbij komt. En toch begint Jezus om Johannes aan het begin van de hele eindtijd in hoofdstuk 4 te laten zien dat er Één op de troon zit. En dan volgt hoofdstuk vijf. Johannes ziet een boekrol in de hand van Hem Die op de troon zat. Die boekrol is van binnen en van buiten beschreven. Het is de boekrol met de hele wereldgeschiedenis daarop. Of misschien beter gezegd, het is de boekrol waar alles op staat dat nog moet gebeuren voordat de wereld voorbij zal zijn gegaan. De boekrol van de eindtijd.  

Maar dan gaat Johannes huilen, want er blijkt niemand te zijn die deze boekrol kan openen. Niemand is bij machte om de eindtijd in gang te zetten. Want dat is het beeld dat we hier zien. Er is een eindtijd, maar hij kan niet in beweging komen. Eigenlijk ziet Johannes dat Jezus niet kan terugkomen, omdat nog niet alles is gebeurd dat moet gebeuren. 

En dan zegt één van de ouderlingen tegen Johannes dat hij niet hoeft te huilen. Want er is wel iemand die de boekrol kan openen, er is wel iemand die de eindtijd in beweging kan zetten. Het is de Leeuw uit de stam van Juda, Die overwonnen heeft. Jezus, de Leeuw uit de stam van Juda. Juda werd door Jakob gezegend met de woorden dat hij een leeuwenwelp zou zijn en de scepter van Israël zou van zijn huis niet wijken. En uit deze leeuwenwelp is de Leeuw geboren, Jezus Christus. En Hij heeft als Leeuw overwonnen. Waar satan als een leeuw zich voordoet, daar is Jezus de Leeuw. Waar de wereldgeschiedenis door iets dat lijkt op een leeuw verscheurd lijkt te worden, is Jezus de enige echte Leeuw Die overwonnen heeft. En Hij heeft met Zijn overwinning de eindtijd in beweging gezet en Hij leeft als overwinnende Leeuw. Slangen, monsters of terreurbewegingen, Jezus is als Leeuw onze Overwinnaar! Dat betekent dat het niet uit de hand loopt, al lijkt dat er wel op, maar Jezus is de onoverwinnelijke Leeuw. Hij verscheurde zelfs het graf, Hij verscheurde satan en Hij verscheurde de zonde en alles wat daaruit is voortgekomen. Overwinnaar, Hij is mijn God ik zal Hem eren! 

Gebed: Jezus, Leeuw uit de stam van Juda, U bent mijn Overwinnaar en ik geloof dat Uw overwinningskracht sterker zal zijn dan wat ook in deze wereld. Ik wil leven in dat vertrouwen dat U Overwinnaar bent, nu een eeuwig!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu