"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7)

Geloof je dat God voor je zorgt? Nee, ik vraag niet of je dat altijd ziet of zo voelt, maar geloof je dat God echt voor je zorgt? Want dat heeft nog al wat te betekenen. En ik wil eigenlijk nog een stap dieper gaan dan alleen het geloof dat God voor je zorgt, want Petrus gaat hier ook nog een behoorlijke stap dieper. Ook deze tekst heeft namelijk een 'want'. Als je namelijk gelooft dat God voor je zorgt, heeft dit een absoluut gevolg.

In Christus zorgt God net zo goed voor jou als dat Hij voor Zijn Eigen Kind Jezus zorgt. Hij zorgt voor je zoals een vader voor zijn kind zorgt. Sterker nog, God zorgt zelfs voor je zorgen. Dat kan geen vader echt doen, want voor je zorgen zorgen, dat kan alleen God. God kan je zorgen echt overnemen, zodat jij vrij komt van je overbezorgdheid.

Overbezorgdheid is iets dat niet thuishoort bij het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God, is God Degene die zorgt en ben jij degene die je zorgen mag loslaten. En dat heeft alles te maken met dat je in Christus een Vader hebt die echt voor je zorgt. En wat mag van deze waarheid jouw denken gaan bepalen.

Jezus zegt in het Evangelie dat wij ons geen zorgen moeten maken voor morgen, dat doen de bloemen in het veld ook niet, en God bekleed hen met heerlijkheid en glorie. Jij hoeft je geen zorgen te maken om je leven, je hebt wel je verantwoording, maar zorgen hebben is iets dat God niet van je vraagt. Je mag namelijk al je zorgen bij God brengen en ze daar laten. 

Durf jij te geloven dat als je je zorgen bij God brengt, dat Hij er voor gaat zorgen? Misschien is het zo dat er in je leven dingen niet gebeuren omdat jij de zorgen erover probeert vast te houden, terwijl God van je vraagt om ze aan Hem te geven. In Christus is alle zorg van God voor jou beschikbaar. En als jij het loslaat, kan God je gebrek en behoefte gaan vervullen. Maar zodra jij uit je identiteit valt en denkt dat jij moet gaan zorgen, ontneem je God de ruimte om jouw verlangen, jouw nood, jouw behoefte te vervullen.

Mag ik je vragen of jij God de ruimte wil geven om voor jou te zorgen en los te laten dat jij gaat zorgen over je zorgen? Want dat is wat Petrus hier zegt: Omdat God voor je zorgt, kun je al je zorgen bij God laten. En wat je terugkrijgt? Je mag zorg gaan dragen voor dat wat je dan op je pad krijgt, je mag zorg gaan dragen om Zijn Koninkrijk uit te dragen. En zorg dragen voor wat God je toevertrouwt is geen bezorgdheid, maar is zorg dragen om van daaruit Zijn Koninkrijk in je leven te ervaren.

Vandaag heb jij de keus om je zorgen te maken of om zorg te gaan dragen. Vandaag heb jij de keus om je zorgen bij God neer te leggen en voor je te laten zorgen of om overbezorgd en gebonden in overbezorgdheid je leven te vervolgen. Maar Gods kind hoeft nooit bezorgd te zijn, want God wil voor je zorgen.

Gebed: Vader God, ik leg al mijn zorgen in Uw handen, ik laat het los, zodat ik losgelaten zal worden door overbezorgdheid en dat ik vrij kan zijn om zorg te dragen voor dat wat U mij geeft om zorg voor te dragen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu