"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20) 

Het is goed om te beseffen dat ons burgerschap niet meer op deze aarde is maar in de hemel. Je naam staat ingeschreven in het register van de hemel. Het is nog mooier, je naam is in Gods handpalmen gegraveerd en niet omdat jij iets deed, maar omdat God Zijn genade aan jou schonk. Het feit dat je Gods genade in Christus hebt aangenomen maakt dat je op één moment van een burger van deze aarde een burger werd van de hemel. En daarmee veranderde echt alles.

 

Het heeft ook alles te maken met het Koninkrijk van God. Je bent hier niet op aarde om je tijd vol te maken, maar om Jezus te vertegenwoordigen op aarde, om het Koninkrijk van de hemel op aarde te leven. Wat een taak hebben we gekregen door ene hemelburger te mogen zijn. Het gevolg is wel dat we op aarde niet meer ons thuis hebben, want dat is Boven. Hier op aarde kloppen heel veel van de dingen die je normaal gaat vinden niet meer met alles wat er op aarde gebeurt. Het is een leven dat van een andere orde is, een leven van een hemelse orde. 

Het is kamperen, omdat je Thuis niet meer hier is. Paulus zegt zelfs ergens dat wij hier op aarde wonen in onze tijdelijke tent. Ons lichaam is niet meer dan een tent, waarin wij tijdelijk op deze aarde zijn en straks zullen we onze tent verlaten om Thuis te mogen komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Maar tot die tijd ben je niet passief, maar word je actief opgeroepen om Gods heerlijkheid te vertegenwoordigen op aarde. En tegelijk blijft het hier ook niet bij. 

Ik kom nogal eens christenen tegen die een extreem heiligingsleven lijken te moeten volbrengen. Alsof het zo is dat als je tot geloof bent gekomen, je vanaf dat moment er alles aan moet doen om je identiteit te verdedigen. Alsof het nodig is dat je daarna zelf verantwoordelijk bent dat jij er niet uitvalt. Maar het is niet alleen kamperen op aarde, maar het is kamperen met God. 

De nadruk op 'met God' is heel belangrijk. Jij bent niet de enige die kampeert op aarde, het wonderlijke is dat God ook op aarde kampeert. God is niet alleen in de hemel aanwezig, maar Hij is onder ons. Of eigenlijk nog veel sterker, Hij is in ons. In ons hemelburger op aarde zijn, zijn niet alleen wij hemelburgers, maar God is Zelf ook een hemelburger op aarde. Door Zijn Geest woont Hij in ons. Hemelburger zijn op aarde hoef je nooit alleen te doen. Wij verwachten Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar tot die tijd leven we met een bestemming op aarde en dat doen we met Gods Geest, Die in ons woont. Jouw werk is niet een krampachtig heiligingswerk, maar heiliging door Gods Geest in jou de ruimte te geven. Hemelburger te zijn door afgestemd te zijn op Gods Geest in jou. Op dat moment gaat Hij je helpen om hemels op aarde te leven. De hemelse wetten zullen dan zichtbaar worden als jij vanuit jouw tentje, Jezus vertegenwoordigt op aarde. 

Gebed: Heer, U vertegenwoordigen op aarde en zelf leven als een hemelburger door Uw Geest, zo wil ik van betekenis zijn en tegelijk U verwachten op de wolken van de hemel.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu