"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren is uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk niet binnengaan" (Johannes 3:5)

Het blijkt in dit hoofdstuk dat je echt niet zomaar het Koninkrijk van God kunt binnengaan. Het gaat niet zomaar ineens. Er is nogal niet wat nodig om in Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan. Sterker nog, dit leven hoort hier op aarde, maar om de hemel binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren worden. Je leeft zoals je geboren bent je leven op aarde, zoals je op aarde bent geboren. Maar in Gods Koninkrijk kan dit niet.

Dan zou je eens moeten nadenken hoe Nicodemus hierop heeft gereageerd. Wij weten de termen wel, maar hij hoorde dit voor het eerst. Opnieuw geboren worden? Dat is toch dwaas? En toch zal het moeten. Geestelijk is een nieuwe geboorte nodig. We moeten daarvoor geboren worden uit het water en uit de Geest. Het zijn eigenlijk maar vreemde termen. Maar toch is de ene term voor Nicodemus zeker niet vreemd geweest. Dat water heeft hij begrepen. Johannes doopte immers met water. Hij doopte de doop van bekering en geloof.

Meer kon Johannes niet doen. Ieder die zich bekeerde en geloofde in Hem die na Johannes zou komen, mocht gedoopt worden. Dan werden door het waterbad zijn zonden afgewassen. Dat water doet natuurlijk niets, maar het onderstreepte het geloof dat er werkelijk zonden werden afgewassen. Jeremia schreef al dat God rein water zou sprenkelen om de zonden af te wassen. Het is niet in de eerste plaats de letterlijke doop, maar wel het geloof in de afwassing van zonden. Dat geloof is onderdeel van die nieuwe geboorte.

Vraag jezelf maar af of jij werkelijk gelooft dat Jezus jouw zonden heeft verzoend. Dit geloof is het bewijs van jouw nieuwe geboorte. Maar tegelijk was Johannes heel erg beperkt. Na hem zou Jezus komen en die zou met de Heilige Geest dopen. En toch schaft Jezus die waterdoop niet af. Sterker nog, het blijkt onderdeel van de wedergeboorte te zijn. Geloof en bekering blijven erbij horen. Daarom is die waterdoop een absolute instelling van Jezus. En toch zegt Jezus: Om binnen te kunnen gaan, moet je ook uit Geest geboren zijn.

Johannes zegt niet voor niet dat hij alleen met water doopt, maar Jezus zal met de Heilige Geest dopen. En in de doop zal Jezus verder gaan, waar Johannes moet stoppen. Jezus doopt met de Heilige Geest. Door Jezus is de Heilige Geest volkomen beschikbaar gekomen voor de gelovige. Je bent door het geloof ook onder gegaan in de Heilige Geest. Dat vernieuwt je leven compleet en helemaal.

Door deze doop is je nieuwe leven pas echt compleet. Want daardoor is het Gods Geest in jouw leven die jouw geest paart met Gods Geest. Jezus kwam om voor jouw te sterven en onder te gaan in het water om op te staan in een nieuw leven, door de Geest. En dat is wat jij ontvangt door het geloof. Geloof en bekering en de dood aan je oude mens en je opstanding met Jezus is tegelijk de doop in de Heilige Geest.

Gebed: Here Jezus, dank U wel dat U mij niet alleen met water doopt als teken van bekering en geloof, maar dat U mij ook onder laat gaan in Uw Geest. Water en Geest, reiniging en vervulling tekenen vanaf mij prilste geloof, mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu