"En Hij werd voor hun ogen van gedaante verandert." (Markus 9:2b)

De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen. Tenminste, als je de geschiedenis van de verheerlijking op de berg leest. Als je de details van deze geschiedenis tot je laat doordringen, kom je tot de conclusie dat er toch nog een verhaal in de Bijbel staat dat hier heel erg veel op lijkt. Jezus gaat met drie van Zijn meest nabije vrienden de berg op. En daar op de berg veranderde Zijn gedaante en werd Hij verheerlijkt.

Ook de leider van het eerste verbond, Mozes ging zo de berg op. Ook hij ging met drie van zijn meest nabije vrienden de berg van God op en ook hij ontmoette daar God en hij kwam terug met een glanzend gezicht. Maar hier lijkt het wel alsof het ene verbond wordt overgedragen aan het andere verbond. Daar waar Mozes de wet in ontvangst nam, als voortekenen van het tweede verbond, daar wordt Jezus aangesteld dat het tweede verbond. En waar Mozes een dienstknecht was, daar wordt Jezus hier aangewezen als de Zoon.

En wat moet dit voor deze drie discipelen geweest zijn? Eigenlijk kregen ze er niet zo erg veel van mee. Uit het Evangelie naar Lukas blijkt dat Jezus ging bidden op de berg en daar vielen Petrus, Johannes en Jakobus in slaap. Een soort generale repetitie voor straks in de hof van Gethsemané. En dan worden ze wakker en dan zien ze Jezus in Zijn verheerlijkte gedaante, met Mozes en Elia.

En hoelang moet het nog duren voordat de discipelen er iets van begrijpen. Petrus wil gelijk drie tabernakelen maken zodat ze alle drie een woonplaats op aarde zouden hebben. En dat is het nu juist. Dat willen wij ook vaak maar al te graag. Willen we eigenlijk wel een Jezus Die verheerlijkt is? Of willen je Jezus liever lichamelijk dichtbij ons hebben. Hadden we Hem liever maar hier gehouden, dan kon Hij wonderen voor ons doen.

Jezus moet echter sterven, om ons echt te verlossen. En dan zal Hij ook opstaan, maar alleen via die weg is Jezus Verlosser en Redder. Ze krijgen hier iets te zien van de verheerlijking van Jezus. Iets van hoe het straks in de hemel zal zijn, mogen ze nu al vast zien. Daar gaat het naartoe. Het gaat naar de complete gedaanteverwisseling van elke gelovige. En Jezus zal straks na Zijn lijden en sterven daar al op een verheerlijkte manier binnengaan. En waar het Hoofd van de Kerk straks binnen zal gaan, daar zullen Zijn leden volgen.

En waar deze discipelen er niets van begrepen, is het de vraag wat wij er van begrijpen. Ik hoor heel vaak de opmerking: "Wat Jezus maar gewoon nog hier." Ook dat is taal die niet van God is. Jezus kon niet blijven om het werk te voltooien. De heerlijkheid van Jezus die ons hier beschreven wordt, die troost ons. Want straks zal ook ons lichaam verandert worden. Wat nu nog verderfelijk is, zal straks onverderfelijkheid aandoen. Jezus moet nog verder op Zijn weg, maar dit moment is het moment dat het Oude Verbond verdwijnt en het Nieuwe aanvangt. Deze is Gods geliefde Zoon, luister naar Hem.

Gebed: In verwondering ben ik stil, Heer. U laat mij iets zien van de verheerlijking die er straks zal zijn. U bent gelukkig niet op aarde gebleven, maar U hebt Uw werk voortgezet in de hemel, zodat ook ik straks de berg op mag en daar verheerlijkt zal worden met U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu