"Hij is niet een God van doden, maar Hij is een God van levenden." (Markus 12:27)

Je moet er toch wel heel wat creatieve gedachten voor willen bedenken om Jezus zover te krijgen dat Hij gaat zeggen dat dood, dood is. Dat de opstanding uit de doden er niet zou zijn. En voor veel mensen zou deze gedachte een bevrijding zijn. Want als je nergens in gelooft, of je twijfelt of je wel in de hemel zou kunnen komen, dan is de gedachte dat dood, dood is, zo verkeerd nog niet. Maar Jezus doorziet deze strikvragen en ik wil nu niet te diep ingaan op deze vragen, maar veel meer op de troost voor de gelovige achter deze antwoorden van Jezus.

Het laatste in het antwoord van Jezus valt op. Het feit dat de doden opstaan verklaart Jezus met de woorden van God aan Mozes. God zegt namelijk niet dat Hij de God was van Abraham, Izak en Jakob, maar God zei tegen Mozes dat Hij de God van hen is. En dit is zo'n tekst waar je zomaar overheen zou lezen. Als jij straks gestorven bent in het geloof, dan is God nog steeds jouw God. En God is echt geen God voor mensen die dood zijn. Want als wij sterven is ons lichaam voor God niet belangrijk als het inderdaad alleen maar zou verteren.

God is een God van de levenden, ook van de levenden die al gestorven zijn. Daar moet je eens over nadenken. God is een God van de levenden die al gestorven zijn. Want degenen die levend zijn in Christus, die sterven niet, die ontslapen slechts. Die gaan slechts het graf in zoals wij 's nachts gaan slapen en de andere morgen ontwaken. En op de grote morgen worden alle ontslapenen wakker gemaakt door God Zelf. En dan zal God zeggen: Ik ben jouw God!

En in de hemel, zijn daar dan nog huwelijken? Want daar ging het die Saduceeën ook nog om. Van wie is wie als iemand meerdere keren is getrouwd geweest. Eigenlijk zegt Jezus niets anders dan dat wat hier op aarde bijna niet mogelijk is, of door velen niet begrepen wordt, zal straks in de hemel de praktijk van de eeuwigheid zijn. Daar zullen we elkaar intens liefhebben op de meest zuivere manier. Niet zoals liefde binnen het huwelijk, want dat zal er niet meer zijn, maar we zullen elkaar daar als broers en zussen liefhebben.

En dan zeg ik het gelijk maar: Het doet mij soms zoveel pijn dat deze hemelse waarheid altijd verdacht gemaakt lijkt te moeten worden op aarde. Gods kinderen krijgen in hun nieuwe identiteit ook zuivere liefde voor elkaar, zonder verkeerde bedoelingen. Liefde zoals Jezus ons liefheeft. Dan kan een broer een zus liefhebben en een zus een broer, zonder verkeerde bedoelingen. En als dit niet kan, wil niet zeggen dat Gods uiteindelijke doel niet goed is, maar als je verkeerde gedachten krijgt, is het de vraag wat er in jouw leven nog opgeruimd moet worden. Jezus zegt dat we straks in de hemel als de engelen zullen zijn, niet letterlijk, maar in de manier van omgang en relatie hebben met elkaar. En hier op aarde mogen we in het geloof al iets ervaren van liefde in Christus voor elkaar!

Gebed: Here Jezus, ik ben dankbaar met Uw woorden. Dankbaar dat ik een God heb die eeuwig mijn God zal zijn. En ik wil hier op aarde al iets ervaren van geestelijke liefde voor mijn broers en zussen in het geloof. Laat deze zegen nu al stromen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu