"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Deze wereld zonder God en zonder het volmaakte van God is een wereld die smaakloos en donker is. Er is geen smaak als God ontbreekt. Heel veel dingen in deze wereld lijken wel de moeite waard, maar als je eerlijk bent is er niets van deze dingen die uiteindelijk sterker is dan de dood en die de eeuwigheid aankunnen. Eigenlijk is dus deze wereld helemaal leeg. Dat is de realiteit van een wereld waar niemand zou leven in relatie met God. Maar de komst van Jezus moet dat nu juist blijvend veranderen. En daarom roept Jezus Zijn discipelen erbij en begint hen uit te leggen wat er nodig is. Maar eigenlijk vertelt Jezus ook hoe Hij deze wereld ziet.

 

Het enige dat in de ogen van Jezus smaak geeft aan deze wereld zijn mensen die leven zoals Hij heeft geleefd, die leven door Zijn Geest. Dat zijn mensen die de vruchten van de Geest dragen en daarmee het verschil maken in deze wereld. Als je kijkt hoe de wereld zonder God en de godsdienstige wereld zonder God, en Gods kinderen die de relatie met God zijn kwijtgeraakt, leven op deze aarde dan draait het maar om één ding: Om jezelf. Dat is een wereld waar uiteindelijk geen leven in de vinden is, maar dat is ook een wereld waarin geen hoop is voor hopelozen, herstel voor gebrokenen en bevrijding voor gevangenen. Niet omdat het onmogelijk is, maar omdat er niemand is die bereidt is om het verschil te maken.

Bedenk even dat Jezus zegt dat wij dezelfde dingen, in Zijn Naam, zullen doen als dat Hij deed, maar wij zeggen als volgelingen van Jezus: "Sorry, maar dat hoeft van mij dus even mooi niet, ik wil vooral gelukkig worden van mijn geloof, maar meer hoeft echt niet." Dan zou deze wereld een smaakloze wereld blijven. Dan heerst op deze wereld de duisternis en is het een troosteloze wereld. En dat terwijl alles beschikbaar is om deze wereld te redden. 

En toch ben ik wel bang dat een groot deel van de kerk in Nederland wel heel erg bezig is met zichzelf. Heel veel vragen worden gesteld hoe we kerk moeten zijn en hoe de eredienst eruit moet zien, hoe en wat we moeten zingen. En op individueel niveau zijn wij net zo hard bezig met onze carrière, zijn wij net zo hard bezig met hoe wij ons het meest gelukkig voelen, als de hele wereld om ons heen. En wat is dan het gevolg? Wij doen mee in de smaakloosheid van deze wereld, terwijl Jezus tegen jou en mij zegt: "Jij, jij bent het zout van de wereld, jou heb ik geroepen om het verschil te maken." En ja, dat betekent dat je misschien dingen die zo fijn zijn voor jezelf soms moet loslaten, maar ik wil je vragen: "Ben jij bereidt om zout in deze wereld te zijn?" Dan zullen we een paar dingen naar voren halen waarmee jij ons land kunt winnen voor Jezus. 

Gebed: Heer, wat een eer om de smaak in deze wereld te mogen brengen, maar ik belijd ook dat ik zoveel dingen doe, waarin ik meega met deze wereld en mij niet als zout laat gebruiken. Vergeef mij en gebruik mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu