"U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen." (Hooglied 4:1-14)

Wat moet de Koning in Hooglied helemaal tot over Zijn oren verliefd zijn geweest op dat zwarte meisje. Zij is in Zijn ogen helemaal volmaakt. Alles is volmaakt goed en zuiver. Alles is mooi aan haar. Hij weet in dit gedeelte de woorden niet bij elkaar te rapen als het gaat over de schoonheid van Zijn liefste. En dat van een Koning, die Zijn waardigheid toch echt moet houden. En dat van een Koning die op een meisje als dit toch onmogelijk kan vallen.

Ik denk dat we deze eerste verzen van hoofdstuk 4 eens moeten lezen, betrokken op hoe Jezus naar jou wil kijken door het geloof in Hem. Je moet elk vers echt lezen en doe het maar hardop! Spreek elke tekst uit! Alles aan jou ziet Hij, in Zichzelf, als volkomen volmaakt. Deze bruid heeft aan zichzelf echt wel onvolkomenheden gezien. En als Jezus vanuit Zijn heiligheid naar je kijkt, ziet Hij ook genoeg. Maar als Jezus in Zijn liefde naar je kijkt, dan ziet Hij niets anders dan alleen maar pracht en schoonheid.

Jezus zegt het tegen je: Je bent mooi!! En Hij verlangt dat we uit de woestijn van Libanon met Hem gaan. Dat is hoe Jezus je ziet. Dit verhaal van Koning Salomo, is ook het verhaal van Jezus en Zijn gemeente. Als Jezus in liefde kijkt, ziet Hij geen enkel gebrek meer.

En hoe het zover is gekomen? Waar deze liefde vandaan komt en waar deze is ontstaan? Door in geloof op Jezus te zien. Dit meisje uit Hooglied had haar ogen geslagen op de Koning. Hoeveel vertrouwen moet dat meisje hebben gehad om dit te durven. Het gaat wel over de grootste Koning van dat moment. En hoeveel vertrouwen moeten wij hebben in de Koning van de koningen? Dan duizelt het ons, want als Jezus Zijn liefde wil geven, als Hij dat wil doen aan mij, aan ons... Dat kan toch eigenlijk niet. En toch in geloof dat de liefde van God zo groot is dat Hij Zijn Zoon stuurde naar deze wereld, in die liefde mogen we geloven dat we Hem verliefd in het geloof mogen aankijken.

Die verliefde geloofsblik maakt dat we het hart van de Koning veroveren. Dat maakt dat Jezus hart wegsmelt van liefde voor jou. Dat is onze Koning, als wij durven geloven in Zijn liefde voor ons en Hem in oprechtheid slechts aankijken, dan laat Hij Zijn hart veroveren. Dit kan alleen maar in geloof, dit kan niet met ons gevoel, niet met ons verstand, maar in geloof is het mogelijk. Als ons voelen en al ons denken maakt dat we het nooit kunnen of durven, maar de waarheid is dat we mogen geloven in Zijn liefde.

Dit is voor deze bruid echt een stap in geloof geweest, net zo als het voor ons een stap in geloof is, om Jezus op Zijn Woord te geloven dat Zijn liefde er echt voor ons is. En dan maar één blik op Jezus en dan roept Jezus het uit: Hoe mooi is jouw liefde, Mijn liefste.

Gebed: Mijn Liefste, ik geloof, ik geloof, ja ik geloof dat U mij in Uw liefde ziet en ik kijk U in geloof aan en weet dat U Uw hart hebt laten veroveren door mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu