"En Hij werd voor hun ogen van gedaante verandert." (Markus 9:2b)

De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen. Tenminste, als je de geschiedenis van de verheerlijking op de berg leest. Als je de details van deze geschiedenis tot je laat doordringen, kom je tot de conclusie dat er toch nog een verhaal in de Bijbel staat dat hier heel erg veel op lijkt. Jezus gaat met drie van Zijn meest nabije vrienden de berg op. En daar op de berg veranderde Zijn gedaante en werd Hij verheerlijkt.

Ook de leider van het eerste verbond, Mozes ging zo de berg op. Ook hij ging met drie van zijn meest nabije vrienden de berg van God op en ook hij ontmoette daar God en hij kwam terug met een glanzend gezicht. Maar hier lijkt het wel alsof het ene verbond wordt overgedragen aan het andere verbond. Daar waar Mozes de wet in ontvangst nam, als voortekenen van het tweede verbond, daar wordt Jezus aangesteld dat het tweede verbond. En waar Mozes een dienstknecht was, daar wordt Jezus hier aangewezen als de Zoon.

En wat moet dit voor deze drie discipelen geweest zijn? Eigenlijk kregen ze er niet zo erg veel van mee. Uit het Evangelie naar Lukas blijkt dat Jezus ging bidden op de berg en daar vielen Petrus, Johannes en Jakobus in slaap. Een soort generale repetitie voor straks in de hof van Gethsemané. En dan worden ze wakker en dan zien ze Jezus in Zijn verheerlijkte gedaante, met Mozes en Elia.

En hoelang moet het nog duren voordat de discipelen er iets van begrijpen. Petrus wil gelijk drie tabernakelen maken zodat ze alle drie een woonplaats op aarde zouden hebben. En dat is het nu juist. Dat willen wij ook vaak maar al te graag. Willen we eigenlijk wel een Jezus Die verheerlijkt is? Of willen je Jezus liever lichamelijk dichtbij ons hebben. Hadden we Hem liever maar hier gehouden, dan kon Hij wonderen voor ons doen.

Jezus moet echter sterven, om ons echt te verlossen. En dan zal Hij ook opstaan, maar alleen via die weg is Jezus Verlosser en Redder. Ze krijgen hier iets te zien van de verheerlijking van Jezus. Iets van hoe het straks in de hemel zal zijn, mogen ze nu al vast zien. Daar gaat het naartoe. Het gaat naar de complete gedaanteverwisseling van elke gelovige. En Jezus zal straks na Zijn lijden en sterven daar al op een verheerlijkte manier binnengaan. En waar het Hoofd van de Kerk straks binnen zal gaan, daar zullen Zijn leden volgen.

En waar deze discipelen er niets van begrepen, is het de vraag wat wij er van begrijpen. Ik hoor heel vaak de opmerking: "Wat Jezus maar gewoon nog hier." Ook dat is taal die niet van God is. Jezus kon niet blijven om het werk te voltooien. De heerlijkheid van Jezus die ons hier beschreven wordt, die troost ons. Want straks zal ook ons lichaam verandert worden. Wat nu nog verderfelijk is, zal straks onverderfelijkheid aandoen. Jezus moet nog verder op Zijn weg, maar dit moment is het moment dat het Oude Verbond verdwijnt en het Nieuwe aanvangt. Deze is Gods geliefde Zoon, luister naar Hem.

Gebed: In verwondering ben ik stil, Heer. U laat mij iets zien van de verheerlijking die er straks zal zijn. U bent gelukkig niet op aarde gebleven, maar U hebt Uw werk voortgezet in de hemel, zodat ook ik straks de berg op mag en daar verheerlijkt zal worden met U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu