"Daarom, de Zoon van de mensen is Heere, óók van de sabbat" (Markus 2:28) 

Er zijn van die punten waarover altijd discussie is en altijd discussie zal blijven. En zeker als het om wettische discussie gaat zal het altijd onrust geven als je daar tegenin gaat. Geldt er dan niets meer van de wet? Jawel, dat is het punt ook helemaal niet, maar het is de vraag met welke intentie je dingen doet. En zodra je een regel gaat gebruiken om er iets mee te verdienen bij God, komen er ook altijd menselijke regels bij, die God in ieder geval niet zo heeft bedoeld. En dat speelt ook bij de sabbat. 

 

Het aantal keren dat ik van jongeren vragen heb gekregen op welke manier de zondag ingevuld zou moeten worden en wat er wel mag en wat er niet mag, dat is niet meer te tellen. En het aantal regels die ik in de Bijbel nergens terug kan vinden rond de zondag zijn ook al niet meer te tellen. Laatst las ik in een blad dat in de Reformatorische hoek nogal behoorlijk gelezen wordt en enquette over wat kinderen op zondag niet mogen lezen. Dan blijkt er een heel hoog percentage te zijn dat op zondag geen stripboeken mag lezen en ook een hoog percentage dat kinderen alleen geestelijke boeken laat lezen op zondag. Wellicht zijn mijn pubers dan wat minder gewillig, maar ik zou het nog niet eens voor elkaar kunnen krijgen, vrees ik. 

En Jezus, Die plukt gewoon aren op de sabbat! Verschrikkelijk, dat was verboden door de Farizeeën, want dat was werken. Het was helemaal geen werken, maar er was een wet bij bedacht om te voorkomen dat de echte wet van de sabbat ontheiligd zou worden. En dan begint Jezus iets duidelijk te maken. Het gaat niet om de regel, maar het gaat om dat wat er achter zit. 

Mocht David van de toonbroden eten in de tabernakel? Nee, natuurlijk niet, Gods heiligheid had hem op dat moment zo kunnen straffen. En toch keurde God het niet af toen David daarvan at toen hij achtervolgd werd en eten nodig had. Regels zijn er bij God niet om de regel. En dit geldt zeker bij de eerste 4 geboden waar het om God gaat. 

En als het dan over de sabbat gaat, dan zegt Jezus: Ik ben Heer, ook over de sabbat. Jezus staat vooral, als God, boven elke wet. Hij is de Auteur van de grondwet van het Koninkrijk. En God heeft de sabbat gegeven aan de mensen. De sabbat was na de schepping geen regel, maar een gave aan de mensen om te mogen rusten. Jezus is de Heer van de rust! Hij is Heer over jouw drukke agenda, niet om hem in te perken, of om er wat van te vinden, maar omdat Hij in jouw agenda rustmoment wil! Rust om met Hem te wandelen. Daar gaf God een hele dag voor in de week. Maar de gedachte er achter was een veel grotere gedachte. Zonder rust zouden wij het èn niet volhouden, èn we zouden God niet spreken en Hij ons niet meer. Jezus is Heer van de rust! Hij geeft die zevende dag van de week aan ons, zodat wij rusten en tijd hebben om met elkaar van Hem te genieten. 

Gebed: Jezus, U bent Heer van elk rustmoment in mijn leven. U wilt zelfs dat ik rust neem en dat ik niet blijf rennen. Dank U wel dat U mijn rust bent!!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu