"En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus" (Markus 8:29) 

Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien is dit wel de vraag waardoor we met dit thema begonnen. Omdat ik mensen tegenkwam die wel geloven in vergeving en God als Vader kennen, maar verder eigenlijk vastliepen met Jezus. Niet op het gebied van vergeving, maar wel om Jezus echt in de centrum van je leven te zetten. Jezus, Wie zeg jij dat Hij is. Dat is de vraag voor dit moment, die Jezus aan je stelt, niet op het moment dat je alles al weet, maar op dit moment waar je nu bent. Want dat was ook het moment hier bij Zijn discipelen.

De discipelen begrepen nog heel veel niet, maar Hij vroeg wel Wie Hij was in hun ogen. Wie is Jezus en hoe geef jij dat vorm in jouw leven? Dit zijn behoorlijk confronterende vragen, maar het zijn vragen waardoor Jezus echt meer en meer het middelpunt in je leven zal worden. Jezus, Wie is Hij volgens jou? 

Petrus geeft direct antwoord, zoals Hij dit altijd doet en misschien zegt hij wel veel meer dan dat hij op dit moment begrijpt. Hij zegt: "U bent de Christus!" Als je dit letterlijk zou vertalen, dan zou Petrus dus zeggen: "U bent de Gezalfde van God." In die woorden zit eigenlijk alles en ik geloof dat er in deze woorden meer zit dan dat wij altijd kunnen begrijpen. Want Jezus als de Gezalfde van God, daarmee zegt Petrus dat Jezus Degene is Die God heeft aangesteld als de beloofde Messias.  

Maar begreep Petrus dan hoe dat precies zat? Jezus is de beloofde Messias die door God is gezalfd om het complete herstel van de relatie met God te brengen, maar ook Degene Die dus het Koninkrijk brengt en alles mogelijk maakt omdat Hij God is. Dat betekent dat door Jezus er verzoening is, maar ook verder echt alles mogelijk is. En dat alles, dat kunnen wij nooit compleet ingevuld krijgen. We kunnen niet eens volmaakt invullen wat de verzoening precies is omdat wij niet eens al onze eigen zonden kennen. Jezus is eigenlijk dus gewoon 'Alles'. In Hem heeft God ons alles gegeven. In Hem geeft God Zichzelf, komt God dichtbij ons en het kruis is het begin van de wederoprichting van alle dingen. Maar hoe dat zal zijn, dat is voor ons niet klein te krijgen. 

In één van de andere Evangeliën zegt Jezus dan: Op deze Petra, op deze belijdenis zal Ik Mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat Jezus Degene is Die God heeft gezalfd om al het werk op aarde te doen dat gedaan moest worden, maar ook gezalfd om daarna als Koning in de hemel te regeren en alles wat Hij in de eeuwigheid en in de tijd nog zal doen, dat is het fundament van ons geloof! En daardoor is ineens alles mogelijk, maar is Jezus ineens ook heel concreet. Hij is dus niet verdwenen en Hij komt ooit een keer terug, maar Hij is gezalfd door God en aangesteld in Zijn actieve rol als Koning en fundament van Zijn kerk. 

Gebed: Jezus, U bent het Die God zou aanstellen en U bent het Die God heeft aangesteld. U hebt alles herstelt en in Uw lijden is het begin van het complete herstel begonnen en U zult dat afmaken! U bent mijn Middelpunt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu