"En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste." (Openbaring 22:12 en 13)

We naderen het einde van de Bijbel, het einde van het geschreven Woord van God. En hoe zou dat anders afgesloten moeten worden, na zo'n heftig Bijbelboek als Openbaring, dan met krachtige bemoedigingen en nog een paar waarschuwingen. Er is een waarschuwing. Jezus is onderweg en Hij komt spoedig. En ik denk dat we dit laatste gedeelte van het Bijbelboek niet moeten zien als een aansporing voor de gelovigen die nu nog zijn overgebleven en dat alles nu achter de rug is. Dit laatste gedeelte is, nadat alles is gezegd en voor iedereen duidelijk is wat de toekomst is, nu een oproep voor iedereen!

Jezus komt spoedig. Het duurt echt niet lang meer, zeker niet als wij kijken in welke tijd wij leven. En heb er erg in, als je Jezus niet kent als je persoonlijke Verlosser, dan komt Hij om te vergelden naar je werk. Dan komt Hij en kijkt Hij naar je leven en beoordeelt Hij je in het licht van Zijn Woord. En dan is het oordeel bij voorbaat al geveld. Zo eenvoudig is het. Hij is de Eerste en de Laatste, er is dus geen moment geweest dat Hij er niet geweest is en dus heeft Hij ook van jou leven niets gemist. Dit zijn niet echt waarschuwende woorden die ik vaak schrijf, omdat ik vooral schrijf voor gelovigen die in geloof willen groeien. Toch geloof ik dat het nu belangrijk is, dat ik lezers waarschuw die wel als gelovigen door het leven willen gaan, maar dreigen om straks voor een dichte deur te staan. Jezus komt spoedig, wees er klaar voor!

En de andere kant, we begonnen de studie over Openbaring met de stelling dat ik geen eindtijdangst wilde opzetten. Angst gijzelt en dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van God. En nu we aan de afronding bezig zijn, hoop ik dat je kunt zeggen dat het niet om angst is gegaan, maar om feiten die staan te gebeuren, met daar dwars doorheen de komst van je Bruidegom! En Jezus komt spoedig. Hij komt om te vergelden, ook om te vergelden wat jou aan onrecht is aangedaan omdat jij blindelings Jezus wilde volgen.

Het wachten duurt niet lang meer. Jezus vraagt niet om een escape-geloof. Een geloof wat de tijd waarin we leven zat zijn en daarom maar verlangen naar Zijn komst. Dat is een egoïstisch verlangen, want zolang Jezus er nog niet is, hebben we een boodschap voor de wereld! Verlangen om alleen verlost te zijn van alle ellende is geen verwachten van Jezus. Maar als we Hem verwachten, dan verlangen we om elke minuut op aarde te gebruiken voor Hem en zien we tegelijk uit naar de komst om Hem de eeuwige glorie te brengen. Al zou de hemel niet heerlijk zijn, dan nog willen we Hem daar eindeloos eren en dienen! Het loon neemt Jezus mee, als Hij komt. Het loon wat Hijzelf verdiende en wat Hij uitbetaald aan Zijn gelovigen: gerechtigheid en heiligheid en daardoor volmaakte vrijspraak.

Gebed: Jezus, bewaar mij ervoor dat ik alleen deze wereld wil verlaten om mijzelf. Laat mijn leven een leven zijn voor U en laat mijn verwachten, verwachten zijn voor U. Laat het mij alleen om U gaan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu