"Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan en Mijn nieuwe Naam." (Openbaring 3:12)

Eigenlijk is het wel een vreemde belofte in deze brief: Als je overwint, dan wordt je een pilaar in het nieuwe Jeruzalem. Dat is toch wel wat vreemd zou je zeggen. Dit komt eigenlijk omdat wij het nieuwe Jeruzalem vaak zien als een letterlijke stad, maar in Openbaring gaat het juist niet om een letterlijke stad, maar om een geestelijke stad. Vooral aan het einde van Openbaring, waar het gaat over Jeruzalem met de parelen poorten, blijkt dat met Jeruzalem niet een gouden stad bedoeld wordt, maar dat het de bruid van Christus is, de gemeente, de verzameling van gelovigen. Ook in hoofdstuk 21 gaat het over het Jeruzalem dat neerdaalt en dat is hier ook zo.

Overwinnen door Jezus betekent dus dat je een pilaar zult zijn in dit geestelijke Jeruzalem. Je bent als bruid van Christus een steunend onderdeel van dit geestelijk Jeruzalem. Pilaar mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem is de meest eervolle plaats die mogelijk is. Je bent een drager van de geestelijke stad. En je zult getatoeerd worden met de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van God. Eervol zullen de overwinnaar de bruid van Jezus straks zijn. En God zal daarin wonen, voor eeuwig!

Je bent straks dè plaats waar God met vreugde en heerlijkheid zal wonen en je zult straks volmaakt de bruid van Jezus zijn! En om die nieuwe relatie te onderstrepen, zal Jezus ook Zijn nieuwe Naam op je laten schrijven. Daar is Hij niet meer Verlosser en Redder, maar daar zal Hij je Bruidegom zijn en je zult eeuwig en altijd. Wat een belofte voor overwinnaars. En dat terwijl de gemeente die hier wordt aangeschreven, maar kleine kracht heeft. 

Filadelfia was een gemeente die amper krachtig genoeg was, maar ze hadden wel Gods Woord in acht genomen. Dat is waar het om gaat totdat we de bruid mogen zijn. En God belooft dat als we het Woord bewaren, Hij ons in tijden van verzoeking zal bewaren. En daarom worden we nu opgeroepen om vast te houden wat we hebben. Nee, dat gaat niet over vormen en tradities, maar dat God over God letterlijke, Eigen woorden. Houd dat vast, en je zult je kroon niet kwijtraken.

Ergens lijkt deze overwinningsblofte het minste om over na te denken, maar als we echt kijken wat dit betekent, dan worden we stil en ik hoop dat het je verlangend maakt om straks zo bij Jezus te zijn. God zal zich dan verheugen in je schoonheid. Een stad, gebouwd van Koningskinderen. Een stad gebouwd op het fundament van de Bruidegom en opgebouwd van bruiden. Wat een eenheid en wat een heerlijkheid zal dat zijn om dat te zien! Ik zie uit naar die dag dat U komen zal en dat we samen, hand in hand het hemels paradijs betreden!

Gebed: Wat een heerlijkheid belooft U voor Uw overwinnaars. Wat een toekomst legt U weg voor allen die met U delen in Uw overwinning. Ik verlang om straks een pilaar te mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu