"Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." (Mattheüs 7:7) 

Het zou kunnen zijn dat je denk: "Nederland winnen voor Jezus, het lijkt net alsof wij dat zelf dan maar moeten doen." Er ligt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij ons, maar daarmee ligt niet alles in onze macht. Als God ons een opdracht geeft, wil niet zeggen dat wij dat ook in onze kracht kunnen. Zout zijn op deze aarde, lukt ook echt niet alleen. Maar door zout te zijn, onderscheiden we ons, als het goed is, wel. Dat is zichtbaar in bemoediging en liefde, maar ook in afhankelijkheid en het besef niet een eenling te zijn op deze aarde, maar juist samen met God te leven.

 

Het is zo belangrijk dat het zout in onze tijd, zout is dat biddend zout is. Ik bedoel te zeggen dat wij het gebed van veel groter belang moeten gaan zien. Een kerk die niet bidt, een kerk die niet afgestemd is op God, werkt op een verkeerde manier en op een verkeerde plaats. Gebed is iets dat in het leven van Jezus onmisbaar was. Zelfs Jezus was regelmatig met Zijn Vader in de gesprek en stemde daarmee af op Zijn Vader. Jezus was nooit op een plaats waar Hij niet moest zijn, maar Jezus was ook in de wonderen afhankelijk van Zijn Vader. Hij sloeg bij het wonder van de broden en de vissen, Zijn ogen naar de hemel. Dit zijn geen losstaande feiten die alleen betrekking hadden op Jezus, maar Jezus doet het ons voor.  

Jezus begint daar al mee in dezelfde preek als over het zout. In de Bergrede begint Jezus op meerdere momenten over gebed. Eerst als over ons 'binnenkamergebed', het gebed persoonlijk en in stilte. De momenten van afstemming met God de Vader. Maar daarna begint Jezus ook over alles wat we in gebed vragen. En dat is iets wat wij nooit kwijt mogen zijn. En ik geloof dat wij dit gedeelte van Jezus, maar al te vaak toepassen op onze persoonlijke situaties. En natuurlijk is dat ook goed. Ook voor jouw persoonlijke leven zegt Jezus dat we moeten durven vragen en durven geloven dat God ons geen stenen voor brood zal geven. 

Maar nu nog in het kader van het winnen van ons land voor Jezus. Wij vinden het lastig om gebed los te maken uit onze persoonlijke situaties, maar als we dit gedeelte nu eens toepassen op het winnen van Nederland voor Jezus? Wat als we dit gedeelte toepassen op elke situatie die zich voordoet dat wij met iemand optrekken, maar die niet gelooft. Wat doen we dan? 

Ik geloof dat dan juist de ervaring dat God als een Vader zorgt en als wij Hem ergens om vragen dat Hij brood geeft en geen stenen, mensen gaat laten zien dat Hij God is. Jezus ging op aarde rond, goed doende. Ik wil je uitdagen om de komende tijd met dit gedeelte eens aan het werk te gaan en in elke concrete situatie met mensen te gaan bidden. Niet als een probeersel, maar in vol geloof dat God overvloedig gaat voorzien in wat die ander nodig heeft, omdat Hij zo die ander wint voor Jezus. 

Gebed: Vader, U geeft geen stenen, maar brood en ergens geloof ik dat, maar tegelijk blijft altijd dat gevoel dat we niet altijd alles ontvangen. Maar ik wil kiezen om dit gedeelte ook toe te gaan passen op het winnen van mensen voor Jezus. Ik wil U vragen: Laat U Zichzelf dan zien als ik met hen bid, die niets met U hebben.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu