"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." (Efeze 5:14) 

Wellicht wordt deze tekst vandaag een soort ontmaskering. Deze tekst is al heel vaak te pas en te onpas gebruikt. In velen preken is deze tekst gebruikt om onbekeerde zondaren op te roepen tot bekering. Het wordt dan uitgelegd als: "Je slaapt je doodslaap en je moet uit de dood opstaan." En op deze manier wordt een onbekeerde dan aangesproken. Het is niet mijn bedoeling om je teleur te stellen als je deze tekst op deze manier hebt toegepast op je eigen leven en daardoor uiteindelijk tot geloof bent gekomen, maar Paulus heeft het hier in ieder geval zeker niet tegen ongelovigen. Paulus spreekt hier nog steeds tegen de wedergeboren christenen uit Efeze. Hen spreekt hij aan met deze woorden.

 

Het is niet duidelijk of hij elke gelovige aanspreekt, dat lijkt er niet op. Hij zegt immers: "Ontwaak... u die slaapt." Dat kan dus, je kunt slapen als gelovige, je kunt zelfs in je doodslaap zijn teruggevallen. Wellicht is deze uitspraak van Paulus hier een mengcitaat uit Jesaja 26:19 en 60:1. In ieder geval heeft hij het tegen ons die geloven. Als je bent teruggevallen in de werken van de duisternis, als je niet meer leeft zoals Jezus leefde en al die dingen doet waarvan je had moeten vluchten, alles wat je met je oude mens had moeten afleggen, dan ben jij het tegen wie Paulus het nu heeft. Dan wordt het dringend tijd dat je wakker gaat worden. 

We moeten dan opstaan uit de dood. De dood is ook het beeld van de oude mens. Want wij zijn met Christus gestorven, dat is de dood van onze oude mens en dat is juist datgene wat we hebben afgelegd door het geloof. Jezus legde Zichzelf in de dood neer zodat wij konden leven. Dus als we de oude mens toch weer hebben aangedaan, dan slapen we onze dood weer! Maar we zijn toch met Christus gestorven, maar ook weer opgestaan? 

De christenen in Efeze hebben ongetwijfeld de link van Paulus met de doop heel goed begrepen. Ze waren ondergegaan in het water van de doop, wat de dood van hun oude mens symboliseerde, maar ze waren niet in het water gebleven. Ze waren er ook weer uit opgekomen. Daarom klinkt ook de oproep aan diegenen die hun oude mens toch weer hadden aangedaan dat ze moesten wakker worden en opstaan, zodat Christus' licht weer over hen kan schijnen. Het licht van Christus kan in een leven van de dood namelijk onmogelijk over je schijnen. Maar wanneer wij opstaan in onze nieuwe mens en die aantrekken, dan leven we ook weer in het licht van Jezus' heerlijkheid. 

Misschien besef je dat je toch weer makkelijk bent gaan slapen en zijn er toch weer zonden binnengekomen. Dan wil ik je vandaag vragen om die te belijden, maar ook om op te staan, wakker te worden en weer in het licht van Jezus te gaan wandelen. Dat is de plek die je bestemming is. Daar zul je groeien en wandelen met God, daar zul je ook het Koninkrijk uitleven op aarde. Sta op, als je bent gaan slapen! 

Gebed: Vader, bewaar mij voor een slapend leven, bewaar mij voor een leven waarin ik weer de dood zou uitleven. Ik wil leven, wandelen in Uw licht en springlevend zijn voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu