"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18)

Heb jij ooit God gezien? Eigenlijk is dit helemaal geen vraag waard, want de Bijbel zegt heel duidelijk dat er niemand is die ooit God gezien heeft. Het is onmogelijk dat we God hebben gezien. Dat is niet vreemd, want God is een geest en daarom is Hij niet te zien. Maar welk gevoel heb je bij God? Veel mensen tobben met een heel erg negatief beeld van God. God is voor velen de God Die veroordeeld en klaar staat met straf. Maar Johannes leert ons aan het begin van het Evangelie wat anders.

Johannes zegt dat inderdaad niemand God heeft gezien. Er is er maar Eén die ons iets heeft verteld van God en die woorden zijn waar en getrouw. Als we willen weten wie God echt is, dan kan dat maar op ene manier. God is de God waarvan Jezus heeft verteld. De enige die ons iets kan vertellen over God is Jezus. Want Jezus was in de schoot van God. Niemand is dichterbij God geweest, dan God Zelf. Want Jezus is zo één met God dat Hij in de schoot van de Vader is. Johannes spreekt hier niet over 'was', maar over 'is'. 

Dit zegt Johannes nadat Jezus al mens was geworden. Hij is nog steeds in de schoot van de Vader. Met andere woorden: Jezus is volkomen en volmaakt één met God. Hij is God en Hij is in God. Later zal Johannes optekenen dat Jezus heeft gezegd dat wie de Zoon kent, ook de Vader kent. De Zoon en de Vader zijn zonder verschil. Dus als je kijkt naar Jezus, dan zie je daarin ook volkomen en volmaakt Wie God is.

En misschien moet jij jezelf afvragen of jouw beeld van God klopt op het moment dat je door de Evangeliën heen leest wat Jezus deed en hoe Hij met de mensen omging. Hierdoor zie je namelijk wie God is. In Jezus wordt de God van genade op aarde zichtbaar. En zo als Jezus op aarde was, zo is God. En de woorden waarmee Jezus over Zijn Vader sprak, waren nooit negatieve woorden, maar woorden vol van genade en liefde.

En Jezus Zelf is in de schoot van de Vader. Hij is zo één met Zijn Vader dat niets van wat de Vader zegt Hem zal ontgaan. En in Jezus, ben jij gelijk aan Jezus. Door het geloof in Jezus, ben jij volkomen één geworden en ben jij voor God als Jezus. Volkomen heilig, volkomen volmaakt. En in Jezus, ben jij in de schoot van de Vader. Dat word je niet, dat ben je. Je bent eigenlijk bij God de Vader op schoot. Want door het geloof had jij macht gekregen om Gods kind te zijn, maar je bent niet een kind op afstand, maar een kind zoals Jezus kind van de Vader is: Op schoot bij de Vader. Dat is jouw plaats als gelovige. Daar mag jij zijn, daar mag jij je geborgen weten.

Gebed: Lieve Vader, ik dank U dat ik door Jezus volkomen ben aangenomen als Uw kind, maar ik dank U nog meer dat U mij die plaats geeft op Uw schoot, zodat ik mij geborgen mag weten in Uw nabijheid.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu