Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn

 

"Hoe zal Hij, Die Zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32)

 

Wat geloven we nu eigenlijk van het totale werk van Jezus? Want uiteindelijk is het goed dat wij voluit beseffen wat het werk van Jezus tot stand heeft gebracht voor ons persoonlijk. Het verzoeningswerk aan het kruis, heeft ons bevrijd van zonde en van de macht van de zonde. In het lijden heeft Jezus al onze ziekten gedragen en satan en elke vorm van aanklacht overwonnen. De dood is niet langer meer het laatste woord en tenslotte is Gods Geest uitgestort in onze harten.

Als je alles tot een samenvatting brengt en bedenkt dat je tegelijkertijd ook het lichaam van Jezus op aarde bent, wat soms je heel veel vragen kan geven, is het belangrijk te beseffen dat Jezus werkelijk alles heeft terugverdiend wat wij zijn kwijtgeraakt. Maar besef dan ook dat als je in Christus bent, dat alles wat van Hem is, dat dit ook van jou is! In Christus ben je niet alleen in de ogen van God volmaakt en totaal heilig, maar in Christus zijn je ook alle dingen geschonken. Niet alleen voor je redding, maar ook voor je complete herstel. In Christus ben je nu al volkomen heilig in Gods ogen, maar God ziet jou ook al als volkomen gezond. Als je dit gaat beseffen dan worden heel veel dingen in dit leven relatief. Maar nog steeds is daarmee niet alles gezegd.

 

Als God Zijn Zoon niet wilde sparen omdat Hij ons in eer en aanzien wilde herstellen, zou God dan, na zo'n zwaar en onmenselijk lijden van Zijn Zoon, ook niet alles schenken wat je nodig hebt? Zou God dan Zijn hand terughouden als het gaat om de overvloeidge zegen die Jezus tot stand heeft gebracht? Daar moet je eens over nadenken. Zou God echt willen dat er onderdelen van het verdiende werk door Jezus niet benut zouden worden.

 

Als ik soms merk dat de Geest mijn woorden overneemt, mijn gebed gebruikt en mij woorden laat uitspreken die ik echt niet zelf heb bedacht. Soms denk ik wel eens: "hoe zit dit en kan ik dit zo maar kwijt raken?" Maar eigenlijk is dit een dwaze gedachte, want dan zou God de overvloed die Jezus tot stand bracht niet ten volle benutten? Want juist als Hij uit de overvloed van de verdienste van Jezus ons overvloedig zegent, juist dan en dan alleen kunnen wij Zijn lichaam op aarde zijn en uitdelen van Zijn gaven door de Heilige Geest. En tegelijk zullen wij ook straks bij de komst van Jezus, alles ontvangen in volmaaktheid. Niets zal Jezus dan achterhouden en alles zal ons geschonken worden, zoals het Jezus ook is geschonken toen Hij in de hemel kwam. Wat een toekomst aan de ene kant en wat een bemoediging voor deze tijd: het zal ons aan geen gave van de Geest ontbreken zolang wij hier op aarde zijn. Door Jezus zal God ons overvloedig, alles geven wat wij nodig hebben als wij Hem daarom vragen.

 

Gebed: Heer, geef mij voor dit leven complete overvloed van Uw genadegaven zodat ik nooit te kort zal hebben in het uitdelen en dat in dit onvolkomen leven op aarde wil ik uitzien naar Uw komst die al mijn heil volmaken zal.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom