"Hij is niet een God van doden, maar Hij is een God van levenden." (Markus 12:27)

Je moet er toch wel heel wat creatieve gedachten voor willen bedenken om Jezus zover te krijgen dat Hij gaat zeggen dat dood, dood is. Dat de opstanding uit de doden er niet zou zijn. En voor veel mensen zou deze gedachte een bevrijding zijn. Want als je nergens in gelooft, of je twijfelt of je wel in de hemel zou kunnen komen, dan is de gedachte dat dood, dood is, zo verkeerd nog niet. Maar Jezus doorziet deze strikvragen en ik wil nu niet te diep ingaan op deze vragen, maar veel meer op de troost voor de gelovige achter deze antwoorden van Jezus.

Het laatste in het antwoord van Jezus valt op. Het feit dat de doden opstaan verklaart Jezus met de woorden van God aan Mozes. God zegt namelijk niet dat Hij de God was van Abraham, Izak en Jakob, maar God zei tegen Mozes dat Hij de God van hen is. En dit is zo'n tekst waar je zomaar overheen zou lezen. Als jij straks gestorven bent in het geloof, dan is God nog steeds jouw God. En God is echt geen God voor mensen die dood zijn. Want als wij sterven is ons lichaam voor God niet belangrijk als het inderdaad alleen maar zou verteren.

God is een God van de levenden, ook van de levenden die al gestorven zijn. Daar moet je eens over nadenken. God is een God van de levenden die al gestorven zijn. Want degenen die levend zijn in Christus, die sterven niet, die ontslapen slechts. Die gaan slechts het graf in zoals wij 's nachts gaan slapen en de andere morgen ontwaken. En op de grote morgen worden alle ontslapenen wakker gemaakt door God Zelf. En dan zal God zeggen: Ik ben jouw God!

En in de hemel, zijn daar dan nog huwelijken? Want daar ging het die Saduceeën ook nog om. Van wie is wie als iemand meerdere keren is getrouwd geweest. Eigenlijk zegt Jezus niets anders dan dat wat hier op aarde bijna niet mogelijk is, of door velen niet begrepen wordt, zal straks in de hemel de praktijk van de eeuwigheid zijn. Daar zullen we elkaar intens liefhebben op de meest zuivere manier. Niet zoals liefde binnen het huwelijk, want dat zal er niet meer zijn, maar we zullen elkaar daar als broers en zussen liefhebben.

En dan zeg ik het gelijk maar: Het doet mij soms zoveel pijn dat deze hemelse waarheid altijd verdacht gemaakt lijkt te moeten worden op aarde. Gods kinderen krijgen in hun nieuwe identiteit ook zuivere liefde voor elkaar, zonder verkeerde bedoelingen. Liefde zoals Jezus ons liefheeft. Dan kan een broer een zus liefhebben en een zus een broer, zonder verkeerde bedoelingen. En als dit niet kan, wil niet zeggen dat Gods uiteindelijke doel niet goed is, maar als je verkeerde gedachten krijgt, is het de vraag wat er in jouw leven nog opgeruimd moet worden. Jezus zegt dat we straks in de hemel als de engelen zullen zijn, niet letterlijk, maar in de manier van omgang en relatie hebben met elkaar. En hier op aarde mogen we in het geloof al iets ervaren van liefde in Christus voor elkaar!

Gebed: Here Jezus, ik ben dankbaar met Uw woorden. Dankbaar dat ik een God heb die eeuwig mijn God zal zijn. En ik wil hier op aarde al iets ervaren van geestelijke liefde voor mijn broers en zussen in het geloof. Laat deze zegen nu al stromen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu