"Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij." (Psalm 139:6) 

David komt er eigenlijk niet over uitgesproken hoe dat God Hem kent. JWHW kent hem. Dat is eigenlijk onbevattelijk! De Almachtige God Die jou kent tussen 7 miljard mensen. En Hij kent je niet zomaar, maar Hij kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Hij kent je gedachten, Hij kent je woorden, zelfs al voor jij ze zelf hebt uitgesproken. Maar het is meer dan kennen. David gebruikt in ieder geval zeven woorden die alles met het werkwoord 'kennen' te maken hebben. David doet dat niet per ongeluk, maar hiermee geeft hij aan dat God jou volmaakt kent. Er ontgaat Hem niets en dat niet om te oordelen, maar om je HEER te willen zijn die er voor jou is.

 

David spreekt maar zelden over God Die tegen hem zou zijn. En elke vertrouwelijke psalm is God nooit zijn tegenstander. Dat is wel hoe je God in het Oude Testament soms zou kunnen uitleggen. Maar zo spreekt David niet over God. David gebruikt hier zelfs hele andere en nog veel diepere woorden. Hij zegt dat de HEER met al zijn wegen vertrouwd is. Dat is nog veel dieper dan kennen. Je kunt iemand kennen en je kunt met iemand vertrouwd zijn. Dan hoef je hem eigenlijk niet eens meer iets te vragen, want je voelt al feilloos aan wat die ander denkt. Zo is het met God, Hij is met al je wegen vertrouwd. En soms zou je dan denken: "Als God met al mijn wegen zo vertrouwd is, dan zal dat soms ook zeker consequenties hebben." Maar dan moet je eens lezen hoe David het ervaart. 

David zegt: "U legt Uw hand op mij!" En in het Hebreeuws staat er dan nog bij: "U omgeeft mij van achteren en van voren." Eigenlijk zou je kunnen zeggen God staat in een omhelzing om je heen. God kent je, weet alles van je en tegelijk laat Hij je niet los, slaat Hij je niet bij Hem vandaan, maar tegelijk omhelst Hij je met Zijn tegenwoordigheid. 

Hier word je toch gewoon even echt stil van? Dit is de HEER die jou kent, die alles weet van je en die precies weet wat je gaat doen in elke situatie. Ook dus als jij gewoontepatronen hebt die nog niet doorbroken zijn, maar waar dat wel mee moet gebeuren. Dan blijft Hij in Zijn tegenwoordigheid om je heen. En dat te beseffen, dan word je stel, daar kan ik niet bij. David valt er bij wijze van spreken stil van. En als je op dit punt komt, dan kom je in aanbidding voor de HEER. Dat is het moment dat je werkelijk je begint te richten op Wie Hij voor je is. 

En hoe hoog en hoe groot dit is? Daar zijn echt geen woorden voor. Dat God je zelfs als je struikelt gewoon blijft omgeven, daar mogen we echt Hem voor prijzen en liefhebben. Wat een onbeschrijfelijke en onvoorwaardelijke liefde. En in dat omgeven van God is Hij er ook beschermend. Het is niet alleen aanvaarding, maar ook bescherming. Dat brengt ons in aanbidding voor Hem, die ons hart liefheeft en vertrouwd is met ons. 

Gebed: HEER, dat U met mij vertrouwt bent, dat U mij, ondanks mij gewoon mij blijft omgeven, daar aanbid ik U om. U bent mijn HEER, mijn Koning en mijn God.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu