"Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer." (Mattheüs 25:21) 

Er komt een moment dat Jezus terugkomt. Het moment dat Hij afrekening houdt. Dat klinkt heel negatief, maar dat is het natuurlijk niet. Tenminste niet voor trouwe dienstknechten. Al zullen we misschien zelf nooit zeggen dat we zo trouw zijn, maar al te vaak struikelen we nog. Maar als Jezus straks kijkt wie er in Hem geloofde en wie er dan ook voor Hem leefde. Wie met de juiste intentie leefde. Jezus zegt hier overigens niet dat er gelovigen zullen zijn die als dwaze meiden buiten zullen blijven. De intentie van de wijze meiden en de intentie van de slaven die met hun talent woekeren, dat zijn vruchten van het geloof.

 

Je al of niet leven voor Jezus is eerder een graadmeter. En nee, kijk uit dat je niet zo naar perfectie streeft zodat je altijd blijft twijfelen, dat is niet de bedoeling van de woorden van Jezus. Maar Hij maakt wel duidelijk dat er fundamenteel onderscheid is tussen zij die hun leven geven voor het Koninkrijk en zij die slechts Jezus nodig willen hebben om maar in de hemel te komen. Die laatsten hebben uiteindelijk ook Jezus niet nodig, maar willen alleen de hemel bereiken en als er een andere route zou zijn, dan willen ze die ook nog wel nemen. 

Maar dan komt het moment dat Jezus terugkomt. Dat is het moment in de gelijkenis dat Jezus zegt dat de heer terugkomt en afrekening gaat houden met zijn slaven. Weet je wat het bijzondere is van het Koninkrijk van Jezus? Het gaat wel om Hem en het Koninkrijk, wij moeten niet bezig zijn met wat wij er voor terugkrijgen. Jezus is ons alles! Maar de andere kant is ook waar: Jezus is wel een Koning Die Zijn onderdanen overlaad met zegeningen als ze voor Hem willen leven. Uiteindelijk is de uitbetaling enorm. Niemand zal straks zeggen dat hij te weinig heeft ontvangen. Want hier op aarde waren we over weinig getrouw, en zo voelt het soms ook echt, maar we zullen over veel gezet worden.  

En het is opmerkelijk dat de heer in de gelijkenis niet zegt dat ze meer hadden moeten doen. Het feit dat ze getrouw zijn geweest, ook al was het maar over weinig, dat maakt dat ze over veel zullen worden gesteld. De gaven die Jezus je geeft, dat is nooit teveel om getrouw over te zijn. Het is eigenlijk maar weinig, maar je zult uiteindelijk er veel voor krijgen. Uiteindelijk in de eeuwigheid krijgen we onze plaats terug als koningen over de aarde. Maar ook nu geldt al dat als je getrouw bent in de kleine dingen, je verantwoordelijkheid zal toenemen. Dat is een wet in het Koninkrijk.  

Soms heb je het gevoel dat je maar zo weinig betekent, maar als jij je uitstrekt naar dat weinige, zal Jezus je ook steeds meer verantwoordelijkheid geven. Die kleine en weinige dingen zijn opstapjes naar grotere dingen. Maar als je niet getrouw bent, dan kan Hij je ook niet over meer aanstellen. Wat een vertrouwen heeft Jezus in je, als jij je trouw laat zien. 

Gebed: Heer, ik wil echt trouw zijn, ook in de kleine dingen, zodat U mij ook weer over grotere dingen kunt zetten. Zo wil ik bouwen aan meer van Uw glorie.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu