"U zult grotere dingen zien dan deze" (Johannes 1:51b)

Sommige dingen in het Evangelie zijn bijna een open deur geworden die je intrapt. Je kunt heel diep gaan nadenken over wat de gevolgen zijn van het volgen van Jezus. En heel vaak nemen we inderdaad die insteek. Toch komen we die vraag wat het kost om Jezus te volgen, aan het begin van het Evangelie helemaal niet tegen. Eigenlijk is het bijna beschamend hoe wij bezig zijn om diep na te denken en te overrekenen wat de kosten zijn om Jezus te volgen. Maar bij alle roepingen van de discipelen in het eerste hoofdstuk van Johannes wijst alles op het tegendeel. Niemand van degenen die geroepen worden door Jezus of die Jezus zien gaan, spreekt ergens een 'maar' uit.

Heeft Jezus dan met heel veel gezag gesproken? Dat kan, maar het staat er niet. Wat veel meer lijkt is dat elk van de discipelen zoveel geloof had dat hij gewoon achter Jezus aanging. Want niet iedere discipel werd door Jezus Zelf geroepen. Ook anderen namen anderen mee. En allemaal gingen ze Jezus volgen. Wat maakt eigenlijk dat wij zo vaak bezig zijn om er over na te denken wat het kost om Jezus te volgen? Zijn we soms bang dat de kosten te hoog zijn? Zijn we bang dat als we Jezus echt volgen we de eindstreep niet halen? Ja, want volgen en volgen is twee. Een gelovige zijn, dat kan, maar Jezus volgen, discipel zijn, dat gaat wel verder. Dan laat je alles los, om in alles Jezus te volgen. De discipelen gingen gewoon met Hem mee. Niets hield hen tegen. En heel hun leven kwam in het teken te staan van Jezus! Dat is wel een spiegel voor ons.

Maar weet je wat echt opvalt? Dat, als Jezus dan iets gaat zeggen over de gevolgen van Hem te volgen, Hij niet zegt: bedenk eens wat het je kost voordat je meegaat. Jezus zegt iets anders. Hij zegt nadat Hij even een paar profetische woorden had gesproken over Nathanaël: Jullie zullen grotere dingen zien dan deze. Dat Jezus Nathanaël doorgrondde staat in geen verhouding met wat ze zullen gaan zien. Misschien denk jij ook wel eens: Jezus volgen is niet altijd leuk en heel veel dingen worden dan minder belangrijk. Maar Jezus Zelf neemt een hele andere insteek. Hij zegt: Als je Mij volgt, dan zul je grotere dingen zien dan dat ik iemand doorgrond.

En dat is waar het om gaat, dat is het wat Jezus volgen ook tot een uitdaging maakt. Want als je Jezus volgt, als je intens met Hem omgaat, dan zul je grote dingen zien. Jezus kwam om de blijde Boodschap te brengen, maar ook om wonderen van genezing en bevrijding te doen. Waar wij Jezus vaak beperken tot het onderwerp 'vergeving', kwam Jezus Zijn hele Koninkrijk op aarde vestigen. En als je op die manier met Jezus wandelt, dan sta je heel vaak verrast om wat er in Zijn Naam gebeurt. Dan genezen zieken, dan moeten demonen wijken. Dan ervaar je Zijn autoriteit in jouw leven, maar ook in hoe jij Hem mag vertegenwoordigen op aarde. Dan maakt het niet uit wat het je kost, maar geniet je van Zijn werk op aarde!

Gebed: Jezus, ik vind het heel moeilijk om altijd te geloven dat U nog steeds wonderen doet. Maar ik wil U volgen, ook om de grotere dingen te zien en om daarin betrokken te mogen zijn. Niet om het succes, niet om de spanning, maar alleen omdat ik U wil volgen in heel Uw leven en met heel mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu