"Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde - de twee stenen tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde - dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had." (Exodus 34:6 en 29)

Heb jij wel eens zoveel van Gods aanwezigheid in je leven gehad dat toen je weer onder de mensen kwam, dat de mensen om je heen het aan je konden zien? Wij kunnen ons wel eens afvragen hoe dat we nu toch andere mensen iets kunnen laten zien van God. En misschien vragen we ons dat wel veel te veel af. Misschien zit het helemaal niet in wat wij doen, maar waar we zijn geweest. Mozes is nog meer dan de vorige keren in Gods heerlijkheid geweest. De eerste keer dat hij de wet meekreeg was het al groots, maar nu, deze tweede keer is het nog grootser.

Mozes moest voor de tweede keer de berg Sinaï op. Eenvoudig omdat God toch met het volk verder wilde en dat niet zonder verbond wilde doen. God wilde van twee kanten de afspraken met dit volk, waar Hij mee verder wilde, vast hebben liggen. En Mozes mocht nog een keer in Gods nabijheid komen. Maar voordat dit gebeurt komt God in al Zijn heerlijkheid voorbij. En meer nog dan de vorige keer. Want God komt nu met nog meer genade voorbij. En met dat God aan hem voorbij komt, roept God Zelf uit Wie Hij is. En Mozes ziet en hoort dat met een hart vol aanbidding aan. God onderstreept Zijn genade en barmhartigheid, Hij noemt nogmaals Zijn Naam, zelfs twee keer. En God spreekt uit dat Hij goedertierenheid en vergeving zal blijven geven voor degenen die Hem daar om vragen.

En in deze aanwezigheid van God mocht Mozes zijn. En Mozes was zich niet bewust dat Gods heerlijkheid op hem werd overgedragen. En nadat hij de wet voor de tweede keer had gekregen, ging Mozes de berg af en de heerlijkheid van God straalde zo sterk van zijn gezicht af dat hij glansde. En met zoveel glans dat het volk Mozes niet kon aankijken. Hetzelfde als toen God de eerste keer aan Mozes voorbijging en hij dit niet had kunnen aanzien.

Het gaat er niet om wat Mozes moet doen om Gods heerlijkheid te laten zien, maar waar hij geweest is. En het is vandaag de vraag waar jij bent geweest. Want als je veel in Gods nabijheid bent dan zul je meer en meer Gods heerlijkheid gaan dragen. En als je veel met Jezus bent, dan ga je vanzelf op Hem lijken. Ik ben bang dat er maar weinig van vele gelovigen uitgaat omdat we te weinig in Gods aanwezigheid zijn. Het gaat er niet om wat je doet, maar van waaruit jij wilt 'zijn'. En dan komt het doen vanzelf.

Gebed: HEER, U bent de Heerlijkheid Zelf en ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak veel te weinig in Uw nabijheid bent en daarom vaak maar zo weinig van Uw heerlijkheid op aarde laat zien. Ik wil meer in Uw nabijheid zijn, meer met U wandelen en meer met U delen, zodat ik ongemerkt Uw heerlijkheid zal laten zien op aarde!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu