"Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk." (Ezra 9:2) 

Stel je nu voor dat ik zou zeggen: "Trouwen met een niet-gelovige partner moet je echt niet doen." Wat zou je dan zeggen? Ik merk dat dit namelijk dingen zijn die je eigenlijk in onze tijd niet meer zo erg mag zeggen, want dan ben je intolerant tegen ongelovigen. Of je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Toch is het opmerkelijk dat God, in de wet voor Israël dit wel had bevolen en dat Paulus het later in het Nieuwe Testament gewoon overneemt voor de kerk van het Nieuwe Testament. En toch vinden wij dit heel lastig, want dat hoeft toch niet zo erg te zijn?

 

Het is maar de vraag of het zo werkt. Ezra komt er op een gegeven moment achter dat de wet van God op dit punt nogal grof is overtreden. Hij stelt vast dat de Joden zich hebben vermengd met heidense vrouwen. Er zijn leidinggevenden die dit komen vertellen en Ezra schrik er van en scheurt zelfs zijn kleren. Is dit probleem dan zo heftig? Is dit dan iets waarvoor je zelfs je haren uit je hoofd moet trekken? Er zijn toch wel ergere dingen? 

Nee, er zijn uiteindelijk geen ergere dingen. Weet je waarom het volk in de ballingschap terecht was gekomen? Om maar ene reden: afgoderij. En waar kwam die afgoderij vandaan? Dat is uiteindelijk voortgekomen uit de gemengde huwelijken. Daar was het misgegaan. Heidense goden en de God van Israël werden samengevoegd tot een veelgodendom. Alles kon er mee door, want als je een vrouw trouwt uit een ander volk, wil je toch ook wel graag rust in huis. En dus werd er van alles gemengd, met als gevolg dat afgoderij het volk uiteindelijk ten onder heeft gebracht. 

En dan moet je even bedenken dat Ezra net terug is uit de ballingschap en dit ziet gebeuren. Begrijp je dat hij in alle staten is? Dit kan gewoonweg niet waar zijn. Maar waar wij ruimte gaan geven aan andere godsdiensten, daar is het begin van iets pluriforms ontstaan waarbij iedereen zijn gelijk mag hebben en uiteindelijk heeft er niemand meer gelijk, want er is geen gelijk meer. Maar als dan iedereen zijn gelijk mag hebben, verdwijnt God van het toneel en laat Hij Zich niet meer zien, want gemengd worden met andere goden, dat zal God nooit accepteren. Er is maar ene weg naar het Vaderhart van God en niet alle godsdiensten hebben een stukje waarheid. Er is maar ene waarheid en dat is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Alle andere zogenaamde waarheden zijn geen waarheden, maar bedenksels uit het rijk van de duisternis. En waar mannen en vrouwen met verschillende geloven elkaar treffen en samen verder gaan, daar zal altijd iets gebeuren wat God in de schaduw gaat zetten, maar waar we gezamenlijk God dienen, daar zal zegen zijn en daar zal een krachtige tegenwoordigheid van God zijn. 

Gebed: HEER, U bent jaloers op Uw eer en dat is terecht. U bent het waard dat ik U alleen eer en dat met heel mijn gezin.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu