"De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken." (Romeinen 10:6-8) 

Het blijk al in de Oude Testament dat God niet van de wet op zichzelf een weg van behoud had gemaakt. Paulus legt hier in Romeinen 10 uit wat de gerechtigheid zegt, die uit het geloof is. Dus niet de gerechtigheid hoe Israël deze wilde verdienen, maar de gerechtigheid die Jezus heeft verdiend en die alleen maar gelooft hoeft te worden. Paulus neemt dan een citaat uit Deuteronomium 30. En dat klinkt wellicht niet heel eenvoudig, maar daar geeft God de opdracht aan Israël om Gods geboden te houden en zich tot God te bekeren. En dat is niet moeilijk. Nou ja, zo zegt God het...

 

En toch is dat waar, want het gaat niet om een volmaakte vervulling van de wet door ons mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat ook de Israëliet van het Oude Testament door de wetten en ceremoniën heen zag op de Messias die zou komen. En zo is het nu ook met de gerechtigheid van het geloof. En als wij geloven dat Jezus onze gerechtigheid bij God is door het geloof, dan zeggen wij ook: "Je hoeft niet naar de hemel op te klimmen om het voor elkaar te krijgen." Als je dat doet en door hard werken bezig bent je zaligheid te verdienen, dan gebeurt er wat Paulus hier als citaat aanhaalt uit Deuteronomium 30. Dan halen we daarmee Christus van Zijn plaats als de Zoon van God, Die mens werd zoals wij. Als dit zo zou zijn dat we de hemel konden verdienen, dan zou alles rond Jezus onzin zijn geweest. Dan was Jezus de enige volmaakte mens en halen we Hem als God Zelf naar beneden. 

En de andere kant is ook waar, als je zelfs zover zou willen gaan om de dood te gaan verslaan en op die manier, door bijna een occulte weg zoals ook priesters van de afgoden wel deden, zou proberen God van gedachten te laten veranderen, dan maakt je de overwinning van Jezus op de dood compleet tot een leugen. Wij hoeven niet naar de hemel, we hoeven ook niet in het graf om daar iets te verdienen, onze gerechtigheid is te vinden in ons hart en in onze mond. Tenminste, als daar het Woord van God is. Als daar de Woorden van geloof zijn die wij met onze mond uitspreken. Waar ligt onze gerechtigheid in? In het werk van Jezus! En toch is dat niet genoeg, want Jezus is gestorven en opgestaan, maar als het daarbij blijft heb je er niets aan. Het moet in je hart en in je mond zijn. Het Woord dat God is, moet woorden krijgen in onze mond! En als dat zo is, dan geeft God beloften die ons absolute zekerheid geven!

Gebed: Vader, ladders naar de hemel, zoeken in de dood, maar uiteindelijk is er niets te verdienen. Dank U wel dat U alles Zelf hebt gedaan voor mij. En ik geloof dat Jezus mijn gerechtigheid is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu