"En Hij moest door Samaria gaan" (Johannes 4:4)

Na een ingewikkeld verhaal in het vorige hoofdstuk, met heel veel dingen die moeilijk te bevatten en uit te leggen zijn, gaan we vandaag verder. Jezus gaat verder. Mede omdat de Farizeeërs op een bepaalde manier op Hem reageren omdat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes. Waarschijnlijk kreeg Hij dus steeds meer de aandacht van die vrome Joden die de hele dag bezig waren met hun religieuze regeltjes. En toch, ondanks dat we deze Farizeeërs vaak negatief voorbij zien komen, deden die mensen het met de beste bedoelingen. Ze dachten dat ze daarmee God een dienst bewezen.

En misschien herken jij dat ook wel in je leven. Dat je het zo belangrijk vindt dat de regels bewaakt worden. Traditie en religie zijn misschien wel zo belangrijk geworden dat je, om ze te bewaken, net als de Farizeeërs er een heleboel regeltjes omheen hebt gemaakt. Zo erg dat je niet meer bezig bent om van genade te leven, maar dat je bezig bent om bij God iets te verdienen. En dat met iets wat Hij echt niet vraagt.

En we zien hier wat er gebeurd als Jezus de aandacht van deze wettische mensen krijgt. Mensen die Jezus gaan beoordelen met hun regels. Er staat dan dat Jezus Judea verliet. Jezus verlaat de plaats waar geloof gemeten wordt met religie. Zo gevaarlijk is dus religie. Dan gaat Jezus er vandoor. Want Jezus heeft niets te doen bij hen die volgens hun eigen regels willen leven. Want die regels zullen er altijd voor zorgen dat Jezus Zijn onvoorwaardelijke liefde niet kwijt kan. En als jij je relatie met Jezus bent kwijtgeraakt, dan moet je misschien vandaag eens heel eerlijk in de spiegel kijken en jezelf afvragen: "Wat is er in mijn leven waardoor ik voor God van alles moet en genade wil verdienen." Jezus vlucht daar vandaan.

En wat doet Hij? Hij moet door Samaria gaan. Moet Jezus dan toch ook wat? Dit moeten is iets wat gedrongen wordt door de Heilige Geest. Dat is iets wat eigen gewoon gebeurd. Het is niet een keus, maar veel meer een drang om ergens heen te gaan. En achteraf kun je dan zeggen: Dit moest gebeuren. Zo gaat Jezus naar Samaria. Een streek waar een soort half-Joden woonden. In deze landstreek waren tijdens de ballingschap veteranen gaan wonen uit het leger van de Assyriërs. En omdat niet iedereen in ballingschap was gegaan, maar de onderlaag van de bevolking daar was blijven wonen, was er een menggodsdienst ontstaan.

En juist daar moest Jezus naar toe. Daar vluchtte Hij niet voor. Daar, waar mensen het niet aan het verdienen zijn met godsdienstige regels, daar gaat Hij heen. En dat ging tegen alle regels in, want daar hoorde een Jood niet te komen. Maar Hij ging wel. De religie verafschuwd deze onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Maar de relatie met Jezus weet: dit is mijn Jezus. Onvoorwaardelijk, ook als ik faal, dan zegt Jezus: "Ik kom naar jou toe." Ik weet niet waar jij zit, maar waar jij stopt met verdienen en werken voor God, daar komt Jezus naast je zitten.

Gebed: Jezus, ik dank U dat U onvoorwaardelijke liefde hebt, want al mijn proberen om voor U te werken, brengt mij nergens. Vlucht niet bij mij vandaan, maar komt U alstublieft naast mij zitten en laat mij zien dat U mij niet veroordeelt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu