"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg  is en leid mij op de eeuwige weg." (Psalm 139:23 en 24) 

Hoe ga jij met kritiek om? Of heb je liever geen kritiek? Ergens vinden we dat allemaal behoorlijk lastig, want dan is er iemand die tegen je zegt dat je het anders moet doen. En overigens is ook niet iedere kritiek terecht. Zelf ben ik al zo vaak aangevallen op mijn geloof en heel vaak klopte dit niet of dat niet. Soms moet je dingen ook echt maar naast je neerleggen. Ik mis in heel veel kritiek ook veel liefde en is eerder dat de ander je naar beneden probeert te halen om zijn eigen gelijk te halen. Zo is kritiek nooit bedoeld geweest. Maar nu nog wat anders. Want kritiek krijgen is iets, maar open staan voor dingen die niet goed zijn en je daarin kwetsbaar opstellen, dat gaat eigenlijk nog een stap verder.

 

En als er dan zaken naar boven komen, zegt dat nog steeds niets over je identiteit, maar over dat wat anders kan of zelfs anders moet. David heeft net zijn bijzondere psalm afgesloten. Tenminste, hij sluit af met een bijzonder gebed. Eigenlijk besluit hij de psalm met het gebed, dat hij eerst als lofzang begon over het doorgronden van God. 

Hij vraagt nu aan het einde van de psalm, of de God Die hem door en door kent, ook echt wil doorgronden. David wil openstaan voor kritiek van God. Hij is daarbij echt niet bang voor afwijzing of voor iets van veroordeling, maar er is wel een diep verlangen in het hart van David: Hij wil geen dingen in zijn leven hebben waarvan God zegt dat het echt niet kan. Dat is de intentie van David. Hij vraagt dus niet of God hem maar wil laten zien wat voor een grote zondaar, maar voor Gods aangezicht wil hij wel telkens weten waarin hij niet zuiver handelt naar Gods wil.  

Alles waarvan hij eerst schreef hoe God naar hem keek, daarvan vraagt hij nu of God dat ook echt wil doen. En vanuit de grootheid van de God Die hem niet alleen kent, maar ook heeft gewild en geliefd, van daaruit stelt David zijn hart open voor God. God mag hem niet alleen doorgronden, maar Hij mag het ook zeggen wat er anders moet. En weet je, deze manier van kritiek krijgen is altijd heilzaam, want God zal dat op een manier doen die nooit gericht is op Zichzelf omhoog werken, maar altijd om het beste uit Zijn kind te halen. 

Als wij nu deze psalm afsluiten en nu weten en beseffen met hoeveel zorg God ons heeft gemaakt, wil jij dan ook je hart openstellen, niet om jezelf naar beneden te laten halen, maar om God de ruimte te geven om je meer aan Zijn beeld gelijkvormig te laten worden? Wil je God, actief, de ruimte geven om zo je leven de vorm te geven van het leven van Jezus? Dan is het zeker dat je er sterker uit zult komen en je meer zal stralen van Gods heerlijkheid. 

Gebed: HEER, doorgrond mij maar en laat mij zien op welke punten mijn leven bijgesteld moet worden. Spreek tot mijn hart, over mijn hart en laat mij telkens zien wat een schadelijke weg is, zodat ik altijd wandel op Uw eeuwige weg.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu