Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Mattheüs 25:29 en 30) 

Als je dan over alles hebt nagedacht, dan blijf je toch nog wel zitten met die dwaze meiden en ook met die ene slaaf die niets met zijn talent deed. De uitkomst is nogal verschrikkelijk en ik merk dat je het daar eigenlijk in onze tijd niet zoveel meer over mag hebben. Het lijkt wel mode te zijn om alleen maar over de hemel te mogen praten en het woord 'hel' als plaats van eeuwige straf niet meer te mogen gebruiken. Maar toch kunnen we onmogelijk om de realiteit heen va de gevolgen van degenen die uiteindelijk wel de hemel wilden bereiken, maar Jezus daarbij niet de hoogste eer wilden geven.

 

Tegelijk laat dit laatste gedeelte ook zien dat er nog meer is dan wij vaak beseffen. Degenen die niet Jezus willen volgen, maar alleen gericht zijn op zichzelf, dus die geen geloof in Jezus hebben en dus ook geen intentie hebben om alles in gereedheid te brengen voor het moment als Hij komt, die zullen eeuwig buiten de hemel staan. Het kan niet zo zijn dat God uiteindelijk het niet laat meetellen als er zijn die niet wilden geloven. Dan zou God onrechtvaardig zijn, net zo goed als dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij jouw zonden gestraft heeft aan Zijn Zoon en vervolgens ook nog een keer aan jou zou straffen. God is volmaakt rechtvaardig en daarom staat deze waarschuwing in de Bijbel. 

Ik weet dat dit heel heftig is, misschien niet voor jou, maar wel voor mensen die je liefhebt en die niet geloven in Jezus. Ik geloof ook dat God jouw talenten heeft gegeven, waarmee jij ook die geliefden kunt dienen met het Koninkrijk, zodat ze het zullen zien en ook kunnen gaan verlangen naar het geloof. Uiteindelijk zal God nooit onrechtvaardig zijn als Hij scheiding maakt tussen gelovigen en ongelovigen, Hij doet recht aan jouw geloof, maar vooral ook aan het offer van Zijn Zoon. 

Maar er is nog iets. Het blijkt in deze gelijkenis dat degenen die gewoekerd hebben met hun talenten, dat zij nog meer krijgen. Je zult niet alleen over veel gesteld worden, maar je zult ook overvloedig hebben. Straks ben je dus blijkbaar niet werkeloos. Jezus noemt die ene slaaf een nutteloze slaaf. Jezus wil in de eeuwigheid dus geen nutteloze slaven hebben. Waarom zou dat zijn? Alleen vanwege de laksheid nu? Nee, onze arbeid voor Jezus en het Koninkrijk is ten diepste slechts een trainingsschool voor de eeuwigheid. Straks zul je meer krijgen om nog meer in heerlijkheid te mogen dienen voor je Koning. Alles wat je nu al verdubbeld zal meegaan naar de eeuwigheid. 

De eeuwigheid is niet een plaats van eeuwig niets doen. Het is niet de plaats waar we nooit meer hoeven te werken. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, hadden ze wel een taak. Dat zal straks niet anders zijn. Wat wel anders is, is dat we daar met elkaar zullen dienen, gericht op Hem Die ons diepste verlangen is. Daar niemand zijn die op zichzelf gericht de kantjes er vanaf loopt, maar daar zal onze onvolmaakte trouw zelfs volmaakte trouw zijn voor onze Koning. 

Gebed: Heer, mijn trouw is zo vaak te weinig en zo gebrekkig, toch kent U de intentie van mijn hart en ik verlang om straks volkomen U te dienen in volmaakte trouw.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu