"Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde - de twee stenen tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde - dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had." (Exodus 34:6 en 29)

Heb jij wel eens zoveel van Gods aanwezigheid in je leven gehad dat toen je weer onder de mensen kwam, dat de mensen om je heen het aan je konden zien? Wij kunnen ons wel eens afvragen hoe dat we nu toch andere mensen iets kunnen laten zien van God. En misschien vragen we ons dat wel veel te veel af. Misschien zit het helemaal niet in wat wij doen, maar waar we zijn geweest. Mozes is nog meer dan de vorige keren in Gods heerlijkheid geweest. De eerste keer dat hij de wet meekreeg was het al groots, maar nu, deze tweede keer is het nog grootser.

Mozes moest voor de tweede keer de berg Sinaï op. Eenvoudig omdat God toch met het volk verder wilde en dat niet zonder verbond wilde doen. God wilde van twee kanten de afspraken met dit volk, waar Hij mee verder wilde, vast hebben liggen. En Mozes mocht nog een keer in Gods nabijheid komen. Maar voordat dit gebeurt komt God in al Zijn heerlijkheid voorbij. En meer nog dan de vorige keer. Want God komt nu met nog meer genade voorbij. En met dat God aan hem voorbij komt, roept God Zelf uit Wie Hij is. En Mozes ziet en hoort dat met een hart vol aanbidding aan. God onderstreept Zijn genade en barmhartigheid, Hij noemt nogmaals Zijn Naam, zelfs twee keer. En God spreekt uit dat Hij goedertierenheid en vergeving zal blijven geven voor degenen die Hem daar om vragen.

En in deze aanwezigheid van God mocht Mozes zijn. En Mozes was zich niet bewust dat Gods heerlijkheid op hem werd overgedragen. En nadat hij de wet voor de tweede keer had gekregen, ging Mozes de berg af en de heerlijkheid van God straalde zo sterk van zijn gezicht af dat hij glansde. En met zoveel glans dat het volk Mozes niet kon aankijken. Hetzelfde als toen God de eerste keer aan Mozes voorbijging en hij dit niet had kunnen aanzien.

Het gaat er niet om wat Mozes moet doen om Gods heerlijkheid te laten zien, maar waar hij geweest is. En het is vandaag de vraag waar jij bent geweest. Want als je veel in Gods nabijheid bent dan zul je meer en meer Gods heerlijkheid gaan dragen. En als je veel met Jezus bent, dan ga je vanzelf op Hem lijken. Ik ben bang dat er maar weinig van vele gelovigen uitgaat omdat we te weinig in Gods aanwezigheid zijn. Het gaat er niet om wat je doet, maar van waaruit jij wilt 'zijn'. En dan komt het doen vanzelf.

Gebed: HEER, U bent de Heerlijkheid Zelf en ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak veel te weinig in Uw nabijheid bent en daarom vaak maar zo weinig van Uw heerlijkheid op aarde laat zien. Ik wil meer in Uw nabijheid zijn, meer met U wandelen en meer met U delen, zodat ik ongemerkt Uw heerlijkheid zal laten zien op aarde!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu