"En roepende met luide stem gaf Jezus de geest." (Markus 15:37)

Vandaag staan we in stilte stil bij het sterven van Jezus. Aan het kruis hing Jezus in Zijn diepste lijden en pijn. Na de zalving in Bethanië is het snel gegaan. Na het laatste Avondmaal werd Jezus opgepakt en aan het kruis gehangen. En je kunt je afvragen op welk moment het lijden het zwaarste was. Welk van de kruiswoorden was het heftigste? Was dat de godverlatenheid? Dat was de hel aan het kruis, dat was precies wat straks de hel zal zijn voor elke ongelovige.

Wat opvalt is dat in elk van de Evangeliën vermeld wordt dat Jezus de geest gaf. Daar hebben wij zoiets van gemaakt dat dit gelijk is aan je laatste adem uitblazen. De term dat iemand de geest geeft is het moment van sterven. En ons gezegde komt uit het Evangelie vandaan. En toch was het niet wat wij er bij voelen. De term dat iemand de geest geeft is een passieve term geworden. Het overkomt je. Maar het feit dat Jezus Zijn geest geeft is niet passief, maar een bewuste keus.

Het sterven van Jezus kwam ook erg snel, gezien de tijd van kruisiging. Maar Jezus zegt ook dat Hij Zijn geest in Gods handen legt, en dan sterft Hij. Lukas spreekt hier heel duidelijk over en de aanhaling uit psalm 31 is duidelijk aanwezig. Eigenlijk was psalm 31 een regel uit een Joods kindergebed dat een kind zong voor het slapen gaan. En met dat het kind ging slapen gaf hij zijn leven in Gods handen voor de nacht.

En Jezus is na gedane arbeid moe en Hij gaat slapen. Slapen in het graf, tot het moment dat Zijn Vader zegt dat Hij mag opstaan. En... wat een overgave is dit van Jezus geweest. Zijn Vader, Die Hem in het heetst van de strijd totaal had verlaten, aan Hem geeft Jezus Zijn geest over. Hij legt Zijn ziel weg in Vader handen, terwijl Zijn Vader Hem net had verlaten. Zoveel vertrouwen had Jezus in Zijn Vader. Hij, Die de straf van de hele wereld droeg, wist dat als alles vergeven was, Hij met een gerust hart Zijn geest in de handen van Zijn Vader kon leggen.

Maar de vraag is, of wij Jezus hierin durven volgen? Durf jij je leven in Gods handen te leggen en te zeggen: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest." Dat je je leven helemaal legt in Gods Vaderhanden, in het vertrouwen dat waar Jezus jouw vergeving verdiende, God jouw leven in genade helemaal aanneemt. Met zoveel vertrouwen leven dat je echt durft te zeggen: "Vader, hier is mijn leven en U zult het bewaren en beschermen en neem het voor nu maar zodat ik kan leven voor U." 

Ook dat is geloof. Geloven is niet alleen geloven dat Jezus voor jou is gestorven, maar het is ook je leven in Gods handen leggen en vertrouwen dat Hij ermee gaat doen wat Hij het beste vindt.

Gebed: Vader, ik leg mijn hele leven in Uw handen, want ik vertrouw dat U mij in genade aanneemt en ik verlang om werkelijk in mijn bestemming te wandelen. Neem mijn leven maar in Uw handen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu