"Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij." (Psalm 139:6) 

David komt er eigenlijk niet over uitgesproken hoe dat God Hem kent. JWHW kent hem. Dat is eigenlijk onbevattelijk! De Almachtige God Die jou kent tussen 7 miljard mensen. En Hij kent je niet zomaar, maar Hij kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Hij kent je gedachten, Hij kent je woorden, zelfs al voor jij ze zelf hebt uitgesproken. Maar het is meer dan kennen. David gebruikt in ieder geval zeven woorden die alles met het werkwoord 'kennen' te maken hebben. David doet dat niet per ongeluk, maar hiermee geeft hij aan dat God jou volmaakt kent. Er ontgaat Hem niets en dat niet om te oordelen, maar om je HEER te willen zijn die er voor jou is.

 

David spreekt maar zelden over God Die tegen hem zou zijn. En elke vertrouwelijke psalm is God nooit zijn tegenstander. Dat is wel hoe je God in het Oude Testament soms zou kunnen uitleggen. Maar zo spreekt David niet over God. David gebruikt hier zelfs hele andere en nog veel diepere woorden. Hij zegt dat de HEER met al zijn wegen vertrouwd is. Dat is nog veel dieper dan kennen. Je kunt iemand kennen en je kunt met iemand vertrouwd zijn. Dan hoef je hem eigenlijk niet eens meer iets te vragen, want je voelt al feilloos aan wat die ander denkt. Zo is het met God, Hij is met al je wegen vertrouwd. En soms zou je dan denken: "Als God met al mijn wegen zo vertrouwd is, dan zal dat soms ook zeker consequenties hebben." Maar dan moet je eens lezen hoe David het ervaart. 

David zegt: "U legt Uw hand op mij!" En in het Hebreeuws staat er dan nog bij: "U omgeeft mij van achteren en van voren." Eigenlijk zou je kunnen zeggen God staat in een omhelzing om je heen. God kent je, weet alles van je en tegelijk laat Hij je niet los, slaat Hij je niet bij Hem vandaan, maar tegelijk omhelst Hij je met Zijn tegenwoordigheid. 

Hier word je toch gewoon even echt stil van? Dit is de HEER die jou kent, die alles weet van je en die precies weet wat je gaat doen in elke situatie. Ook dus als jij gewoontepatronen hebt die nog niet doorbroken zijn, maar waar dat wel mee moet gebeuren. Dan blijft Hij in Zijn tegenwoordigheid om je heen. En dat te beseffen, dan word je stel, daar kan ik niet bij. David valt er bij wijze van spreken stil van. En als je op dit punt komt, dan kom je in aanbidding voor de HEER. Dat is het moment dat je werkelijk je begint te richten op Wie Hij voor je is. 

En hoe hoog en hoe groot dit is? Daar zijn echt geen woorden voor. Dat God je zelfs als je struikelt gewoon blijft omgeven, daar mogen we echt Hem voor prijzen en liefhebben. Wat een onbeschrijfelijke en onvoorwaardelijke liefde. En in dat omgeven van God is Hij er ook beschermend. Het is niet alleen aanvaarding, maar ook bescherming. Dat brengt ons in aanbidding voor Hem, die ons hart liefheeft en vertrouwd is met ons. 

Gebed: HEER, dat U met mij vertrouwt bent, dat U mij, ondanks mij gewoon mij blijft omgeven, daar aanbid ik U om. U bent mijn HEER, mijn Koning en mijn God.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu