"En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden." (Markus 1:34) 

Jezus heeft de consternatie in de synagoge achter Zich gelaten. Er zal nog wel een poosje zijn nagepraat, want bevatten konden ze het niet dat zelfs de demonen aan 'Deze' onderworpen waren. Dat was nog niet eerder op deze manier vertoond. Niets konden de demonen doen, zonder dat Jezus hen dat toestond. Maar net de chaos in de synagoge achter Zich gelaten hebbend, komt Hij eerst in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Deze vrouw was ziek, ernstig ziek. Er wordt gesproken over koorts.

 

De vorm van koorts die deze vrouw had, was zo ernstig dat ze er normaal aan overleden zou zijn. Toch lijkt deze ziekte ook voor demonen te zijn veroorzaakt. In de andere Evangeliën lezen we namelijk dat Jezus de ziekte bestrafte. Wellicht was er voor de omstanders geen verschil tussen ziekte en ziekte, maar Jezus ziet het onderscheid wel degelijk. Maar wat er dan gebeurt maakt nog meer duidelijk Wie Jezus is. 

Nadat de schoonmoeder van Petrus genezen is, brengen ze ook allen die er door ziekten slecht aan toe waren. Demonen was het ene en dat is heel logisch, want daar zitten de personen van demonen achter, maar ziekte is een ander verhaal. Maar Jezus' Koninkrijk is ook een Koninkrijk waar ziekte niet thuishoort. En een koning zoekt het beste voor zijn onderdanen. Koning Jezus dus ook, sterker nog, Hij kan nog veel meer dan een aardse koning. Jezus komt met een echt Koninkrijk dat volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde bij de schepping. Daarom is Jezus ook geneesheer. 

Hij geneest elke zieke die bij Hem komt. En nu dan? Jezus is nog steeds onze Geneesheer. En dat moeten we maar even tegen elkaar zeggen. Wij vertrouwen zo makkelijk op onze medicijnen en op onze doktoren, maar Wie is eigenlijk onze Geneesheer? Jezus zit op de troon en Hij regeert over hemel en aarde? En natuurlijk is onze wereld onderworpen aan de gebrokenheid, maar Jezus heeft ook door Zijn striemen onze genezing verdiend. Het is nu mogelijk dat er Koninklijke genezing plaatsvindt. En ja, we blijven nog steeds in een gebroken wereld leven, maar iedereen die in Jezus gelooft heeft de genezing wel ontvangen, net zoals we in Christus heilig zijn en toch nog zondigen. Wanneer we de genezing daadwerkelijk ontvangen, bepaald God, nu of in de eeuwigheid. Maar tegelijk was en is Jezus onze Geneesheer. Dat laat Jezus ons zien door de wonderen die Hij doet. 

Waarom zouden we ons laten weerhouden om dit ook nu nog steeds te geloven. Niet dat doktoren overgeslagen moeten worden en medicijnen vergeten zouden moeten worden, maar mag Jezus ook nu als Geneesheer de eerste plaats krijgen bij elke kwaal en ziekte? Jezus is nog steeds Dezelfde, ook al is Hij nu niet meer op aarde, maar daarom heeft Hij elke zalving van Hemzelf op de gelovigen gelegd zodat wij in Zijn Naam nog steeds worden gevraagd om Zijn wonderen te geloven. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Geneesheer en daarom zijn mijn ogen op U! Elke kwaal en elke ziekte, daarvoor richt ik mij tot U en ik vraag U om mij te laten zien waar ik in Uw Naam wonderen mag verwachten.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu