"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren is uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk niet binnengaan" (Johannes 3:5)

Het blijkt in dit hoofdstuk dat je echt niet zomaar het Koninkrijk van God kunt binnengaan. Het gaat niet zomaar ineens. Er is nogal niet wat nodig om in Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan. Sterker nog, dit leven hoort hier op aarde, maar om de hemel binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren worden. Je leeft zoals je geboren bent je leven op aarde, zoals je op aarde bent geboren. Maar in Gods Koninkrijk kan dit niet.

Dan zou je eens moeten nadenken hoe Nicodemus hierop heeft gereageerd. Wij weten de termen wel, maar hij hoorde dit voor het eerst. Opnieuw geboren worden? Dat is toch dwaas? En toch zal het moeten. Geestelijk is een nieuwe geboorte nodig. We moeten daarvoor geboren worden uit het water en uit de Geest. Het zijn eigenlijk maar vreemde termen. Maar toch is de ene term voor Nicodemus zeker niet vreemd geweest. Dat water heeft hij begrepen. Johannes doopte immers met water. Hij doopte de doop van bekering en geloof.

Meer kon Johannes niet doen. Ieder die zich bekeerde en geloofde in Hem die na Johannes zou komen, mocht gedoopt worden. Dan werden door het waterbad zijn zonden afgewassen. Dat water doet natuurlijk niets, maar het onderstreepte het geloof dat er werkelijk zonden werden afgewassen. Jeremia schreef al dat God rein water zou sprenkelen om de zonden af te wassen. Het is niet in de eerste plaats de letterlijke doop, maar wel het geloof in de afwassing van zonden. Dat geloof is onderdeel van die nieuwe geboorte.

Vraag jezelf maar af of jij werkelijk gelooft dat Jezus jouw zonden heeft verzoend. Dit geloof is het bewijs van jouw nieuwe geboorte. Maar tegelijk was Johannes heel erg beperkt. Na hem zou Jezus komen en die zou met de Heilige Geest dopen. En toch schaft Jezus die waterdoop niet af. Sterker nog, het blijkt onderdeel van de wedergeboorte te zijn. Geloof en bekering blijven erbij horen. Daarom is die waterdoop een absolute instelling van Jezus. En toch zegt Jezus: Om binnen te kunnen gaan, moet je ook uit Geest geboren zijn.

Johannes zegt niet voor niet dat hij alleen met water doopt, maar Jezus zal met de Heilige Geest dopen. En in de doop zal Jezus verder gaan, waar Johannes moet stoppen. Jezus doopt met de Heilige Geest. Door Jezus is de Heilige Geest volkomen beschikbaar gekomen voor de gelovige. Je bent door het geloof ook onder gegaan in de Heilige Geest. Dat vernieuwt je leven compleet en helemaal.

Door deze doop is je nieuwe leven pas echt compleet. Want daardoor is het Gods Geest in jouw leven die jouw geest paart met Gods Geest. Jezus kwam om voor jouw te sterven en onder te gaan in het water om op te staan in een nieuw leven, door de Geest. En dat is wat jij ontvangt door het geloof. Geloof en bekering en de dood aan je oude mens en je opstanding met Jezus is tegelijk de doop in de Heilige Geest.

Gebed: Here Jezus, dank U wel dat U mij niet alleen met water doopt als teken van bekering en geloof, maar dat U mij ook onder laat gaan in Uw Geest. Water en Geest, reiniging en vervulling tekenen vanaf mij prilste geloof, mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu