"En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar  vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Galaten 6:9 en 10)" 

Een aantrekkelijke kerk, een kerk die werkelijk de wereld om ons heen laat zien Wie Jezus is, daarmee winnen de mensen voor Jezus. En niet de kerk als instituut, dat hebben we al benadrukt, maar de kerk die jij en ik zijn. Daar waar wij persoonlijk beseffen dat we zout op de aarde zijn en smaak brengen in deze wereld, deze verzameling mensen is de kerk die Jezus bedoelt. Bemoedigen is iets dat daarbij belangrijk is, maar liefhebben hoort daar van wel bij. Aan de ene kant het liefhebben van elkaar als broers en zussen in het geloof, over alle kerkmuren heen, maar ook het liefhebben van hen die buiten de kerk zijn.

 

Zou jij een keus willen maken om niet alleen degenen die in Jezus geloven, hartelijk lief te hebben, maar zou jij dat ook willen doen met al die anderen die Jezus nog niet kennen? Nu moet je niet al te snel 'ja' roepen, want ik heb het dan echt over iedereen, wat ze ook hebben gedaan. Jezus' leven op aarde leven is niet iets dat je zonder nadenken doet, maar als wij echt ons hele land willen winnen voor Jezus dan komt het er wel op aan dat wij ook hen die zo totaal anders geloven dan wij, dat we hen toch onvoorwaardelijk willen aanvaarden.  

Dat betekent niet dat we alles goed hoeven te praten, maar dat betekent wel dat we zo liefhebben, zodat we accepteren waar de ander zich nu bevindt. Al is dat in de gevangenis, in de goot van de straat, achter het raam in Amsterdam, of dat het iemand is die zich een echte atheïst noemt, hoe dan ook, dat jij de keus maakt om hen lief te hebben. Weet je, ik zou je eens willen uitdagen om in hele concrete situaties aan God te vragen of Hij je wil laten zien wat Hij ziet. 

Als je op plaatsen komt, vraag dan gewoon eens of jij mag kijken met de ogen van Jezus. Ik geloof dat dit er voor zal zorgen dat onze manier van omgaan met hen die buiten zijn totaal anders zal zijn. Dan zijn we niet in de eerste plaats bezig om die ander zo snel mogelijk te bekeren, maar dan raken we bewogen zoals Jezus bewogen was. Paulus zegt dat we niet moeten ophouden om goed te doen. Altijd weer is dat onze houding: We willen altijd goed doen aan alle mensen. Natuurlijk kijk je eerst naar je geloofsgenoten als het gaat om hun noden, maar vergeet ook al die anderen niet. Altijd weer de keus maken om goed te doen in elke situatie. Misschien een collega die over jouw rug beter wilde worden toch met liefde en bewogenheid benaderen. Als de kerk in Nederland een kerk is waar de liefde stroomt, dan zal er iets gebeuren. Laten wij een voortdurend kanaal van liefde zijn, Jezus' liefde, die door ons heen blijft stromen. 

Gebed: Heere Jezus, laat Uw liefde door mij heen krachtig stromen. Liefde die de wereld zal veranderen, liefde die mensen zal aanraken en zal veranderen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu