"En Hij werd voor hun ogen van gedaante verandert." (Markus 9:2b)

De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen. Tenminste, als je de geschiedenis van de verheerlijking op de berg leest. Als je de details van deze geschiedenis tot je laat doordringen, kom je tot de conclusie dat er toch nog een verhaal in de Bijbel staat dat hier heel erg veel op lijkt. Jezus gaat met drie van Zijn meest nabije vrienden de berg op. En daar op de berg veranderde Zijn gedaante en werd Hij verheerlijkt.

Ook de leider van het eerste verbond, Mozes ging zo de berg op. Ook hij ging met drie van zijn meest nabije vrienden de berg van God op en ook hij ontmoette daar God en hij kwam terug met een glanzend gezicht. Maar hier lijkt het wel alsof het ene verbond wordt overgedragen aan het andere verbond. Daar waar Mozes de wet in ontvangst nam, als voortekenen van het tweede verbond, daar wordt Jezus aangesteld dat het tweede verbond. En waar Mozes een dienstknecht was, daar wordt Jezus hier aangewezen als de Zoon.

En wat moet dit voor deze drie discipelen geweest zijn? Eigenlijk kregen ze er niet zo erg veel van mee. Uit het Evangelie naar Lukas blijkt dat Jezus ging bidden op de berg en daar vielen Petrus, Johannes en Jakobus in slaap. Een soort generale repetitie voor straks in de hof van Gethsemané. En dan worden ze wakker en dan zien ze Jezus in Zijn verheerlijkte gedaante, met Mozes en Elia.

En hoelang moet het nog duren voordat de discipelen er iets van begrijpen. Petrus wil gelijk drie tabernakelen maken zodat ze alle drie een woonplaats op aarde zouden hebben. En dat is het nu juist. Dat willen wij ook vaak maar al te graag. Willen we eigenlijk wel een Jezus Die verheerlijkt is? Of willen je Jezus liever lichamelijk dichtbij ons hebben. Hadden we Hem liever maar hier gehouden, dan kon Hij wonderen voor ons doen.

Jezus moet echter sterven, om ons echt te verlossen. En dan zal Hij ook opstaan, maar alleen via die weg is Jezus Verlosser en Redder. Ze krijgen hier iets te zien van de verheerlijking van Jezus. Iets van hoe het straks in de hemel zal zijn, mogen ze nu al vast zien. Daar gaat het naartoe. Het gaat naar de complete gedaanteverwisseling van elke gelovige. En Jezus zal straks na Zijn lijden en sterven daar al op een verheerlijkte manier binnengaan. En waar het Hoofd van de Kerk straks binnen zal gaan, daar zullen Zijn leden volgen.

En waar deze discipelen er niets van begrepen, is het de vraag wat wij er van begrijpen. Ik hoor heel vaak de opmerking: "Wat Jezus maar gewoon nog hier." Ook dat is taal die niet van God is. Jezus kon niet blijven om het werk te voltooien. De heerlijkheid van Jezus die ons hier beschreven wordt, die troost ons. Want straks zal ook ons lichaam verandert worden. Wat nu nog verderfelijk is, zal straks onverderfelijkheid aandoen. Jezus moet nog verder op Zijn weg, maar dit moment is het moment dat het Oude Verbond verdwijnt en het Nieuwe aanvangt. Deze is Gods geliefde Zoon, luister naar Hem.

Gebed: In verwondering ben ik stil, Heer. U laat mij iets zien van de verheerlijking die er straks zal zijn. U bent gelukkig niet op aarde gebleven, maar U hebt Uw werk voortgezet in de hemel, zodat ook ik straks de berg op mag en daar verheerlijkt zal worden met U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu