“Samuël zei tegen Saul: Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?” (1 Samuël 28:15a)

We gaan het onderwerp rond leiderschap afronden. Het is wel duidelijk dat ik me ernstig zorgen ben gaan maken om de kerk, om gemeenten, om groepen die in de Naam van Jezus bijeenkomen. Vanaf het moment dat God mij de geschiedenis van Saul op mijn hart legde ging ik op steeds meer momenten zien hoe de duivel bezig is om leiders te verleiden om hun eigen programma’s te volgen en waar leiders, voorgangers of andere vormen van leiderschap hun eigen eer, hun eigen club op het oog hebben en het ten diepste niet meer gaat om het eigendom van God, maar hun eigen eer en club. En denk niet dat dit maar aan ene kant van de kerk zou spelen, van links tot rechts, van behoudend tot charismatisch speelt dit.

Misschien leek het de laatste tijd somber, maar ik hoop dat er een beweging van gebed op gang komt voor het leiderschap in de kerken die de naam van Jezus dragen. Saul is nog ene stap verder gegaan. En ik hoop dat dit in de kerk niet geldt, maar ik geloof ook dat satan slimmer is dan wij. Hij heeft heel wat jaren meer ervaring met het verleiden dan dat wij ervaring hebben om hem tegen te staan. Saul is zover gegaan dat hij niet alleen satan bestaansgrond gegeven heeft in zijn leiderschap, maar hij is zelfs zover gegaan dat hij contact gezocht heeft met de geestelijke onderwereld.

De laatste strijd die Saul in zijn leven ging strijden was een strijd waarin hij wijsheid nodig had en God zweeg in alle talen. Uiteindelijk heeft hij de geesten van de doden opgezocht en de geest van Samuël opgeroepen. En natuurlijk is dit Samuël niet geweest. Samuël was in de hemel en God laat Zich voor deze praktijken niet gebruiken.

Satan heeft wel gelachen toen Saul uiteindelijk via een medium hem raad begon te vragen. En de geest die opkwam uit het dodenrijk sprak geen leugens. De geest die tot hem sprak vertelde hem dat hij morgen met zijn zonen bij hem zou zijn. Dat zal niet gegaan zijn over hemel of hel, want ook Jonathan is omgekomen op die dag. En het is ook de vraag of Saul verloren is gegaan. Daar zegt de Bijbel niets over. Ook gevallen leiders kunnen behouden worden omdat Gods genade verder gaat dan ons denken. En Gods trouw is groter dan onze zonden.

Ik hoop dat dit niet voor kerkleiders geldt dat ze contact hebben gelegd met duistere machten om zo hun macht vast te kunnen houden. Misschien hoeft het ook niet zo extreem, maar als de Geest van God wijkt en je was als leider gewend om naar Gods stem van binnen te luisteren en die stem verdwijnt, hoe groot is dan de kans dat satan die stem opvult? Leiderschap is uiterst verantwoordelijk en de zalving van Gods Geest is van ongelofelijk belang. Zonder Gods Geest zal satan de regie overnemen. Laat ons gebed voor leiders in de kerken vermenigvuldigen. Ga gebedstijden nemen voor leiders, voorgangers en ambtsdragers binnen de kerken.

Gebed: HERE God, het is schokkend om te zien hoeveel macht satan kan grijpen onder leiders. Leiders die Uw woorden hebben aangevuld of hebben afgebroken, leiders die hun eigen wil zijn gaan doen en gericht zijn geraakt op eigen succes en glorie. Behoudt Uw kerk in het leven, ook in het einde van de tijden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu