"Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed" (Exodus 18:17)

Er was een moment dat God tegen mij zei: "Je wilt wel heel graag als een Paulus heel veel mensen tot geloof brengen, maar het voelt heel krampachtig, waarom mag Ik je niet als een Mozes gebruiken? Waarom mag Ik je niet gebruiken om Mijn gelovigen verder te brengen in de vrijheid met Christus? Dat is Mijn verlangen voor jou!" En ergens was dit een duidelijk antwoord voor mij. God maakte duidelijk wat ik al veel langer voelde. En steeds meer heb ik gezien dat Mozes eigenlijk voor mij een grote broer is. En nu komt de schoonvader van Mozes heb hem. Je kunt er allemaal vragen bij stellen, waarom hij een priester in een ander land was, maar één ding bleek wel: Hij geloofde dat God wonderen deed. En hij zag Mozes en zijn manier van werken. En hoe Mozes werkt met het volk is een valkuil voor heel veel leiders in de kerk. En zijn schoonvader zegt: Mozes, je doet het fout.

Alles wat op Mozes pad kwam dat pakte hij op. Hij sprak recht, hielp mensen die het niet meer wisten verder, hij gaf raad en daarnaast ook nog onderwijs van wat God hem gaf om door te geven. En de schoonvader van Mozes zegt: "Hier ga jij aan onderdoor." Heel veel leiders in de kerk ervaren vaak dat het werk zoveel en zo groot is en vaak denken ze ook nog eens dat alles wat op hun pad komt ook hun verantwoording is. En misschien ben jij iemand die leiding geeft en ook vaak, net als ik denk, het is gewoon te veel en iedereen komt altijd maar. En aan de ene kant kan dat goed voelen dat ze je weten te vinden, maar eigenlijk is het niet werkbaar.

Ik wil je vandaag met Jethro, de schoonvader van Mozes zeggen: Je kunt ook niet alles en dat vraagt God ook helemaal niet. Leiderschap in de kerk moet zich kenmerken doordat je durft om verantwoordelijkheden op andere plaatsen neer te leggen. Ook als je denkt dat iemand anders, die je aanstelt het op een andere manier gaat doen dan jij. Hoe vaak denk je dat jouw manier het moet zijn, waardoor je bepaalde dingen niet kunt loslaten? Jethro zegt tegen Mozes: Stel wijze mannen aan, want dit grote werk kun je niet alleen. En luister naar deze raad en God zal met je zijn. 

Uiteindelijk is echt leiderschap dat je Gods Woorden doorgeeft en de complexe zaken nog zelf blijft doen. En de rest moet je net als Mozes durven loslaten en durven overlaten aan andere gelovigen die vervuld zijn met Gods Geest. Dat is leiderschap waardoor het volk gebouwd wordt. Dat is geloven dat God doorgaat met bouwen, juist als we met elkaar een team zijn. Zoek biddend naar wijze mannen en vrouwen die de juiste gaven hebben op de juiste plaats en laat je eigen hoogmoed los dat alleen jij het zou kunnen. Geef leiding en sturing aan degene aan wie je zaken kunt overlaten.

Gebed: HEER, Uw Koninkrijk is groter dan ik ooit kan zien. Er is zoveel nood. Geef mij de genade om echt leiderschap te beoefenen, om te durven loslaten en overlaten aan anderen en om mij te beperken tot het leiden van teams en het doorgeven van Uw woorden!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu