“Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.” (1 Samuël 17:11)
“Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren.” (1 Samuël  17:46a)

Misschien kenmerken de twee teksten van vandaag wel het grootste probleem onder leiders. Dit is misschien de kern van kerken die leeglopen en een land dat zich steeds verder bij God vandaan beweegt. Saul is immers als leider zijn eigen dingen gaan doen en niet meer die van God. Het gaat hem er om wat hij wil bereiken. En dan is het kenmerkend wat er hier gebeurt op het moment dat Saul leiding moet geven aan de strijd tegen de Filistijnen en tegen Goliath. Saul hoort de grootspraak van Goliath en hij doet niets meer.

Saul en het volk is bevangen door angst. Dit kan hij niet aan. Ook in de kerk zien we leiders die van alles op zich af zien komen en bedenken: “dit kunnen we niet meer aan.” En het gevolg is dat ze blijven zitten waar de zitten, niets meer durven te doen. Sommige kerken durven de missie van God niet meer aan omdat er leiders zijn die bang zijn voor hun eigen positie. En Saul blijft zitten en beweegt zich niet meer. De angst is toegeslagen. En zelfs als deze brute Goliath de spot drijft met God, een heiden die de kerk voor spot zet omdat het de kerk van God is, dan zwijgt Saul in alle toonaarden. Hij laat het gewoon gebeuren.

Blijkbaar maakt eigenbelang, macht en eer dat de zaak van God echt van ondergeschikt belang is. Maar als we verder lezen, dan zien we ineens het eerste optreden van David. David is ondertussen, zonder dat Saul het weet, al tot nieuwe koning over Israël gezalfd. En dan blijkt de houding van David totaal anders te zijn dan die van Saul. David blijkt het niet te accepteren dat de slagorden van de levende God bespot worden en hij staat op.

Als kerk worden we door de wereld misschien wel vaak bespot en velen maken de kerk belachelijk. Het verschil tussen de leiders gaat dan opvallen. Er is een categorie leiders die zich er eigenlijk niet druk over kan maken, als hun leiderschap maar gegarandeerd is en ze hun kerkje in stand kunnen houden. Dat zijn de Sauls onder de leiders. Maar er zijn ook leiders, die heilig verontwaardigd dat strijd met de duisternis aangaan, zelfs als dat op een andere manier zou moeten dan wat men gewend is. Want laten we eerlijk zijn, een slinger en een steen is niet bepaald wat men gewend was.

Maar ten diepste zit er bij David geloof achter op het moment dat hij opstaat. Want op het moment dat David voor Goliath staat zegt David niet: “Ik zal je vandaag een kopje kleiner maken.” David zegt: “Vandaag heeft de HEERE jou overgeleverd in mijn hand.” David weet dat hij de missie van God strijd en zijn verantwoordelijkheid is om niet toe te laten dat een heiden op deze manier met God omgaat.

Het is maar net waar het ons om gaat. Gaat het ons om Gods eer of de onze. En zeker de leiders onder ons mogen deze vraag wel overdenken.

Gebed: HERE God, het is verschrikkelijk dat de kerk haar groei kwijt is en dat we een bespotting zijn geworden voor de wereld om ons heen. Ik sta op en wil in Uw kracht gaan en geloven dat de overwinning van U is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu