"Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen" (Exodus 14:10)

Het zal je maar gebeuren dat de stenen je naar hoofd dreigen te vliegen. Stenen van veroordelingen. Want dat zijn het hier in de geschiedenis met Jozua en Kaleb. Deze twee mannen waren de enige die niet voor de reuzen op de loop wilden gaan. Van de twaalf mannen, waren er twee die niet meegingen in de negatieve sfeer van de rest. Deze twee mannen staan op en zeggen: "Stop nu eens met al die negatieve gedachten van onmogelijkheden. Als God met ons is, dan zullen we dit land in bezit nemen. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de volken die in dit land wonen. Hun schaduw is zelfs van hen geweken." Dit is wel duidelijke geloofstaal. Maar de gevolgen zijn niet zo positief.

 Het volk staat op en pakt de eerste stenen op om Jozua en Kaleb te gaan stenigen. En eigenlijk zeiden Jozua en Kaleb natuurlijk ook dingen die voor het gevoel van het volk niet klopten. En ook met menselijk verstand was het ook wel de grootste dwaasheid wat ze zeiden. En misschien zat er bij het volk ook wel gewoon angst bij dat er een groep zou ontstaan die met Jozua en Kaleb zouden meegaan. En dan zou het ineens kunnen gebeuren dat het volk een prooi werd voor de volken in dat land.

En alles van deze gedachten is niet vreemd. Stel je nu voor dat jij denkt dat jij als zondaar geboren bent en tot je laatste snik een zondaar zult zijn en dat het onmogelijk is om zonden in je leven te overwinnen. En dan komt er iemand die zegt: In geloof mag jij delen in de overwinning van Jezus. Menig gelovige die opgevoed is met de gedachte een zondaar te zijn en te blijven is geneigd om stenen te pakken. Geen letterlijke stenen, maar wel stenen van directe veroordeling om een eind te maken aan deze waarheid.

Want dat gebeurt hier bij Jozua en Kaleb. Het volk staat op om de geloofswaarheid en het geloofsvertrouwen te veroordelen. En tegenwoordig is het nog steeds niet anders. En of het nu gaat om verstandelijk en logisch denken dat wil heersen over geloof of dat het gaat om vormen en tradities die in stand gehouden moeten worden boven het geloof, in allebei de situaties zal veroordeling het gevolg zijn. Want satan wil niets liever dan dat mensen in hun woestijn gevangen blijven zitten. En zodra Gods waarheid aan bod komt en dat blijkt sterker te zijn dan de leugens, dan is er maar ene manier: veroordeling en stenigen. En deze twee mannen spraken Gods waarheid: God is bij ons en daarom zullen we overwinnen. Dat was toen, maar dat is nu in het geloof nog steeds zo. En natuurlijk komt er dan tegenstand. Want dan gaat het naar de overwinning toe en dat wil satan nooit.

Soms ben ik dankbaar voor veroordeling. Dankbaar dat er tegenstand is omdat ik soms zo duidelijk zie dat satan het is die onrustig wordt. Nee, dat is echt niet altijd makkelijk, want tegen veroordeling en valse beschuldigingen kunnen je je bijna niet verweren, maar de strijd is van de HEER!

Gebed: HEER, bewaar mij ervoor dat ik Uw waarheid met stenen zou bekogelen, dat ik Uw waarheid zou veroordelen. En ik wil, elke dag en elk moment Uw waarheid in mijn leven laten heersen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu