"Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan en Mijn nieuwe Naam." (Openbaring 3:12)

Eigenlijk is het wel een vreemde belofte in deze brief: Als je overwint, dan wordt je een pilaar in het nieuwe Jeruzalem. Dat is toch wel wat vreemd zou je zeggen. Dit komt eigenlijk omdat wij het nieuwe Jeruzalem vaak zien als een letterlijke stad, maar in Openbaring gaat het juist niet om een letterlijke stad, maar om een geestelijke stad. Vooral aan het einde van Openbaring, waar het gaat over Jeruzalem met de parelen poorten, blijkt dat met Jeruzalem niet een gouden stad bedoeld wordt, maar dat het de bruid van Christus is, de gemeente, de verzameling van gelovigen. Ook in hoofdstuk 21 gaat het over het Jeruzalem dat neerdaalt en dat is hier ook zo.

Overwinnen door Jezus betekent dus dat je een pilaar zult zijn in dit geestelijke Jeruzalem. Je bent als bruid van Christus een steunend onderdeel van dit geestelijk Jeruzalem. Pilaar mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem is de meest eervolle plaats die mogelijk is. Je bent een drager van de geestelijke stad. En je zult getatoeerd worden met de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van God. Eervol zullen de overwinnaar de bruid van Jezus straks zijn. En God zal daarin wonen, voor eeuwig!

Je bent straks dè plaats waar God met vreugde en heerlijkheid zal wonen en je zult straks volmaakt de bruid van Jezus zijn! En om die nieuwe relatie te onderstrepen, zal Jezus ook Zijn nieuwe Naam op je laten schrijven. Daar is Hij niet meer Verlosser en Redder, maar daar zal Hij je Bruidegom zijn en je zult eeuwig en altijd. Wat een belofte voor overwinnaars. En dat terwijl de gemeente die hier wordt aangeschreven, maar kleine kracht heeft. 

Filadelfia was een gemeente die amper krachtig genoeg was, maar ze hadden wel Gods Woord in acht genomen. Dat is waar het om gaat totdat we de bruid mogen zijn. En God belooft dat als we het Woord bewaren, Hij ons in tijden van verzoeking zal bewaren. En daarom worden we nu opgeroepen om vast te houden wat we hebben. Nee, dat gaat niet over vormen en tradities, maar dat God over God letterlijke, Eigen woorden. Houd dat vast, en je zult je kroon niet kwijtraken.

Ergens lijkt deze overwinningsblofte het minste om over na te denken, maar als we echt kijken wat dit betekent, dan worden we stil en ik hoop dat het je verlangend maakt om straks zo bij Jezus te zijn. God zal zich dan verheugen in je schoonheid. Een stad, gebouwd van Koningskinderen. Een stad gebouwd op het fundament van de Bruidegom en opgebouwd van bruiden. Wat een eenheid en wat een heerlijkheid zal dat zijn om dat te zien! Ik zie uit naar die dag dat U komen zal en dat we samen, hand in hand het hemels paradijs betreden!

Gebed: Wat een heerlijkheid belooft U voor Uw overwinnaars. Wat een toekomst legt U weg voor allen die met U delen in Uw overwinning. Ik verlang om straks een pilaar te mogen zijn in het nieuwe Jeruzalem.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu