"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20) 

Het is goed om te beseffen dat ons burgerschap niet meer op deze aarde is maar in de hemel. Je naam staat ingeschreven in het register van de hemel. Het is nog mooier, je naam is in Gods handpalmen gegraveerd en niet omdat jij iets deed, maar omdat God Zijn genade aan jou schonk. Het feit dat je Gods genade in Christus hebt aangenomen maakt dat je op één moment van een burger van deze aarde een burger werd van de hemel. En daarmee veranderde echt alles.

 

Het heeft ook alles te maken met het Koninkrijk van God. Je bent hier niet op aarde om je tijd vol te maken, maar om Jezus te vertegenwoordigen op aarde, om het Koninkrijk van de hemel op aarde te leven. Wat een taak hebben we gekregen door ene hemelburger te mogen zijn. Het gevolg is wel dat we op aarde niet meer ons thuis hebben, want dat is Boven. Hier op aarde kloppen heel veel van de dingen die je normaal gaat vinden niet meer met alles wat er op aarde gebeurt. Het is een leven dat van een andere orde is, een leven van een hemelse orde. 

Het is kamperen, omdat je Thuis niet meer hier is. Paulus zegt zelfs ergens dat wij hier op aarde wonen in onze tijdelijke tent. Ons lichaam is niet meer dan een tent, waarin wij tijdelijk op deze aarde zijn en straks zullen we onze tent verlaten om Thuis te mogen komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Maar tot die tijd ben je niet passief, maar word je actief opgeroepen om Gods heerlijkheid te vertegenwoordigen op aarde. En tegelijk blijft het hier ook niet bij. 

Ik kom nogal eens christenen tegen die een extreem heiligingsleven lijken te moeten volbrengen. Alsof het zo is dat als je tot geloof bent gekomen, je vanaf dat moment er alles aan moet doen om je identiteit te verdedigen. Alsof het nodig is dat je daarna zelf verantwoordelijk bent dat jij er niet uitvalt. Maar het is niet alleen kamperen op aarde, maar het is kamperen met God. 

De nadruk op 'met God' is heel belangrijk. Jij bent niet de enige die kampeert op aarde, het wonderlijke is dat God ook op aarde kampeert. God is niet alleen in de hemel aanwezig, maar Hij is onder ons. Of eigenlijk nog veel sterker, Hij is in ons. In ons hemelburger op aarde zijn, zijn niet alleen wij hemelburgers, maar God is Zelf ook een hemelburger op aarde. Door Zijn Geest woont Hij in ons. Hemelburger zijn op aarde hoef je nooit alleen te doen. Wij verwachten Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar tot die tijd leven we met een bestemming op aarde en dat doen we met Gods Geest, Die in ons woont. Jouw werk is niet een krampachtig heiligingswerk, maar heiliging door Gods Geest in jou de ruimte te geven. Hemelburger te zijn door afgestemd te zijn op Gods Geest in jou. Op dat moment gaat Hij je helpen om hemels op aarde te leven. De hemelse wetten zullen dan zichtbaar worden als jij vanuit jouw tentje, Jezus vertegenwoordigt op aarde. 

Gebed: Heer, U vertegenwoordigen op aarde en zelf leven als een hemelburger door Uw Geest, zo wil ik van betekenis zijn en tegelijk U verwachten op de wolken van de hemel.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu