"Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer." (Mattheüs 25:21) 

Er komt een moment dat Jezus terugkomt. Het moment dat Hij afrekening houdt. Dat klinkt heel negatief, maar dat is het natuurlijk niet. Tenminste niet voor trouwe dienstknechten. Al zullen we misschien zelf nooit zeggen dat we zo trouw zijn, maar al te vaak struikelen we nog. Maar als Jezus straks kijkt wie er in Hem geloofde en wie er dan ook voor Hem leefde. Wie met de juiste intentie leefde. Jezus zegt hier overigens niet dat er gelovigen zullen zijn die als dwaze meiden buiten zullen blijven. De intentie van de wijze meiden en de intentie van de slaven die met hun talent woekeren, dat zijn vruchten van het geloof.

 

Je al of niet leven voor Jezus is eerder een graadmeter. En nee, kijk uit dat je niet zo naar perfectie streeft zodat je altijd blijft twijfelen, dat is niet de bedoeling van de woorden van Jezus. Maar Hij maakt wel duidelijk dat er fundamenteel onderscheid is tussen zij die hun leven geven voor het Koninkrijk en zij die slechts Jezus nodig willen hebben om maar in de hemel te komen. Die laatsten hebben uiteindelijk ook Jezus niet nodig, maar willen alleen de hemel bereiken en als er een andere route zou zijn, dan willen ze die ook nog wel nemen. 

Maar dan komt het moment dat Jezus terugkomt. Dat is het moment in de gelijkenis dat Jezus zegt dat de heer terugkomt en afrekening gaat houden met zijn slaven. Weet je wat het bijzondere is van het Koninkrijk van Jezus? Het gaat wel om Hem en het Koninkrijk, wij moeten niet bezig zijn met wat wij er voor terugkrijgen. Jezus is ons alles! Maar de andere kant is ook waar: Jezus is wel een Koning Die Zijn onderdanen overlaad met zegeningen als ze voor Hem willen leven. Uiteindelijk is de uitbetaling enorm. Niemand zal straks zeggen dat hij te weinig heeft ontvangen. Want hier op aarde waren we over weinig getrouw, en zo voelt het soms ook echt, maar we zullen over veel gezet worden.  

En het is opmerkelijk dat de heer in de gelijkenis niet zegt dat ze meer hadden moeten doen. Het feit dat ze getrouw zijn geweest, ook al was het maar over weinig, dat maakt dat ze over veel zullen worden gesteld. De gaven die Jezus je geeft, dat is nooit teveel om getrouw over te zijn. Het is eigenlijk maar weinig, maar je zult uiteindelijk er veel voor krijgen. Uiteindelijk in de eeuwigheid krijgen we onze plaats terug als koningen over de aarde. Maar ook nu geldt al dat als je getrouw bent in de kleine dingen, je verantwoordelijkheid zal toenemen. Dat is een wet in het Koninkrijk.  

Soms heb je het gevoel dat je maar zo weinig betekent, maar als jij je uitstrekt naar dat weinige, zal Jezus je ook steeds meer verantwoordelijkheid geven. Die kleine en weinige dingen zijn opstapjes naar grotere dingen. Maar als je niet getrouw bent, dan kan Hij je ook niet over meer aanstellen. Wat een vertrouwen heeft Jezus in je, als jij je trouw laat zien. 

Gebed: Heer, ik wil echt trouw zijn, ook in de kleine dingen, zodat U mij ook weer over grotere dingen kunt zetten. Zo wil ik bouwen aan meer van Uw glorie.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu