"En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste." (Openbaring 22:12 en 13)

We naderen het einde van de Bijbel, het einde van het geschreven Woord van God. En hoe zou dat anders afgesloten moeten worden, na zo'n heftig Bijbelboek als Openbaring, dan met krachtige bemoedigingen en nog een paar waarschuwingen. Er is een waarschuwing. Jezus is onderweg en Hij komt spoedig. En ik denk dat we dit laatste gedeelte van het Bijbelboek niet moeten zien als een aansporing voor de gelovigen die nu nog zijn overgebleven en dat alles nu achter de rug is. Dit laatste gedeelte is, nadat alles is gezegd en voor iedereen duidelijk is wat de toekomst is, nu een oproep voor iedereen!

Jezus komt spoedig. Het duurt echt niet lang meer, zeker niet als wij kijken in welke tijd wij leven. En heb er erg in, als je Jezus niet kent als je persoonlijke Verlosser, dan komt Hij om te vergelden naar je werk. Dan komt Hij en kijkt Hij naar je leven en beoordeelt Hij je in het licht van Zijn Woord. En dan is het oordeel bij voorbaat al geveld. Zo eenvoudig is het. Hij is de Eerste en de Laatste, er is dus geen moment geweest dat Hij er niet geweest is en dus heeft Hij ook van jou leven niets gemist. Dit zijn niet echt waarschuwende woorden die ik vaak schrijf, omdat ik vooral schrijf voor gelovigen die in geloof willen groeien. Toch geloof ik dat het nu belangrijk is, dat ik lezers waarschuw die wel als gelovigen door het leven willen gaan, maar dreigen om straks voor een dichte deur te staan. Jezus komt spoedig, wees er klaar voor!

En de andere kant, we begonnen de studie over Openbaring met de stelling dat ik geen eindtijdangst wilde opzetten. Angst gijzelt en dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van God. En nu we aan de afronding bezig zijn, hoop ik dat je kunt zeggen dat het niet om angst is gegaan, maar om feiten die staan te gebeuren, met daar dwars doorheen de komst van je Bruidegom! En Jezus komt spoedig. Hij komt om te vergelden, ook om te vergelden wat jou aan onrecht is aangedaan omdat jij blindelings Jezus wilde volgen.

Het wachten duurt niet lang meer. Jezus vraagt niet om een escape-geloof. Een geloof wat de tijd waarin we leven zat zijn en daarom maar verlangen naar Zijn komst. Dat is een egoïstisch verlangen, want zolang Jezus er nog niet is, hebben we een boodschap voor de wereld! Verlangen om alleen verlost te zijn van alle ellende is geen verwachten van Jezus. Maar als we Hem verwachten, dan verlangen we om elke minuut op aarde te gebruiken voor Hem en zien we tegelijk uit naar de komst om Hem de eeuwige glorie te brengen. Al zou de hemel niet heerlijk zijn, dan nog willen we Hem daar eindeloos eren en dienen! Het loon neemt Jezus mee, als Hij komt. Het loon wat Hijzelf verdiende en wat Hij uitbetaald aan Zijn gelovigen: gerechtigheid en heiligheid en daardoor volmaakte vrijspraak.

Gebed: Jezus, bewaar mij ervoor dat ik alleen deze wereld wil verlaten om mijzelf. Laat mijn leven een leven zijn voor U en laat mijn verwachten, verwachten zijn voor U. Laat het mij alleen om U gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu