"Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is." (Efeze 3:18)

Ik denk dat dit mijn grootste wens is voor elke lezer van deze dagelijkse stukjes. Het gebed dat Paulus hier opschrijft zoals hij dat op zijn knieën bidt voor degenen die hij het Evangelie brengt. Dat is wat ik je gun, ik verlang dat er zoveel van Gods liefde in Christus Jezus in je leven vrijkomt, zoals Paulus hier bidt. Paulus heeft een intens verlangen voor zijn lezers.

Ik denk soms wel eens na over het doel van elk dagelijks stukje. Het begon aan het begin van dit jaar om ook mijn eigen stille tijd te stimuleren. De reden dat ik het ben gaan delen, heb ik de afgelopen maanden vaak over nagedacht, maar ik herken mij zo in het gebed van Paulus. Als ik nog vijftig jaar zou mogen schrijven, dan zou ik het met dit verlangen willen doen: Dat elke keer als je weer meeleest meer geworteld wordt in de liefde van Jezus, dat het fundament onder je leven dikker en dikker wordt. Dat we met elkaar, samen met alle heiligen, de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Jezus voor ons leren kennen.

Paulus schrijft hier waarschijnlijk over de heiligen die al in de hemel zijn en deze omvang van liefde al werkelijk kennen en beseffen en hij verlangt dat zijn lezers nu al daar meer van gaan zien, net zolang tot de hele volheid van God in zijn lezers is uitgestort. Zoveel liefde van Jezus in hun hart, dat hun hart te klein zou zijn. En misschien is dit gebed wel erg hoog gegrepen, maar Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, kan en wil ons dat geven.

Mogen we elkaar oproepen om dit voor elkaar te bidden en ook voor alle mensen om ons heen die Jezus hebben liefgekregen. Zodat de stroom van liefde van Jezus werkelijk door ons heen zal gaan stromen. Zover dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Wat een heerlijkheid en eer zal Jezus dan krijgen in de wereld om ons heen, maar zeker ook in de gemeente. Vanuit dat verlangen werkt Paulus, dit is werkelijk zijn passie die hij voor Jezus heeft en die hij wil terugzien bij zijn lezers.

Vaak ervaren wij dat de liefde van Jezus, Zijn fundament, in ons leven lang niet zo stevig is als dat we verlangen. Meer van Jezus, meer van Zijn Geest, meer van Zijn heerlijkheid! Het is vaak maar zo 'net aan', vaak ook zo onder de maat. En Paulus ziet dat ook wel bij zijn lezers, hij weet ook wel dat op het moment dat men de genade van Jezus ontvangt en aanneemt, dat ze daarmee niet gelijk vervuld zijn met Gods heerlijkheid. Laten wij dat ook beseffen, bekering en geloof is geen eindpunt, maar juist het punt van waaruit het geloof vruchten moet gaan dragen. Als we dat beseffen en zo voor elkaar bidden, dan zal een stroom van Jezus' liefde zichtbaar worden.

Gebed: Vader, ik bid u voor iedereen die dit leest dat een ieder de omvang van Uw liefde zal leren zien en helemaal vervuld zal worden met Uw heerlijkheid, zodat een stroom van liefde zichtbaar zal worden in deze wereld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu