"En Hij moest door Samaria gaan" (Johannes 4:4)

Na een ingewikkeld verhaal in het vorige hoofdstuk, met heel veel dingen die moeilijk te bevatten en uit te leggen zijn, gaan we vandaag verder. Jezus gaat verder. Mede omdat de Farizeeërs op een bepaalde manier op Hem reageren omdat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes. Waarschijnlijk kreeg Hij dus steeds meer de aandacht van die vrome Joden die de hele dag bezig waren met hun religieuze regeltjes. En toch, ondanks dat we deze Farizeeërs vaak negatief voorbij zien komen, deden die mensen het met de beste bedoelingen. Ze dachten dat ze daarmee God een dienst bewezen.

En misschien herken jij dat ook wel in je leven. Dat je het zo belangrijk vindt dat de regels bewaakt worden. Traditie en religie zijn misschien wel zo belangrijk geworden dat je, om ze te bewaken, net als de Farizeeërs er een heleboel regeltjes omheen hebt gemaakt. Zo erg dat je niet meer bezig bent om van genade te leven, maar dat je bezig bent om bij God iets te verdienen. En dat met iets wat Hij echt niet vraagt.

En we zien hier wat er gebeurd als Jezus de aandacht van deze wettische mensen krijgt. Mensen die Jezus gaan beoordelen met hun regels. Er staat dan dat Jezus Judea verliet. Jezus verlaat de plaats waar geloof gemeten wordt met religie. Zo gevaarlijk is dus religie. Dan gaat Jezus er vandoor. Want Jezus heeft niets te doen bij hen die volgens hun eigen regels willen leven. Want die regels zullen er altijd voor zorgen dat Jezus Zijn onvoorwaardelijke liefde niet kwijt kan. En als jij je relatie met Jezus bent kwijtgeraakt, dan moet je misschien vandaag eens heel eerlijk in de spiegel kijken en jezelf afvragen: "Wat is er in mijn leven waardoor ik voor God van alles moet en genade wil verdienen." Jezus vlucht daar vandaan.

En wat doet Hij? Hij moet door Samaria gaan. Moet Jezus dan toch ook wat? Dit moeten is iets wat gedrongen wordt door de Heilige Geest. Dat is iets wat eigen gewoon gebeurd. Het is niet een keus, maar veel meer een drang om ergens heen te gaan. En achteraf kun je dan zeggen: Dit moest gebeuren. Zo gaat Jezus naar Samaria. Een streek waar een soort half-Joden woonden. In deze landstreek waren tijdens de ballingschap veteranen gaan wonen uit het leger van de Assyriërs. En omdat niet iedereen in ballingschap was gegaan, maar de onderlaag van de bevolking daar was blijven wonen, was er een menggodsdienst ontstaan.

En juist daar moest Jezus naar toe. Daar vluchtte Hij niet voor. Daar, waar mensen het niet aan het verdienen zijn met godsdienstige regels, daar gaat Hij heen. En dat ging tegen alle regels in, want daar hoorde een Jood niet te komen. Maar Hij ging wel. De religie verafschuwd deze onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Maar de relatie met Jezus weet: dit is mijn Jezus. Onvoorwaardelijk, ook als ik faal, dan zegt Jezus: "Ik kom naar jou toe." Ik weet niet waar jij zit, maar waar jij stopt met verdienen en werken voor God, daar komt Jezus naast je zitten.

Gebed: Jezus, ik dank U dat U onvoorwaardelijke liefde hebt, want al mijn proberen om voor U te werken, brengt mij nergens. Vlucht niet bij mij vandaan, maar komt U alstublieft naast mij zitten en laat mij zien dat U mij niet veroordeelt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu