"Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed" (Exodus 18:17)

Er was een moment dat God tegen mij zei: "Je wilt wel heel graag als een Paulus heel veel mensen tot geloof brengen, maar het voelt heel krampachtig, waarom mag Ik je niet als een Mozes gebruiken? Waarom mag Ik je niet gebruiken om Mijn gelovigen verder te brengen in de vrijheid met Christus? Dat is Mijn verlangen voor jou!" En ergens was dit een duidelijk antwoord voor mij. God maakte duidelijk wat ik al veel langer voelde. En steeds meer heb ik gezien dat Mozes eigenlijk voor mij een grote broer is. En nu komt de schoonvader van Mozes heb hem. Je kunt er allemaal vragen bij stellen, waarom hij een priester in een ander land was, maar één ding bleek wel: Hij geloofde dat God wonderen deed. En hij zag Mozes en zijn manier van werken. En hoe Mozes werkt met het volk is een valkuil voor heel veel leiders in de kerk. En zijn schoonvader zegt: Mozes, je doet het fout.

Alles wat op Mozes pad kwam dat pakte hij op. Hij sprak recht, hielp mensen die het niet meer wisten verder, hij gaf raad en daarnaast ook nog onderwijs van wat God hem gaf om door te geven. En de schoonvader van Mozes zegt: "Hier ga jij aan onderdoor." Heel veel leiders in de kerk ervaren vaak dat het werk zoveel en zo groot is en vaak denken ze ook nog eens dat alles wat op hun pad komt ook hun verantwoording is. En misschien ben jij iemand die leiding geeft en ook vaak, net als ik denk, het is gewoon te veel en iedereen komt altijd maar. En aan de ene kant kan dat goed voelen dat ze je weten te vinden, maar eigenlijk is het niet werkbaar.

Ik wil je vandaag met Jethro, de schoonvader van Mozes zeggen: Je kunt ook niet alles en dat vraagt God ook helemaal niet. Leiderschap in de kerk moet zich kenmerken doordat je durft om verantwoordelijkheden op andere plaatsen neer te leggen. Ook als je denkt dat iemand anders, die je aanstelt het op een andere manier gaat doen dan jij. Hoe vaak denk je dat jouw manier het moet zijn, waardoor je bepaalde dingen niet kunt loslaten? Jethro zegt tegen Mozes: Stel wijze mannen aan, want dit grote werk kun je niet alleen. En luister naar deze raad en God zal met je zijn. 

Uiteindelijk is echt leiderschap dat je Gods Woorden doorgeeft en de complexe zaken nog zelf blijft doen. En de rest moet je net als Mozes durven loslaten en durven overlaten aan andere gelovigen die vervuld zijn met Gods Geest. Dat is leiderschap waardoor het volk gebouwd wordt. Dat is geloven dat God doorgaat met bouwen, juist als we met elkaar een team zijn. Zoek biddend naar wijze mannen en vrouwen die de juiste gaven hebben op de juiste plaats en laat je eigen hoogmoed los dat alleen jij het zou kunnen. Geef leiding en sturing aan degene aan wie je zaken kunt overlaten.

Gebed: HEER, Uw Koninkrijk is groter dan ik ooit kan zien. Er is zoveel nood. Geef mij de genade om echt leiderschap te beoefenen, om te durven loslaten en overlaten aan anderen en om mij te beperken tot het leiden van teams en het doorgeven van Uw woorden!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu