“Samuël zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?” (1 Samuël 28:15a)

We gaan het onderwerp rond leiderschap afronden. Het is wel duidelijk dat ik me ernstig zorgen ben gaan maken om de kerk, om gemeenten, om groepen die in de Naam van Jezus bijeenkomen. Vanaf het moment dat God mij de geschiedenis van Saul op mijn hart legde ging ik op steeds meer momenten zien hoe de duivel bezig is om leiders te verleiden om hun eigen programma’s te volgen en waar leiders, voorgangers of andere vormen van leiderschap hun eigen eer, hun eigen club op het oog hebben en het ten diepste niet meer gaat om het eigendom van God, maar hun eigen eer en club. En denk niet dat dit maar aan ene kant van de kerk zou spelen, van links tot rechts, van behoudend tot charismatisch speelt dit.

Misschien leek het de laatste tijd somber, maar ik hoop dat er een beweging van gebed op gang komt voor het leiderschap in de kerken die de naam van Jezus dragen. Saul is nog ene stap verder gegaan. En ik hoop dat dit in de kerk niet geldt, maar ik geloof ook dat satan slimmer is dan wij. Hij heeft heel wat jaren meer ervaring met het verleiden dan dat wij ervaring hebben om hem tegen te staan. Saul is zover gegaan dat hij niet alleen satan bestaansgrond gegeven heeft in zijn leiderschap, maar hij is zelfs zover gegaan dat hij contact gezocht heeft met de geestelijke onderwereld.

De laatste strijd die Saul in zijn leven ging strijden was een strijd waarin hij wijsheid nodig had en God zweeg in alle talen. Uiteindelijk heeft hij de geesten van de doden opgezocht en de geest van Samuël opgeroepen. En natuurlijk is dit Samuël niet geweest. Samuël was in de hemel en God laat Zich voor deze praktijken niet gebruiken.

Satan heeft wel gelachen toen Saul uiteindelijk via een medium hem raad begon te vragen. En de geest die opkwam uit het dodenrijk sprak geen leugens. De geest die tot hem sprak vertelde hem dat hij morgen met zijn zonen bij hem zou zijn. Dat zal niet gegaan zijn over hemel of hel, want ook Jonathan is omgekomen op die dag. En het is ook de vraag of Saul verloren is gegaan. Daar zegt de Bijbel niets over. Ook gevallen leiders kunnen behouden worden omdat Gods genade verder gaat dan ons denken. En Gods trouw is groter dan onze zonden.

Ik hoop dat dit niet voor kerkleiders geldt dat ze contact hebben gelegd met duistere machten om zo hun macht vast te kunnen houden. Misschien hoeft het ook niet zo extreem, maar als de Geest van God wijkt en je was als leider gewend om naar Gods stem van binnen te luisteren en die stem verdwijnt, hoe groot is dan de kans dat satan die stem opvult? Leiderschap is uiterst verantwoordelijk en de zalving van Gods Geest is van ongelofelijk belang. Zonder Gods Geest zal satan de regie overnemen. Laat ons gebed voor leiders in de kerken vermenigvuldigen. Ga gebedstijden nemen voor leiders, voorgangers en ambtsdragers binnen de kerken.

Gebed: HERE God, het is schokkend om te zien hoeveel macht satan kan grijpen onder leiders. Leiders die Uw woorden hebben aangevuld of hebben afgebroken, leiders die hun eigen wil zijn gaan doen en gericht zijn geraakt op eigen succes en glorie. Behoudt Uw kerk in het leven, ook in het einde van de tijden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu