"En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

We onderbreken even de zaligsprekingen. Eigenlijk is dat ook nodig want de twee zaligsprekingen die nog volgen zijn te veel voor mensen die Pinksteren nog niet hebben meegemaakt. De discipelen hebben tien dagen gewacht en teruggekeken en nagedacht. Maar bij de zevende zaligspreking moet de angst hen wel om de hart zijn geslagen. Zalig zijn degenen die vervolgd worden. Petrus wist het wel dat dit nog niet zo makkelijk was om hier mee overweg te kunnen. Want bang als dat ze waren en al dagen zaten te wachten op wat komen ging, was dit echt teveel. En zo zitten ze al tien dagen bij elkaar.

 En plotseling... zo begint ineens vers 2. Plotseling kwam er het geluid van een geweldige wind en het hele huis werd er mee vervuld en even plotsseling hadden de discipelen ineens vlammen op hun hoofd. Op dat moment was er ook plotseling geen tijd meer om na te denken hoe het toch allemaal verder moest, ook geen tijd meer om bang te zijn want plotseling verandert alles.

Plotseling, dat is het wat er gebeurt. Zelfs al zou je ook maar iets verwachten, dan is de Geest van God er toch plotseling. Ergens ook gewoon onverwacht. En ineens komt de Heilige Geest van God en niet alleen in hert huis, maar vooral in allen die in het huis waren. Het biddende wachten om de kracht van Boven wordt ineens vervuld.

Dat is wat de Geest doet, Hij valt niet te commanderen, nog veel minder de regisseren en je ziet Hem ook niet aankomen. Het is een Goddelijk plotseling. Ineens en dan is het Gods tijd. En de vervulling met de Heilige Geest is niet zoals je een boterham eet, maar je hele bestaan is in ene keer vervuld met Gods aanwezigheid. God verdeelt Zichzelf over de tempels die daar aanwezig waren. Elke tempel van het lichaam in dat huis wordt vervuld.

En tegelijk is dat de boodschap van Pinksteren, dat God dit nog steeds doet. Zo werkt God nog. De Heilige Geest is niet iets vaags, maar de Heilige Geest komt ineens waar mensen Zijn hulp verwachten en nodig hebben. En misschien moeten we er ook nog bij zeggen: Hij doet het niet altijd op onze manieren en Hij werkt ook nog wel eens wat uit wat wij niet gewend zijn. Want dan verwacht je dat de discipelen gewoon bepaalde kracht zouden krijgen, maar ze gaan ineens in allerlei talen spreken. De Geest gaat buiten het verstand om door hen heen spreken. Tongentaal van een zeldzaam niveau.

Maar nu de vraag als jij verlangt om meer van Gods Geest in ontvangen in je leven: Durf jij het aan? Mag Gods Geest werkelijk, plotseling en op een krachtige manier de regie overnemen? Zelfs als dit met de tekenen van het Koninkrijk gepaard gaat? Want daar zit wel ons punt vaak: Het moet wel op onze veilige manier en liefst gepland binnen de liturgie van de zondag. Maar God komt plotseling en met kracht en majesteit. De vraag voor nu is of jij beschikbaar bent.

Gebed: Heilige Geest, wees welkom in mijn leven, in mijn lichaam, in Uw tempel. Ik wil U de ruimte geven om te komen zoals U wilt komen. Waai en storm door mij heen, en laat mij slechts een kanaal zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu