"En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

We onderbreken even de zaligsprekingen. Eigenlijk is dat ook nodig want de twee zaligsprekingen die nog volgen zijn te veel voor mensen die Pinksteren nog niet hebben meegemaakt. De discipelen hebben tien dagen gewacht en teruggekeken en nagedacht. Maar bij de zevende zaligspreking moet de angst hen wel om de hart zijn geslagen. Zalig zijn degenen die vervolgd worden. Petrus wist het wel dat dit nog niet zo makkelijk was om hier mee overweg te kunnen. Want bang als dat ze waren en al dagen zaten te wachten op wat komen ging, was dit echt teveel. En zo zitten ze al tien dagen bij elkaar.

 En plotseling... zo begint ineens vers 2. Plotseling kwam er het geluid van een geweldige wind en het hele huis werd er mee vervuld en even plotsseling hadden de discipelen ineens vlammen op hun hoofd. Op dat moment was er ook plotseling geen tijd meer om na te denken hoe het toch allemaal verder moest, ook geen tijd meer om bang te zijn want plotseling verandert alles.

Plotseling, dat is het wat er gebeurt. Zelfs al zou je ook maar iets verwachten, dan is de Geest van God er toch plotseling. Ergens ook gewoon onverwacht. En ineens komt de Heilige Geest van God en niet alleen in hert huis, maar vooral in allen die in het huis waren. Het biddende wachten om de kracht van Boven wordt ineens vervuld.

Dat is wat de Geest doet, Hij valt niet te commanderen, nog veel minder de regisseren en je ziet Hem ook niet aankomen. Het is een Goddelijk plotseling. Ineens en dan is het Gods tijd. En de vervulling met de Heilige Geest is niet zoals je een boterham eet, maar je hele bestaan is in ene keer vervuld met Gods aanwezigheid. God verdeelt Zichzelf over de tempels die daar aanwezig waren. Elke tempel van het lichaam in dat huis wordt vervuld.

En tegelijk is dat de boodschap van Pinksteren, dat God dit nog steeds doet. Zo werkt God nog. De Heilige Geest is niet iets vaags, maar de Heilige Geest komt ineens waar mensen Zijn hulp verwachten en nodig hebben. En misschien moeten we er ook nog bij zeggen: Hij doet het niet altijd op onze manieren en Hij werkt ook nog wel eens wat uit wat wij niet gewend zijn. Want dan verwacht je dat de discipelen gewoon bepaalde kracht zouden krijgen, maar ze gaan ineens in allerlei talen spreken. De Geest gaat buiten het verstand om door hen heen spreken. Tongentaal van een zeldzaam niveau.

Maar nu de vraag als jij verlangt om meer van Gods Geest in ontvangen in je leven: Durf jij het aan? Mag Gods Geest werkelijk, plotseling en op een krachtige manier de regie overnemen? Zelfs als dit met de tekenen van het Koninkrijk gepaard gaat? Want daar zit wel ons punt vaak: Het moet wel op onze veilige manier en liefst gepland binnen de liturgie van de zondag. Maar God komt plotseling en met kracht en majesteit. De vraag voor nu is of jij beschikbaar bent.

Gebed: Heilige Geest, wees welkom in mijn leven, in mijn lichaam, in Uw tempel. Ik wil U de ruimte geven om te komen zoals U wilt komen. Waai en storm door mij heen, en laat mij slechts een kanaal zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu