"En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden." (Markus 1:34) 

Jezus heeft de consternatie in de synagoge achter Zich gelaten. Er zal nog wel een poosje zijn nagepraat, want bevatten konden ze het niet dat zelfs de demonen aan 'Deze' onderworpen waren. Dat was nog niet eerder op deze manier vertoond. Niets konden de demonen doen, zonder dat Jezus hen dat toestond. Maar net de chaos in de synagoge achter Zich gelaten hebbend, komt Hij eerst in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Deze vrouw was ziek, ernstig ziek. Er wordt gesproken over koorts.

 

De vorm van koorts die deze vrouw had, was zo ernstig dat ze er normaal aan overleden zou zijn. Toch lijkt deze ziekte ook voor demonen te zijn veroorzaakt. In de andere Evangeliën lezen we namelijk dat Jezus de ziekte bestrafte. Wellicht was er voor de omstanders geen verschil tussen ziekte en ziekte, maar Jezus ziet het onderscheid wel degelijk. Maar wat er dan gebeurt maakt nog meer duidelijk Wie Jezus is. 

Nadat de schoonmoeder van Petrus genezen is, brengen ze ook allen die er door ziekten slecht aan toe waren. Demonen was het ene en dat is heel logisch, want daar zitten de personen van demonen achter, maar ziekte is een ander verhaal. Maar Jezus' Koninkrijk is ook een Koninkrijk waar ziekte niet thuishoort. En een koning zoekt het beste voor zijn onderdanen. Koning Jezus dus ook, sterker nog, Hij kan nog veel meer dan een aardse koning. Jezus komt met een echt Koninkrijk dat volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde bij de schepping. Daarom is Jezus ook geneesheer. 

Hij geneest elke zieke die bij Hem komt. En nu dan? Jezus is nog steeds onze Geneesheer. En dat moeten we maar even tegen elkaar zeggen. Wij vertrouwen zo makkelijk op onze medicijnen en op onze doktoren, maar Wie is eigenlijk onze Geneesheer? Jezus zit op de troon en Hij regeert over hemel en aarde? En natuurlijk is onze wereld onderworpen aan de gebrokenheid, maar Jezus heeft ook door Zijn striemen onze genezing verdiend. Het is nu mogelijk dat er Koninklijke genezing plaatsvindt. En ja, we blijven nog steeds in een gebroken wereld leven, maar iedereen die in Jezus gelooft heeft de genezing wel ontvangen, net zoals we in Christus heilig zijn en toch nog zondigen. Wanneer we de genezing daadwerkelijk ontvangen, bepaald God, nu of in de eeuwigheid. Maar tegelijk was en is Jezus onze Geneesheer. Dat laat Jezus ons zien door de wonderen die Hij doet. 

Waarom zouden we ons laten weerhouden om dit ook nu nog steeds te geloven. Niet dat doktoren overgeslagen moeten worden en medicijnen vergeten zouden moeten worden, maar mag Jezus ook nu als Geneesheer de eerste plaats krijgen bij elke kwaal en ziekte? Jezus is nog steeds Dezelfde, ook al is Hij nu niet meer op aarde, maar daarom heeft Hij elke zalving van Hemzelf op de gelovigen gelegd zodat wij in Zijn Naam nog steeds worden gevraagd om Zijn wonderen te geloven. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Geneesheer en daarom zijn mijn ogen op U! Elke kwaal en elke ziekte, daarvoor richt ik mij tot U en ik vraag U om mij te laten zien waar ik in Uw Naam wonderen mag verwachten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu