“Zo verloste de HEERE Israël op die dag.” (1 Samuël 14:23)

Saul heeft door zijn dwaasheid de gevolgen ook voor Jonathan tot stand gebracht. God had wellicht Jonathan als opvolger aangesteld. Maar de keus van Saul om niet Gods strijd te strijden maar als een gewone koning van een willekeurig land zijn eigen strijd en ook zijn eigen eer te bevechten heeft grote gevolgen. Het koningschap zal overgedragen worden naar een man van Gods hart. En al deze dingen planten zich als onkruid in hart van de gezalfde leider van Israël. En ik blijf benadrukken dat het een door God Zelf geroepen man is.

En ondertussen is ook het probleem van de Filistijnen ook nog niet opgelost. Ook daarbij heeft het gevolgen. Israël is hierdoor niet verlost en sterker nog, het volk Israël wordt niet gebouwd door de dwaasheid van hun leider. Israël heeft niet eens meer gereedschap om het land te bewerken dan alleen als ze veel geld betalen om hun gereedschap te laten slijpen bij de Filistijnen. De Filistijnen willen geen risico lopen dat als er strijd zou ontstaan Israël hen met wapens zou kunnen overmeesteren. En toch gaat God Zijn weg met Zijn eigendom. En tegelijk lijken dit allemaal zaadjes van onvrede bij Saul.

Jonathan neemt de beslissing om met zijn wapendrager naar de wachtpost van de Filistijnen te sluipen. En Jonathan zegt dan: “Laten we oversteken, misschien zal de HEERE voor ons werken.” Dit is geestelijk leiderschap wat Saul begon kwijt te raken. En afhankelijk van het antwoord van de wachtpost zou Jonathan weten of hij verder moest gaan of niet. En op het moment dat hij het juiste antwoord van de wachtpost hoort, weet Jonathan dat de HEERE hen in zijn hand heeft gegeven.

Jonathan ging in Gods kracht en in verwachting dat God het zou doen. Dit is krachtig, want er was geen reden om te kunnen bedenken dat er op enige manier ook maar een overwinning mogelijk zou zijn. Maar op het moment dat Jonathan boven komt bij de wachtpost vallen de voor Jonathan neer. Zijn wapendrager dood elke soldaat waar Jonathan langs is gekomen en voor hem was neergevallen. En zelfs de Filistijnen beseffen dat dit iets van God is geweest. En uiteindelijk brengt het leger, in verwarring, zichzelf om. Het zwaard van de ene was tegen de ander. Saul hoeft niets meer te doen.

Hoe ongelofelijk leiders ook hun zalving kunnen kwijtraken, dat wil niet zeggen dat anderen niets meer kunnen als ze op God vertrouwen. Niet alles hoeven we op te geven als leiders niet langer Gods wegen gaan. Besef dat de kerk Gods eigendom is en blijft. Leiders zijn belangrijk, uiterst belangrijk en ze kunnen een heel volk onder een vloek brengen. Toch kunnen anderen in afhankelijkheid wel Gods strijd blijven strijden.

Dat is troost, juist ook als leiders het laten afweten en hun eigen strijd zijn gaan strijden. Dan staan gewone soldaten op om in Gods kracht te gaan. En God doet dan het werk, maar laat duidelijk zijn dat onder een geestelijk leider er echt groei kan zijn. Juist omdat er dan leiding wordt gegeven die ook opbouwend is voor het geheel.

Gebed: HERE God, als ben ik niet als leider aangesteld, U roept mij wel op om in Uw Naam en kracht te gaan en Uw strijd te strijden en U zult dan de rest doen. In dat vertrouwen wil ik mijn plaats innemen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu