"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Deze wereld zonder God en zonder het volmaakte van God is een wereld die smaakloos en donker is. Er is geen smaak als God ontbreekt. Heel veel dingen in deze wereld lijken wel de moeite waard, maar als je eerlijk bent is er niets van deze dingen die uiteindelijk sterker is dan de dood en die de eeuwigheid aankunnen. Eigenlijk is dus deze wereld helemaal leeg. Dat is de realiteit van een wereld waar niemand zou leven in relatie met God. Maar de komst van Jezus moet dat nu juist blijvend veranderen. En daarom roept Jezus Zijn discipelen erbij en begint hen uit te leggen wat er nodig is. Maar eigenlijk vertelt Jezus ook hoe Hij deze wereld ziet.

 

Het enige dat in de ogen van Jezus smaak geeft aan deze wereld zijn mensen die leven zoals Hij heeft geleefd, die leven door Zijn Geest. Dat zijn mensen die de vruchten van de Geest dragen en daarmee het verschil maken in deze wereld. Als je kijkt hoe de wereld zonder God en de godsdienstige wereld zonder God, en Gods kinderen die de relatie met God zijn kwijtgeraakt, leven op deze aarde dan draait het maar om één ding: Om jezelf. Dat is een wereld waar uiteindelijk geen leven in de vinden is, maar dat is ook een wereld waarin geen hoop is voor hopelozen, herstel voor gebrokenen en bevrijding voor gevangenen. Niet omdat het onmogelijk is, maar omdat er niemand is die bereidt is om het verschil te maken.

Bedenk even dat Jezus zegt dat wij dezelfde dingen, in Zijn Naam, zullen doen als dat Hij deed, maar wij zeggen als volgelingen van Jezus: "Sorry, maar dat hoeft van mij dus even mooi niet, ik wil vooral gelukkig worden van mijn geloof, maar meer hoeft echt niet." Dan zou deze wereld een smaakloze wereld blijven. Dan heerst op deze wereld de duisternis en is het een troosteloze wereld. En dat terwijl alles beschikbaar is om deze wereld te redden. 

En toch ben ik wel bang dat een groot deel van de kerk in Nederland wel heel erg bezig is met zichzelf. Heel veel vragen worden gesteld hoe we kerk moeten zijn en hoe de eredienst eruit moet zien, hoe en wat we moeten zingen. En op individueel niveau zijn wij net zo hard bezig met onze carrière, zijn wij net zo hard bezig met hoe wij ons het meest gelukkig voelen, als de hele wereld om ons heen. En wat is dan het gevolg? Wij doen mee in de smaakloosheid van deze wereld, terwijl Jezus tegen jou en mij zegt: "Jij, jij bent het zout van de wereld, jou heb ik geroepen om het verschil te maken." En ja, dat betekent dat je misschien dingen die zo fijn zijn voor jezelf soms moet loslaten, maar ik wil je vragen: "Ben jij bereidt om zout in deze wereld te zijn?" Dan zullen we een paar dingen naar voren halen waarmee jij ons land kunt winnen voor Jezus. 

Gebed: Heer, wat een eer om de smaak in deze wereld te mogen brengen, maar ik belijd ook dat ik zoveel dingen doe, waarin ik meega met deze wereld en mij niet als zout laat gebruiken. Vergeef mij en gebruik mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu