"Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen" (Exodus 14:10)

Het zal je maar gebeuren dat de stenen je naar hoofd dreigen te vliegen. Stenen van veroordelingen. Want dat zijn het hier in de geschiedenis met Jozua en Kaleb. Deze twee mannen waren de enige die niet voor de reuzen op de loop wilden gaan. Van de twaalf mannen, waren er twee die niet meegingen in de negatieve sfeer van de rest. Deze twee mannen staan op en zeggen: "Stop nu eens met al die negatieve gedachten van onmogelijkheden. Als God met ons is, dan zullen we dit land in bezit nemen. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de volken die in dit land wonen. Hun schaduw is zelfs van hen geweken." Dit is wel duidelijke geloofstaal. Maar de gevolgen zijn niet zo positief.

 Het volk staat op en pakt de eerste stenen op om Jozua en Kaleb te gaan stenigen. En eigenlijk zeiden Jozua en Kaleb natuurlijk ook dingen die voor het gevoel van het volk niet klopten. En ook met menselijk verstand was het ook wel de grootste dwaasheid wat ze zeiden. En misschien zat er bij het volk ook wel gewoon angst bij dat er een groep zou ontstaan die met Jozua en Kaleb zouden meegaan. En dan zou het ineens kunnen gebeuren dat het volk een prooi werd voor de volken in dat land.

En alles van deze gedachten is niet vreemd. Stel je nu voor dat jij denkt dat jij als zondaar geboren bent en tot je laatste snik een zondaar zult zijn en dat het onmogelijk is om zonden in je leven te overwinnen. En dan komt er iemand die zegt: In geloof mag jij delen in de overwinning van Jezus. Menig gelovige die opgevoed is met de gedachte een zondaar te zijn en te blijven is geneigd om stenen te pakken. Geen letterlijke stenen, maar wel stenen van directe veroordeling om een eind te maken aan deze waarheid.

Want dat gebeurt hier bij Jozua en Kaleb. Het volk staat op om de geloofswaarheid en het geloofsvertrouwen te veroordelen. En tegenwoordig is het nog steeds niet anders. En of het nu gaat om verstandelijk en logisch denken dat wil heersen over geloof of dat het gaat om vormen en tradities die in stand gehouden moeten worden boven het geloof, in allebei de situaties zal veroordeling het gevolg zijn. Want satan wil niets liever dan dat mensen in hun woestijn gevangen blijven zitten. En zodra Gods waarheid aan bod komt en dat blijkt sterker te zijn dan de leugens, dan is er maar ene manier: veroordeling en stenigen. En deze twee mannen spraken Gods waarheid: God is bij ons en daarom zullen we overwinnen. Dat was toen, maar dat is nu in het geloof nog steeds zo. En natuurlijk komt er dan tegenstand. Want dan gaat het naar de overwinning toe en dat wil satan nooit.

Soms ben ik dankbaar voor veroordeling. Dankbaar dat er tegenstand is omdat ik soms zo duidelijk zie dat satan het is die onrustig wordt. Nee, dat is echt niet altijd makkelijk, want tegen veroordeling en valse beschuldigingen kunnen je je bijna niet verweren, maar de strijd is van de HEER!

Gebed: HEER, bewaar mij ervoor dat ik Uw waarheid met stenen zou bekogelen, dat ik Uw waarheid zou veroordelen. En ik wil, elke dag en elk moment Uw waarheid in mijn leven laten heersen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu