"En de HEERE liet hem heel het land zien" (Deuteronomium 34:1)

We hebben een heel stuk overgeslagen, deels omdat het hele boek Deuteronomium herhaling is van de wetgeving. En verder nog wat dingen die niet direct met de woestijnreis te maken hadden. En Mozes heeft zojuist zijn laatste toespraak gehouden. Hij heeft het volk gezegd dat zijn leven er op zit, maar dat Jozua verder zal gaan met het volk. Er komen nog heel wat waarschuwingen en beloften. Beloften dat als het volk Gods stem gehoorzaamd, dat God hun leven zal zijn! Maar nu, nadat hij elke stam apart heeft gezegend, zit het er op.

Hoe moet dat geweest zijn voor Mozes? Het moment dat God zei dat hij voor het laatst een berg moest opklimmen om het hele land nog te mogen zijn. Want wat komt daarna dan? Dan zal hij sterven, maar hoe zal dat dan zijn? Hoe zal het zijn als we straks, eindelijk na zo'n lange woestijnreis, eindelijk Thuis mogen komen? Maar vooral hoe zal dat moment van sterven zijn? Het kan ons zo bang maken. En toch... we ontkomen er niet aan, ook Mozes ontkomt er niet aan. De zonde van Mozes maakte dat hij niet verder mocht gaan.

Maar voordat Mozes door God werd weggenomen en door God persoonlijk werd begraven, mag hij eerst het hele land nog zien. Even een blik op het land dat overvloeit van melk en honing. Even zien wat aan de andere kant van de grens is. En wat Mozes daar zit is maar een aards koninkrijk. God laat ons verder kijken. God laat ons over de eeuwige grens heenkijken en Hij neemt je mee de berg op. En eigenlijk is er maar ene berg te bedenken waar vandaag het uitzicht het bijzonderste is. Het beste zicht op onze eeuwige toekomst hebben we op de berg Golgotha. Daar laat God ons een toekomst zien die met geen pen is te beschrijven.

Door het geloof geeft God ons een blik op de toekomst in het land van de eeuwigheid. Er is uitzicht door het geloof. Straks gaan wij over de grens, als wij ons hoofd neerleggen en God de zorg voor onze ziel op Zich neemt dan gaan wij het Beloofde Land binnen. En straks zullen we daar met lichaam en ziel zijn als Jezus is teruggekomen. Een land dat overvloeit van vrede en genade. Daar zal alles zijn wat we hier missen. Nu nog zoveel strijd, maar daar zal de rust worden geschonken en het vette van Gods Huis werkelijk worden geproefd.

En Mozes, hij sterft voor de grens. In deze geschiedenis wel, maar God begraaft hem Zelf. God legt Mozes neer op de plaats waar Hij hem Zelf toedekt. Of misschien is Mozes net als Henoch ineens naar Huis gehaald. Er staat hier wel dat Mozes door God begraven is, maar dit kan ook er zo staan omdat iets anders het begrip van de schrijver te boven ging.

Nog even op aarde en dan wordt elke gelovige opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid. Soms laat God er hier op aarde al iets van zien. Hij belooft straten van goud, maar vooral volmaakte vrede en rust. Wat een uitzicht en wat een toekomst!

Gebed: HEER, Mozes zag slechts een land dat een aards koninkrijk zou zijn, maar ons laat U een toekomst zien tot in eeuwigheid, waar alles volmaakt zal zijn naar Uw diepste verlangen. Daar zal geen zonde en ongeloof meer zijn. Daar ben ik echt Thuis.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu