"En roepende met luide stem gaf Jezus de geest." (Markus 15:37)

Vandaag staan we in stilte stil bij het sterven van Jezus. Aan het kruis hing Jezus in Zijn diepste lijden en pijn. Na de zalving in Bethanië is het snel gegaan. Na het laatste Avondmaal werd Jezus opgepakt en aan het kruis gehangen. En je kunt je afvragen op welk moment het lijden het zwaarste was. Welk van de kruiswoorden was het heftigste? Was dat de godverlatenheid? Dat was de hel aan het kruis, dat was precies wat straks de hel zal zijn voor elke ongelovige.

Wat opvalt is dat in elk van de Evangeliën vermeld wordt dat Jezus de geest gaf. Daar hebben wij zoiets van gemaakt dat dit gelijk is aan je laatste adem uitblazen. De term dat iemand de geest geeft is het moment van sterven. En ons gezegde komt uit het Evangelie vandaan. En toch was het niet wat wij er bij voelen. De term dat iemand de geest geeft is een passieve term geworden. Het overkomt je. Maar het feit dat Jezus Zijn geest geeft is niet passief, maar een bewuste keus.

Het sterven van Jezus kwam ook erg snel, gezien de tijd van kruisiging. Maar Jezus zegt ook dat Hij Zijn geest in Gods handen legt, en dan sterft Hij. Lukas spreekt hier heel duidelijk over en de aanhaling uit psalm 31 is duidelijk aanwezig. Eigenlijk was psalm 31 een regel uit een Joods kindergebed dat een kind zong voor het slapen gaan. En met dat het kind ging slapen gaf hij zijn leven in Gods handen voor de nacht.

En Jezus is na gedane arbeid moe en Hij gaat slapen. Slapen in het graf, tot het moment dat Zijn Vader zegt dat Hij mag opstaan. En... wat een overgave is dit van Jezus geweest. Zijn Vader, Die Hem in het heetst van de strijd totaal had verlaten, aan Hem geeft Jezus Zijn geest over. Hij legt Zijn ziel weg in Vader handen, terwijl Zijn Vader Hem net had verlaten. Zoveel vertrouwen had Jezus in Zijn Vader. Hij, Die de straf van de hele wereld droeg, wist dat als alles vergeven was, Hij met een gerust hart Zijn geest in de handen van Zijn Vader kon leggen.

Maar de vraag is, of wij Jezus hierin durven volgen? Durf jij je leven in Gods handen te leggen en te zeggen: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest." Dat je je leven helemaal legt in Gods Vaderhanden, in het vertrouwen dat waar Jezus jouw vergeving verdiende, God jouw leven in genade helemaal aanneemt. Met zoveel vertrouwen leven dat je echt durft te zeggen: "Vader, hier is mijn leven en U zult het bewaren en beschermen en neem het voor nu maar zodat ik kan leven voor U." 

Ook dat is geloof. Geloven is niet alleen geloven dat Jezus voor jou is gestorven, maar het is ook je leven in Gods handen leggen en vertrouwen dat Hij ermee gaat doen wat Hij het beste vindt.

Gebed: Vader, ik leg mijn hele leven in Uw handen, want ik vertrouw dat U mij in genade aanneemt en ik verlang om werkelijk in mijn bestemming te wandelen. Neem mijn leven maar in Uw handen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu