"En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar  vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Galaten 6:9 en 10)" 

Een aantrekkelijke kerk, een kerk die werkelijk de wereld om ons heen laat zien Wie Jezus is, daarmee winnen de mensen voor Jezus. En niet de kerk als instituut, dat hebben we al benadrukt, maar de kerk die jij en ik zijn. Daar waar wij persoonlijk beseffen dat we zout op de aarde zijn en smaak brengen in deze wereld, deze verzameling mensen is de kerk die Jezus bedoelt. Bemoedigen is iets dat daarbij belangrijk is, maar liefhebben hoort daar van wel bij. Aan de ene kant het liefhebben van elkaar als broers en zussen in het geloof, over alle kerkmuren heen, maar ook het liefhebben van hen die buiten de kerk zijn.

 

Zou jij een keus willen maken om niet alleen degenen die in Jezus geloven, hartelijk lief te hebben, maar zou jij dat ook willen doen met al die anderen die Jezus nog niet kennen? Nu moet je niet al te snel 'ja' roepen, want ik heb het dan echt over iedereen, wat ze ook hebben gedaan. Jezus' leven op aarde leven is niet iets dat je zonder nadenken doet, maar als wij echt ons hele land willen winnen voor Jezus dan komt het er wel op aan dat wij ook hen die zo totaal anders geloven dan wij, dat we hen toch onvoorwaardelijk willen aanvaarden.  

Dat betekent niet dat we alles goed hoeven te praten, maar dat betekent wel dat we zo liefhebben, zodat we accepteren waar de ander zich nu bevindt. Al is dat in de gevangenis, in de goot van de straat, achter het raam in Amsterdam, of dat het iemand is die zich een echte atheïst noemt, hoe dan ook, dat jij de keus maakt om hen lief te hebben. Weet je, ik zou je eens willen uitdagen om in hele concrete situaties aan God te vragen of Hij je wil laten zien wat Hij ziet. 

Als je op plaatsen komt, vraag dan gewoon eens of jij mag kijken met de ogen van Jezus. Ik geloof dat dit er voor zal zorgen dat onze manier van omgaan met hen die buiten zijn totaal anders zal zijn. Dan zijn we niet in de eerste plaats bezig om die ander zo snel mogelijk te bekeren, maar dan raken we bewogen zoals Jezus bewogen was. Paulus zegt dat we niet moeten ophouden om goed te doen. Altijd weer is dat onze houding: We willen altijd goed doen aan alle mensen. Natuurlijk kijk je eerst naar je geloofsgenoten als het gaat om hun noden, maar vergeet ook al die anderen niet. Altijd weer de keus maken om goed te doen in elke situatie. Misschien een collega die over jouw rug beter wilde worden toch met liefde en bewogenheid benaderen. Als de kerk in Nederland een kerk is waar de liefde stroomt, dan zal er iets gebeuren. Laten wij een voortdurend kanaal van liefde zijn, Jezus' liefde, die door ons heen blijft stromen. 

Gebed: Heere Jezus, laat Uw liefde door mij heen krachtig stromen. Liefde die de wereld zal veranderen, liefde die mensen zal aanraken en zal veranderen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu