"En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (Markus 4:41) 

Het zou je als ervaren vissers maar gebeuren dat je een storm over je heen krijgt die je niet meer kunt hanteren. Jezus had de discipelen de opdracht gegeven om naar het land van de Gadarenen te varen. Niet bepaald het gebied waar Jezus meestal Zijn werk deed. Maar Jezus vroeg het hen en dus hebben ze geluisterd en zijn ze gegaan. Overigens gingen de meeste vissers niet zover van het land. Ze hielden meestal de controle door het land in zicht het houden. Maar nu moesten de discipelen het meer over. En op het meer kon het behoorlijk spoken.

 

Maar dat zal nu toch wel meevallen? Ze hebben Jezus aan boord, dus wat kan hen eigenlijk overkomen? Met Jezus aan boord moet het toch wel goed komen? Dat zou je wel denken. En dan zijn ze nog maar net onderweg en dan begint de ellende. Er steekt een stormwind op die hun voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het woord in het Grieks 'lailaps' geeft aan dat het hier over meer dan een storm gaat. Het is een orkaan van wind. En wat doet dan Jezus? 

Jezus doet dus helemaal niets, sterker nog, Hij ligt gewoon te slapen op het achterdek. Jezus sliep! En dat terwijl ze in grote nood zijn. Jezus, hoe kunt U dat nu doen? Dit gaat toch helemaal verkeerd? Ik weet niet hoe Jezus in jouw leven soms afwezig lijkt te zijn, maar dat het helemaal mis dreigt te gaan zul je vast wel herkennen. En toen ik aan deze overdenking begon dacht ik hem als titel 'Jezus is... Heerser over de natuur', maar tijdens het schrijven kwam ik er achter dat het hier veel meer er om gaat dat Jezus alles onder controle heeft. 

Wat er gebeurt is niet iets dat zomaar gebeurt. Als Jezus dan uiteindelijk wakker wordt gemaakt dan blijkt dat Jezus maar één bevel hoeft te geven en dat storm gaat liggen. Jezus is Heerser over de natuur. Dat zou je zeggen, maar het is meer dan de natuur. Jezus is onderweg om in het land van de Gadarenen een man te bevrijden van een legioen demonen. Dat was Jezus' doel! En wat is dan deze storm? Dat is niet een storm die we moeten zien als een gewone storm. Het is een storm vol met duistere machten die er alles aan deden dat Jezus de overkant niet zou bereiken. Want die duistere machten wisten het: Als Jezus de overkant haalt, zit ons spel er op.  

Er is heel wat geestelijke strijd dat ons soms laat vastlopen in ons leven. Strijd die er voor zorgt dat wij ons doel niet kunnen bereiken en je wordt er soms radeloos van. Maar weet je Wie Jezus is? Hij is all in control! Jezus heeft de controle en in Zijn Naam is ook de controle over elke macht en kracht die ons van onze bestemming probeert af te houden. Jezus, Hij heeft de complete controle en als Hij opstaat, moet elke macht en kracht zwijgen! 

Gebed: Jezus, U hebt alles onder controle! Jezus, waar U bent, moet alles zwijgen wat Uw doel in de weg staat. U staat op, bestraft elke macht en kracht, zodat U Uw doel zult bereiken. In mijn leven en in dat van al die anderen die U op mijn pad brengt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu