"En Hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen: Luister!" (Markus 4:2 en 3a) 

Weet je wat Jezus diepste verlangen was, naast dat Hij gekomen is om te herstellen wat wij kapotmaakten? Het was Zijn verlangen dat de boodschap van het Koninkrijk echt over zou komen. Best bijzonder eigenlijk dat het Evangelie van het Koninkrijk in onze tijd zo is ondergesneeuwd, terwijl Jezus er heel veel over gezegd heeft en wij in de kerk ons zijn gaan blindstaren op alleen de verzoening. Jezus was er altijd op uit om uit te leggen wat Hij kwam doen, maar ook hoe het Koninkrijk functioneert en wat het Evangelie van het Koninkrijk eigenlijk is. En het is bijzonder hoe Hij dat doet.

 

Als Jezus eigenlijk nog maar net met Zijn onderwijs is begonnen, dan komen we deze tekst als tegen. Jezus deed het doordat Hij verhalen vertelde. Hij vertelde verhalen die een lijn trokken naar de boodschap die Hij wilde overbrengen, Hij gebruikte doorlopend beelden die Zijn boodschap zouden ondersteunen. Gelijkenissen noemt de Bijbel deze verhalen. Maar eigenlijk zijn het gewoon alledaagse verhalen. 

Ik geloof dat Jezus een intens gevoelsmens was en een kenmerk van gevoelsmensen is dat ze in plaatjes denken. Jezus kan van elk beeld een boodschap maken. Je moet dus wel goed luisteren naar de boodschap in het verhaal, maar het bijzondere er aan is dat als je de volgende keer datzelfde beeld ziet, dat de boodschap ook weer terugkomt. 

Vorig jaar ben ik al eens diep ingegaan op de gelijkenis van de zaaier, die Jezus hier wil gaan vertellen. Nu ga ik er verder niet op in, maar wordt er eens van bewust hoe Jezus Zijn onderwijs overbracht. En leer ook eens in al die gelijkenissen dat er vaak meerdere lagen zitten. Ooit preekte ik over de Barmhartige Samaritaan en velen leggen dan uit: Jezus wil hiermee zeggen dat je goed moet doen aan je naaste. Ja, dat is een boodschap. Maar de andere boodschap is dat Jeruzalem beeld is van de hemel, Jericho is beeld van de vervloekte aarde. En de reiziger ging vanuit Jeruzalem naar Jericho. Het is het beeld van onze val in Adam. En dan komt de Barmhartige Samaritaan voorbij. Hij was niet één van hen. Hij hoorde niet bij het volk, maar hij gaf de hulp die nodig was. Jezus kwam ook van een andere kant. Het gaat daar over ons en Jezus.

Zie je hoeveel inhoud Jezus in Zijn verhalen legt? En ik merk dat als ik soms verhalen schrijf met een diepere inhoud, gelijkenissen naar aanleiding van een onderwerp uit de Bijbel, dat het vaak veel beter overkomt, dan een heleboel theologie. Iedereen snapte de verhalen van Jezus. Soms hadden ze uitleg nodig, maar de verhalen op zichzelf waren voor iedereen te begrijpen.

Jezus wilde dat wij echt zouden begrijpen waar het om ging. Niet alleen dat Hij gekomen was voor de zonden van de wereld, maar elk detail van Zijn komst, van Zijn Koninkrijk en van Zijn Vader, Hij wil dat wij dat leren, weten en kennen. Jezus is een meesterverteller met echt een boodschap. Twee dingen voor nu: lees eens dieper door op de gelijkenissen en oefen jezelf erin om beelden die je ziet te gebruiken om Gods boodschap in te verwerken. 

Gebed: Jezus, U bent zo'n bijzondere verteller, U wil zo graag elk detail aan ons bekend maken. Leer mij op Uw manier te vertellen aan de mensen die ik nu ontmoet en leer mij dieper te lezen in Uw verhalen.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu