Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Mattheüs 25:29 en 30) 

Als je dan over alles hebt nagedacht, dan blijf je toch nog wel zitten met die dwaze meiden en ook met die ene slaaf die niets met zijn talent deed. De uitkomst is nogal verschrikkelijk en ik merk dat je het daar eigenlijk in onze tijd niet zoveel meer over mag hebben. Het lijkt wel mode te zijn om alleen maar over de hemel te mogen praten en het woord 'hel' als plaats van eeuwige straf niet meer te mogen gebruiken. Maar toch kunnen we onmogelijk om de realiteit heen va de gevolgen van degenen die uiteindelijk wel de hemel wilden bereiken, maar Jezus daarbij niet de hoogste eer wilden geven.

 

Tegelijk laat dit laatste gedeelte ook zien dat er nog meer is dan wij vaak beseffen. Degenen die niet Jezus willen volgen, maar alleen gericht zijn op zichzelf, dus die geen geloof in Jezus hebben en dus ook geen intentie hebben om alles in gereedheid te brengen voor het moment als Hij komt, die zullen eeuwig buiten de hemel staan. Het kan niet zo zijn dat God uiteindelijk het niet laat meetellen als er zijn die niet wilden geloven. Dan zou God onrechtvaardig zijn, net zo goed als dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij jouw zonden gestraft heeft aan Zijn Zoon en vervolgens ook nog een keer aan jou zou straffen. God is volmaakt rechtvaardig en daarom staat deze waarschuwing in de Bijbel. 

Ik weet dat dit heel heftig is, misschien niet voor jou, maar wel voor mensen die je liefhebt en die niet geloven in Jezus. Ik geloof ook dat God jouw talenten heeft gegeven, waarmee jij ook die geliefden kunt dienen met het Koninkrijk, zodat ze het zullen zien en ook kunnen gaan verlangen naar het geloof. Uiteindelijk zal God nooit onrechtvaardig zijn als Hij scheiding maakt tussen gelovigen en ongelovigen, Hij doet recht aan jouw geloof, maar vooral ook aan het offer van Zijn Zoon. 

Maar er is nog iets. Het blijkt in deze gelijkenis dat degenen die gewoekerd hebben met hun talenten, dat zij nog meer krijgen. Je zult niet alleen over veel gesteld worden, maar je zult ook overvloedig hebben. Straks ben je dus blijkbaar niet werkeloos. Jezus noemt die ene slaaf een nutteloze slaaf. Jezus wil in de eeuwigheid dus geen nutteloze slaven hebben. Waarom zou dat zijn? Alleen vanwege de laksheid nu? Nee, onze arbeid voor Jezus en het Koninkrijk is ten diepste slechts een trainingsschool voor de eeuwigheid. Straks zul je meer krijgen om nog meer in heerlijkheid te mogen dienen voor je Koning. Alles wat je nu al verdubbeld zal meegaan naar de eeuwigheid. 

De eeuwigheid is niet een plaats van eeuwig niets doen. Het is niet de plaats waar we nooit meer hoeven te werken. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, hadden ze wel een taak. Dat zal straks niet anders zijn. Wat wel anders is, is dat we daar met elkaar zullen dienen, gericht op Hem Die ons diepste verlangen is. Daar niemand zijn die op zichzelf gericht de kantjes er vanaf loopt, maar daar zal onze onvolmaakte trouw zelfs volmaakte trouw zijn voor onze Koning. 

Gebed: Heer, mijn trouw is zo vaak te weinig en zo gebrekkig, toch kent U de intentie van mijn hart en ik verlang om straks volkomen U te dienen in volmaakte trouw.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu