"Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde - de twee stenen tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde - dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had." (Exodus 34:6 en 29)

Heb jij wel eens zoveel van Gods aanwezigheid in je leven gehad dat toen je weer onder de mensen kwam, dat de mensen om je heen het aan je konden zien? Wij kunnen ons wel eens afvragen hoe dat we nu toch andere mensen iets kunnen laten zien van God. En misschien vragen we ons dat wel veel te veel af. Misschien zit het helemaal niet in wat wij doen, maar waar we zijn geweest. Mozes is nog meer dan de vorige keren in Gods heerlijkheid geweest. De eerste keer dat hij de wet meekreeg was het al groots, maar nu, deze tweede keer is het nog grootser.

Mozes moest voor de tweede keer de berg Sinaï op. Eenvoudig omdat God toch met het volk verder wilde en dat niet zonder verbond wilde doen. God wilde van twee kanten de afspraken met dit volk, waar Hij mee verder wilde, vast hebben liggen. En Mozes mocht nog een keer in Gods nabijheid komen. Maar voordat dit gebeurt komt God in al Zijn heerlijkheid voorbij. En meer nog dan de vorige keer. Want God komt nu met nog meer genade voorbij. En met dat God aan hem voorbij komt, roept God Zelf uit Wie Hij is. En Mozes ziet en hoort dat met een hart vol aanbidding aan. God onderstreept Zijn genade en barmhartigheid, Hij noemt nogmaals Zijn Naam, zelfs twee keer. En God spreekt uit dat Hij goedertierenheid en vergeving zal blijven geven voor degenen die Hem daar om vragen.

En in deze aanwezigheid van God mocht Mozes zijn. En Mozes was zich niet bewust dat Gods heerlijkheid op hem werd overgedragen. En nadat hij de wet voor de tweede keer had gekregen, ging Mozes de berg af en de heerlijkheid van God straalde zo sterk van zijn gezicht af dat hij glansde. En met zoveel glans dat het volk Mozes niet kon aankijken. Hetzelfde als toen God de eerste keer aan Mozes voorbijging en hij dit niet had kunnen aanzien.

Het gaat er niet om wat Mozes moet doen om Gods heerlijkheid te laten zien, maar waar hij geweest is. En het is vandaag de vraag waar jij bent geweest. Want als je veel in Gods nabijheid bent dan zul je meer en meer Gods heerlijkheid gaan dragen. En als je veel met Jezus bent, dan ga je vanzelf op Hem lijken. Ik ben bang dat er maar weinig van vele gelovigen uitgaat omdat we te weinig in Gods aanwezigheid zijn. Het gaat er niet om wat je doet, maar van waaruit jij wilt 'zijn'. En dan komt het doen vanzelf.

Gebed: HEER, U bent de Heerlijkheid Zelf en ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak veel te weinig in Uw nabijheid bent en daarom vaak maar zo weinig van Uw heerlijkheid op aarde laat zien. Ik wil meer in Uw nabijheid zijn, meer met U wandelen en meer met U delen, zodat ik ongemerkt Uw heerlijkheid zal laten zien op aarde!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu