"Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan en Mijn nieuwe Naam." (Openbaring 3:12)

Eigenlijk is het wel een vreemde belofte in deze brief: Als je overwint, dan wordt je een pilaar in het nieuwe Jeruzalem. Dat is toch wel wat vreemd zou je zeggen. Dit komt eigenlijk omdat wij het nieuwe Jeruzalem vaak zien als een letterlijke stad, maar in Openbaring gaat het juist niet om een letterlijke stad, maar om een geestelijke stad. Vooral aan het einde van Openbaring, waar het gaat over Jeruzalem met de parelen poorten, blijkt dat met Jeruzalem niet een gouden stad bedoeld wordt, maar dat het de bruid van Christus is, de gemeente, de verzameling van gelovigen. Ook in hoofdstuk 21 gaat het over het Jeruzalem dat neerdaalt en dat is hier ook zo.

Overwinnen door Jezus betekent dus dat je een pilaar zult zijn in dit geestelijke Jeruzalem. Je bent als bruid van Christus een steunend onderdeel van dit geestelijk Jeruzalem. Pilaar mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem is de meest eervolle plaats die mogelijk is. Je bent een drager van de geestelijke stad. En je zult getatoeerd worden met de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van God. Eervol zullen de overwinnaar de bruid van Jezus straks zijn. En God zal daarin wonen, voor eeuwig!

Je bent straks dè plaats waar God met vreugde en heerlijkheid zal wonen en je zult straks volmaakt de bruid van Jezus zijn! En om die nieuwe relatie te onderstrepen, zal Jezus ook Zijn nieuwe Naam op je laten schrijven. Daar is Hij niet meer Verlosser en Redder, maar daar zal Hij je Bruidegom zijn en je zult eeuwig en altijd. Wat een belofte voor overwinnaars. En dat terwijl de gemeente die hier wordt aangeschreven, maar kleine kracht heeft. 

Filadelfia was een gemeente die amper krachtig genoeg was, maar ze hadden wel Gods Woord in acht genomen. Dat is waar het om gaat totdat we de bruid mogen zijn. En God belooft dat als we het Woord bewaren, Hij ons in tijden van verzoeking zal bewaren. En daarom worden we nu opgeroepen om vast te houden wat we hebben. Nee, dat gaat niet over vormen en tradities, maar dat God over God letterlijke, Eigen woorden. Houd dat vast, en je zult je kroon niet kwijtraken.

Ergens lijkt deze overwinningsblofte het minste om over na te denken, maar als we echt kijken wat dit betekent, dan worden we stil en ik hoop dat het je verlangend maakt om straks zo bij Jezus te zijn. God zal zich dan verheugen in je schoonheid. Een stad, gebouwd van Koningskinderen. Een stad gebouwd op het fundament van de Bruidegom en opgebouwd van bruiden. Wat een eenheid en wat een heerlijkheid zal dat zijn om dat te zien! Ik zie uit naar die dag dat U komen zal en dat we samen, hand in hand het hemels paradijs betreden!

Gebed: Wat een heerlijkheid belooft U voor Uw overwinnaars. Wat een toekomst legt U weg voor allen die met U delen in Uw overwinning. Ik verlang om straks een pilaar te mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu