"En Hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen: Luister!" (Markus 4:2 en 3a) 

Weet je wat Jezus diepste verlangen was, naast dat Hij gekomen is om te herstellen wat wij kapotmaakten? Het was Zijn verlangen dat de boodschap van het Koninkrijk echt over zou komen. Best bijzonder eigenlijk dat het Evangelie van het Koninkrijk in onze tijd zo is ondergesneeuwd, terwijl Jezus er heel veel over gezegd heeft en wij in de kerk ons zijn gaan blindstaren op alleen de verzoening. Jezus was er altijd op uit om uit te leggen wat Hij kwam doen, maar ook hoe het Koninkrijk functioneert en wat het Evangelie van het Koninkrijk eigenlijk is. En het is bijzonder hoe Hij dat doet.

 

Als Jezus eigenlijk nog maar net met Zijn onderwijs is begonnen, dan komen we deze tekst als tegen. Jezus deed het doordat Hij verhalen vertelde. Hij vertelde verhalen die een lijn trokken naar de boodschap die Hij wilde overbrengen, Hij gebruikte doorlopend beelden die Zijn boodschap zouden ondersteunen. Gelijkenissen noemt de Bijbel deze verhalen. Maar eigenlijk zijn het gewoon alledaagse verhalen. 

Ik geloof dat Jezus een intens gevoelsmens was en een kenmerk van gevoelsmensen is dat ze in plaatjes denken. Jezus kan van elk beeld een boodschap maken. Je moet dus wel goed luisteren naar de boodschap in het verhaal, maar het bijzondere er aan is dat als je de volgende keer datzelfde beeld ziet, dat de boodschap ook weer terugkomt. 

Vorig jaar ben ik al eens diep ingegaan op de gelijkenis van de zaaier, die Jezus hier wil gaan vertellen. Nu ga ik er verder niet op in, maar wordt er eens van bewust hoe Jezus Zijn onderwijs overbracht. En leer ook eens in al die gelijkenissen dat er vaak meerdere lagen zitten. Ooit preekte ik over de Barmhartige Samaritaan en velen leggen dan uit: Jezus wil hiermee zeggen dat je goed moet doen aan je naaste. Ja, dat is een boodschap. Maar de andere boodschap is dat Jeruzalem beeld is van de hemel, Jericho is beeld van de vervloekte aarde. En de reiziger ging vanuit Jeruzalem naar Jericho. Het is het beeld van onze val in Adam. En dan komt de Barmhartige Samaritaan voorbij. Hij was niet één van hen. Hij hoorde niet bij het volk, maar hij gaf de hulp die nodig was. Jezus kwam ook van een andere kant. Het gaat daar over ons en Jezus.

Zie je hoeveel inhoud Jezus in Zijn verhalen legt? En ik merk dat als ik soms verhalen schrijf met een diepere inhoud, gelijkenissen naar aanleiding van een onderwerp uit de Bijbel, dat het vaak veel beter overkomt, dan een heleboel theologie. Iedereen snapte de verhalen van Jezus. Soms hadden ze uitleg nodig, maar de verhalen op zichzelf waren voor iedereen te begrijpen.

Jezus wilde dat wij echt zouden begrijpen waar het om ging. Niet alleen dat Hij gekomen was voor de zonden van de wereld, maar elk detail van Zijn komst, van Zijn Koninkrijk en van Zijn Vader, Hij wil dat wij dat leren, weten en kennen. Jezus is een meesterverteller met echt een boodschap. Twee dingen voor nu: lees eens dieper door op de gelijkenissen en oefen jezelf erin om beelden die je ziet te gebruiken om Gods boodschap in te verwerken. 

Gebed: Jezus, U bent zo'n bijzondere verteller, U wil zo graag elk detail aan ons bekend maken. Leer mij op Uw manier te vertellen aan de mensen die ik nu ontmoet en leer mij dieper te lezen in Uw verhalen.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu