"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18)

Heb jij ooit God gezien? Eigenlijk is dit helemaal geen vraag waard, want de Bijbel zegt heel duidelijk dat er niemand is die ooit God gezien heeft. Het is onmogelijk dat we God hebben gezien. Dat is niet vreemd, want God is een geest en daarom is Hij niet te zien. Maar welk gevoel heb je bij God? Veel mensen tobben met een heel erg negatief beeld van God. God is voor velen de God Die veroordeeld en klaar staat met straf. Maar Johannes leert ons aan het begin van het Evangelie wat anders.

Johannes zegt dat inderdaad niemand God heeft gezien. Er is er maar Eén die ons iets heeft verteld van God en die woorden zijn waar en getrouw. Als we willen weten wie God echt is, dan kan dat maar op ene manier. God is de God waarvan Jezus heeft verteld. De enige die ons iets kan vertellen over God is Jezus. Want Jezus was in de schoot van God. Niemand is dichterbij God geweest, dan God Zelf. Want Jezus is zo één met God dat Hij in de schoot van de Vader is. Johannes spreekt hier niet over 'was', maar over 'is'. 

Dit zegt Johannes nadat Jezus al mens was geworden. Hij is nog steeds in de schoot van de Vader. Met andere woorden: Jezus is volkomen en volmaakt één met God. Hij is God en Hij is in God. Later zal Johannes optekenen dat Jezus heeft gezegd dat wie de Zoon kent, ook de Vader kent. De Zoon en de Vader zijn zonder verschil. Dus als je kijkt naar Jezus, dan zie je daarin ook volkomen en volmaakt Wie God is.

En misschien moet jij jezelf afvragen of jouw beeld van God klopt op het moment dat je door de Evangeliën heen leest wat Jezus deed en hoe Hij met de mensen omging. Hierdoor zie je namelijk wie God is. In Jezus wordt de God van genade op aarde zichtbaar. En zo als Jezus op aarde was, zo is God. En de woorden waarmee Jezus over Zijn Vader sprak, waren nooit negatieve woorden, maar woorden vol van genade en liefde.

En Jezus Zelf is in de schoot van de Vader. Hij is zo één met Zijn Vader dat niets van wat de Vader zegt Hem zal ontgaan. En in Jezus, ben jij gelijk aan Jezus. Door het geloof in Jezus, ben jij volkomen één geworden en ben jij voor God als Jezus. Volkomen heilig, volkomen volmaakt. En in Jezus, ben jij in de schoot van de Vader. Dat word je niet, dat ben je. Je bent eigenlijk bij God de Vader op schoot. Want door het geloof had jij macht gekregen om Gods kind te zijn, maar je bent niet een kind op afstand, maar een kind zoals Jezus kind van de Vader is: Op schoot bij de Vader. Dat is jouw plaats als gelovige. Daar mag jij zijn, daar mag jij je geborgen weten.

Gebed: Lieve Vader, ik dank U dat ik door Jezus volkomen ben aangenomen als Uw kind, maar ik dank U nog meer dat U mij die plaats geeft op Uw schoot, zodat ik mij geborgen mag weten in Uw nabijheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu