“Samuël zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?” (1 Samuël 28:15a)

We gaan het onderwerp rond leiderschap afronden. Het is wel duidelijk dat ik me ernstig zorgen ben gaan maken om de kerk, om gemeenten, om groepen die in de Naam van Jezus bijeenkomen. Vanaf het moment dat God mij de geschiedenis van Saul op mijn hart legde ging ik op steeds meer momenten zien hoe de duivel bezig is om leiders te verleiden om hun eigen programma’s te volgen en waar leiders, voorgangers of andere vormen van leiderschap hun eigen eer, hun eigen club op het oog hebben en het ten diepste niet meer gaat om het eigendom van God, maar hun eigen eer en club. En denk niet dat dit maar aan ene kant van de kerk zou spelen, van links tot rechts, van behoudend tot charismatisch speelt dit.

Misschien leek het de laatste tijd somber, maar ik hoop dat er een beweging van gebed op gang komt voor het leiderschap in de kerken die de naam van Jezus dragen. Saul is nog ene stap verder gegaan. En ik hoop dat dit in de kerk niet geldt, maar ik geloof ook dat satan slimmer is dan wij. Hij heeft heel wat jaren meer ervaring met het verleiden dan dat wij ervaring hebben om hem tegen te staan. Saul is zover gegaan dat hij niet alleen satan bestaansgrond gegeven heeft in zijn leiderschap, maar hij is zelfs zover gegaan dat hij contact gezocht heeft met de geestelijke onderwereld.

De laatste strijd die Saul in zijn leven ging strijden was een strijd waarin hij wijsheid nodig had en God zweeg in alle talen. Uiteindelijk heeft hij de geesten van de doden opgezocht en de geest van Samuël opgeroepen. En natuurlijk is dit Samuël niet geweest. Samuël was in de hemel en God laat Zich voor deze praktijken niet gebruiken.

Satan heeft wel gelachen toen Saul uiteindelijk via een medium hem raad begon te vragen. En de geest die opkwam uit het dodenrijk sprak geen leugens. De geest die tot hem sprak vertelde hem dat hij morgen met zijn zonen bij hem zou zijn. Dat zal niet gegaan zijn over hemel of hel, want ook Jonathan is omgekomen op die dag. En het is ook de vraag of Saul verloren is gegaan. Daar zegt de Bijbel niets over. Ook gevallen leiders kunnen behouden worden omdat Gods genade verder gaat dan ons denken. En Gods trouw is groter dan onze zonden.

Ik hoop dat dit niet voor kerkleiders geldt dat ze contact hebben gelegd met duistere machten om zo hun macht vast te kunnen houden. Misschien hoeft het ook niet zo extreem, maar als de Geest van God wijkt en je was als leider gewend om naar Gods stem van binnen te luisteren en die stem verdwijnt, hoe groot is dan de kans dat satan die stem opvult? Leiderschap is uiterst verantwoordelijk en de zalving van Gods Geest is van ongelofelijk belang. Zonder Gods Geest zal satan de regie overnemen. Laat ons gebed voor leiders in de kerken vermenigvuldigen. Ga gebedstijden nemen voor leiders, voorgangers en ambtsdragers binnen de kerken.

Gebed: HERE God, het is schokkend om te zien hoeveel macht satan kan grijpen onder leiders. Leiders die Uw woorden hebben aangevuld of hebben afgebroken, leiders die hun eigen wil zijn gaan doen en gericht zijn geraakt op eigen succes en glorie. Behoudt Uw kerk in het leven, ook in het einde van de tijden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu