"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." (Efeze 5:14) 

Wellicht wordt deze tekst vandaag een soort ontmaskering. Deze tekst is al heel vaak te pas en te onpas gebruikt. In velen preken is deze tekst gebruikt om onbekeerde zondaren op te roepen tot bekering. Het wordt dan uitgelegd als: "Je slaapt je doodslaap en je moet uit de dood opstaan." En op deze manier wordt een onbekeerde dan aangesproken. Het is niet mijn bedoeling om je teleur te stellen als je deze tekst op deze manier hebt toegepast op je eigen leven en daardoor uiteindelijk tot geloof bent gekomen, maar Paulus heeft het hier in ieder geval zeker niet tegen ongelovigen. Paulus spreekt hier nog steeds tegen de wedergeboren christenen uit Efeze. Hen spreekt hij aan met deze woorden.

 

Het is niet duidelijk of hij elke gelovige aanspreekt, dat lijkt er niet op. Hij zegt immers: "Ontwaak... u die slaapt." Dat kan dus, je kunt slapen als gelovige, je kunt zelfs in je doodslaap zijn teruggevallen. Wellicht is deze uitspraak van Paulus hier een mengcitaat uit Jesaja 26:19 en 60:1. In ieder geval heeft hij het tegen ons die geloven. Als je bent teruggevallen in de werken van de duisternis, als je niet meer leeft zoals Jezus leefde en al die dingen doet waarvan je had moeten vluchten, alles wat je met je oude mens had moeten afleggen, dan ben jij het tegen wie Paulus het nu heeft. Dan wordt het dringend tijd dat je wakker gaat worden. 

We moeten dan opstaan uit de dood. De dood is ook het beeld van de oude mens. Want wij zijn met Christus gestorven, dat is de dood van onze oude mens en dat is juist datgene wat we hebben afgelegd door het geloof. Jezus legde Zichzelf in de dood neer zodat wij konden leven. Dus als we de oude mens toch weer hebben aangedaan, dan slapen we onze dood weer! Maar we zijn toch met Christus gestorven, maar ook weer opgestaan? 

De christenen in Efeze hebben ongetwijfeld de link van Paulus met de doop heel goed begrepen. Ze waren ondergegaan in het water van de doop, wat de dood van hun oude mens symboliseerde, maar ze waren niet in het water gebleven. Ze waren er ook weer uit opgekomen. Daarom klinkt ook de oproep aan diegenen die hun oude mens toch weer hadden aangedaan dat ze moesten wakker worden en opstaan, zodat Christus' licht weer over hen kan schijnen. Het licht van Christus kan in een leven van de dood namelijk onmogelijk over je schijnen. Maar wanneer wij opstaan in onze nieuwe mens en die aantrekken, dan leven we ook weer in het licht van Jezus' heerlijkheid. 

Misschien besef je dat je toch weer makkelijk bent gaan slapen en zijn er toch weer zonden binnengekomen. Dan wil ik je vandaag vragen om die te belijden, maar ook om op te staan, wakker te worden en weer in het licht van Jezus te gaan wandelen. Dat is de plek die je bestemming is. Daar zul je groeien en wandelen met God, daar zul je ook het Koninkrijk uitleven op aarde. Sta op, als je bent gaan slapen! 

Gebed: Vader, bewaar mij voor een slapend leven, bewaar mij voor een leven waarin ik weer de dood zou uitleven. Ik wil leven, wandelen in Uw licht en springlevend zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu