“Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.” (1 Samuël 17:11)
“Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren.” (1 Samuël  17:46a)

Misschien kenmerken de twee teksten van vandaag wel het grootste probleem onder leiders. Dit is misschien de kern van kerken die leeglopen en een land dat zich steeds verder bij God vandaan beweegt. Saul is immers als leider zijn eigen dingen gaan doen en niet meer die van God. Het gaat hem er om wat hij wil bereiken. En dan is het kenmerkend wat er hier gebeurt op het moment dat Saul leiding moet geven aan de strijd tegen de Filistijnen en tegen Goliath. Saul hoort de grootspraak van Goliath en hij doet niets meer.

Saul en het volk is bevangen door angst. Dit kan hij niet aan. Ook in de kerk zien we leiders die van alles op zich af zien komen en bedenken: “dit kunnen we niet meer aan.” En het gevolg is dat ze blijven zitten waar de zitten, niets meer durven te doen. Sommige kerken durven de missie van God niet meer aan omdat er leiders zijn die bang zijn voor hun eigen positie. En Saul blijft zitten en beweegt zich niet meer. De angst is toegeslagen. En zelfs als deze brute Goliath de spot drijft met God, een heiden die de kerk voor spot zet omdat het de kerk van God is, dan zwijgt Saul in alle toonaarden. Hij laat het gewoon gebeuren.

Blijkbaar maakt eigenbelang, macht en eer dat de zaak van God echt van ondergeschikt belang is. Maar als we verder lezen, dan zien we ineens het eerste optreden van David. David is ondertussen, zonder dat Saul het weet, al tot nieuwe koning over Israël gezalfd. En dan blijkt de houding van David totaal anders te zijn dan die van Saul. David blijkt het niet te accepteren dat de slagorden van de levende God bespot worden en hij staat op.

Als kerk worden we door de wereld misschien wel vaak bespot en velen maken de kerk belachelijk. Het verschil tussen de leiders gaat dan opvallen. Er is een categorie leiders die zich er eigenlijk niet druk over kan maken, als hun leiderschap maar gegarandeerd is en ze hun kerkje in stand kunnen houden. Dat zijn de Sauls onder de leiders. Maar er zijn ook leiders, die heilig verontwaardigd dat strijd met de duisternis aangaan, zelfs als dat op een andere manier zou moeten dan wat men gewend is. Want laten we eerlijk zijn, een slinger en een steen is niet bepaald wat men gewend was.

Maar ten diepste zit er bij David geloof achter op het moment dat hij opstaat. Want op het moment dat David voor Goliath staat zegt David niet: “Ik zal je vandaag een kopje kleiner maken.” David zegt: “Vandaag heeft de HEERE jou overgeleverd in mijn hand.” David weet dat hij de missie van God strijd en zijn verantwoordelijkheid is om niet toe te laten dat een heiden op deze manier met God omgaat.

Het is maar net waar het ons om gaat. Gaat het ons om Gods eer of de onze. En zeker de leiders onder ons mogen deze vraag wel overdenken.

Gebed: HERE God, het is verschrikkelijk dat de kerk haar groei kwijt is en dat we een bespotting zijn geworden voor de wereld om ons heen. Ik sta op en wil in Uw kracht gaan en geloven dat de overwinning van U is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu