"U zult grotere dingen zien dan deze" (Johannes 1:51b)

Sommige dingen in het Evangelie zijn bijna een open deur geworden die je intrapt. Je kunt heel diep gaan nadenken over wat de gevolgen zijn van het volgen van Jezus. En heel vaak nemen we inderdaad die insteek. Toch komen we die vraag wat het kost om Jezus te volgen, aan het begin van het Evangelie helemaal niet tegen. Eigenlijk is het bijna beschamend hoe wij bezig zijn om diep na te denken en te overrekenen wat de kosten zijn om Jezus te volgen. Maar bij alle roepingen van de discipelen in het eerste hoofdstuk van Johannes wijst alles op het tegendeel. Niemand van degenen die geroepen worden door Jezus of die Jezus zien gaan, spreekt ergens een 'maar' uit.

Heeft Jezus dan met heel veel gezag gesproken? Dat kan, maar het staat er niet. Wat veel meer lijkt is dat elk van de discipelen zoveel geloof had dat hij gewoon achter Jezus aanging. Want niet iedere discipel werd door Jezus Zelf geroepen. Ook anderen namen anderen mee. En allemaal gingen ze Jezus volgen. Wat maakt eigenlijk dat wij zo vaak bezig zijn om er over na te denken wat het kost om Jezus te volgen? Zijn we soms bang dat de kosten te hoog zijn? Zijn we bang dat als we Jezus echt volgen we de eindstreep niet halen? Ja, want volgen en volgen is twee. Een gelovige zijn, dat kan, maar Jezus volgen, discipel zijn, dat gaat wel verder. Dan laat je alles los, om in alles Jezus te volgen. De discipelen gingen gewoon met Hem mee. Niets hield hen tegen. En heel hun leven kwam in het teken te staan van Jezus! Dat is wel een spiegel voor ons.

Maar weet je wat echt opvalt? Dat, als Jezus dan iets gaat zeggen over de gevolgen van Hem te volgen, Hij niet zegt: bedenk eens wat het je kost voordat je meegaat. Jezus zegt iets anders. Hij zegt nadat Hij even een paar profetische woorden had gesproken over Nathanaël: Jullie zullen grotere dingen zien dan deze. Dat Jezus Nathanaël doorgrondde staat in geen verhouding met wat ze zullen gaan zien. Misschien denk jij ook wel eens: Jezus volgen is niet altijd leuk en heel veel dingen worden dan minder belangrijk. Maar Jezus Zelf neemt een hele andere insteek. Hij zegt: Als je Mij volgt, dan zul je grotere dingen zien dan dat ik iemand doorgrond.

En dat is waar het om gaat, dat is het wat Jezus volgen ook tot een uitdaging maakt. Want als je Jezus volgt, als je intens met Hem omgaat, dan zul je grote dingen zien. Jezus kwam om de blijde Boodschap te brengen, maar ook om wonderen van genezing en bevrijding te doen. Waar wij Jezus vaak beperken tot het onderwerp 'vergeving', kwam Jezus Zijn hele Koninkrijk op aarde vestigen. En als je op die manier met Jezus wandelt, dan sta je heel vaak verrast om wat er in Zijn Naam gebeurt. Dan genezen zieken, dan moeten demonen wijken. Dan ervaar je Zijn autoriteit in jouw leven, maar ook in hoe jij Hem mag vertegenwoordigen op aarde. Dan maakt het niet uit wat het je kost, maar geniet je van Zijn werk op aarde!

Gebed: Jezus, ik vind het heel moeilijk om altijd te geloven dat U nog steeds wonderen doet. Maar ik wil U volgen, ook om de grotere dingen te zien en om daarin betrokken te mogen zijn. Niet om het succes, niet om de spanning, maar alleen omdat ik U wil volgen in heel Uw leven en met heel mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu