"U zult grotere dingen zien dan deze" (Johannes 1:51b)

Sommige dingen in het Evangelie zijn bijna een open deur geworden die je intrapt. Je kunt heel diep gaan nadenken over wat de gevolgen zijn van het volgen van Jezus. En heel vaak nemen we inderdaad die insteek. Toch komen we die vraag wat het kost om Jezus te volgen, aan het begin van het Evangelie helemaal niet tegen. Eigenlijk is het bijna beschamend hoe wij bezig zijn om diep na te denken en te overrekenen wat de kosten zijn om Jezus te volgen. Maar bij alle roepingen van de discipelen in het eerste hoofdstuk van Johannes wijst alles op het tegendeel. Niemand van degenen die geroepen worden door Jezus of die Jezus zien gaan, spreekt ergens een 'maar' uit.

Heeft Jezus dan met heel veel gezag gesproken? Dat kan, maar het staat er niet. Wat veel meer lijkt is dat elk van de discipelen zoveel geloof had dat hij gewoon achter Jezus aanging. Want niet iedere discipel werd door Jezus Zelf geroepen. Ook anderen namen anderen mee. En allemaal gingen ze Jezus volgen. Wat maakt eigenlijk dat wij zo vaak bezig zijn om er over na te denken wat het kost om Jezus te volgen? Zijn we soms bang dat de kosten te hoog zijn? Zijn we bang dat als we Jezus echt volgen we de eindstreep niet halen? Ja, want volgen en volgen is twee. Een gelovige zijn, dat kan, maar Jezus volgen, discipel zijn, dat gaat wel verder. Dan laat je alles los, om in alles Jezus te volgen. De discipelen gingen gewoon met Hem mee. Niets hield hen tegen. En heel hun leven kwam in het teken te staan van Jezus! Dat is wel een spiegel voor ons.

Maar weet je wat echt opvalt? Dat, als Jezus dan iets gaat zeggen over de gevolgen van Hem te volgen, Hij niet zegt: bedenk eens wat het je kost voordat je meegaat. Jezus zegt iets anders. Hij zegt nadat Hij even een paar profetische woorden had gesproken over Nathanaël: Jullie zullen grotere dingen zien dan deze. Dat Jezus Nathanaël doorgrondde staat in geen verhouding met wat ze zullen gaan zien. Misschien denk jij ook wel eens: Jezus volgen is niet altijd leuk en heel veel dingen worden dan minder belangrijk. Maar Jezus Zelf neemt een hele andere insteek. Hij zegt: Als je Mij volgt, dan zul je grotere dingen zien dan dat ik iemand doorgrond.

En dat is waar het om gaat, dat is het wat Jezus volgen ook tot een uitdaging maakt. Want als je Jezus volgt, als je intens met Hem omgaat, dan zul je grote dingen zien. Jezus kwam om de blijde Boodschap te brengen, maar ook om wonderen van genezing en bevrijding te doen. Waar wij Jezus vaak beperken tot het onderwerp 'vergeving', kwam Jezus Zijn hele Koninkrijk op aarde vestigen. En als je op die manier met Jezus wandelt, dan sta je heel vaak verrast om wat er in Zijn Naam gebeurt. Dan genezen zieken, dan moeten demonen wijken. Dan ervaar je Zijn autoriteit in jouw leven, maar ook in hoe jij Hem mag vertegenwoordigen op aarde. Dan maakt het niet uit wat het je kost, maar geniet je van Zijn werk op aarde!

Gebed: Jezus, ik vind het heel moeilijk om altijd te geloven dat U nog steeds wonderen doet. Maar ik wil U volgen, ook om de grotere dingen te zien en om daarin betrokken te mogen zijn. Niet om het succes, niet om de spanning, maar alleen omdat ik U wil volgen in heel Uw leven en met heel mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu