"Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen,want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten." (Ezra 8:21 en 22) 

Het is toch geweldig als een aardse koning buigt voor God en zelfs als zijn bezit over heeft voor God? Het is bijna niet voor te stellen. Maar daarmee zit Ezra met een serieus probleem. Echt een probleem. Want de Joden hadden gezegd dat de hand van God goed was over degenen die God zoeken. De andere kant hadden ze ook benoemd, want degenen die Hem verlaten komen Zijn toorn tegen. Dat was eigenlijk natuurlijk het getuigenis waarom ze in ballingschap terecht waren gekomen, zoals ze dat hadden verteld. Maar dat klinkt heel mooi en ook heel vroom, maar ondertussen had Ezra wel echt een probleem.

 

Want je kunt al het zilver en goud van de koning wel meekrijgen, maar hoe krijg je dat, over zo'n lange afstand ooit veilig en wel in Jeruzalem? Heb je daar wel eens over nagedacht? De weg is tegenwoordig met een geldtransport al niet veilig, maar dat was toen niet bepaald beter. En als je dan zegt dat God goed is over degenen die Hem gehoorzamen, wat is dan de conclusie als je overvallen wordt? Dan is de optelsom heel eenvoudig: Ze zijn overvallen, dus was God net met hen en dus vragen ze niet naar hun God en zijn ze dus onbetrouwbaar. Of een andere uitleg is dan: Die God is niet betrouwbaar, doen ze er alles aan, straft Hij hen toch steeds. 

En ik weet niet hoe jij spreekt over het vertrouwen dat je hebt in God. Is God almachtig en is God genadig? Is dat echt zo en geloof jij dat? Wat is daar dan van te zien als er een aanslag wordt gepleegd, als kinderen slachtoffer zijn bij een ongeluk of andere dingen? Voel je aan hoe lastig het was voor Ezra? Dit is bijna onmogelijk. Of, of hij moet echt op God vertrouwen. En dat is wat Ezra doet. Hij weet dat de missie levensgevaarlijk is en toch wil hij geen militaire ondersteuning vragen, want dan lijkt zijn vertrouwen op zijn God echt nergens op. 

Ezra kiest er voor om eerst te gaan bidden en vast en om bescherming te vragen van God en in dat vertrouwen gaat hij met de groep op weg. Maar de andere kant blijft wel staan dat er soms dingen gebeuren die God ook niet wil, maar als het om bescherming zal Hij die geven als het om Zijn eer gaat. En niet alles is Gods schuld wat er gebeurd, sterker nog, niets is Gods schuld, het zijn mensen die keuzes maken en elkaar naar het leven staan. Toch is de vraag hoe ons vertrouwen op God is, als Hij iets van ons vraagt en er ook in voorziet. Zou God je dan te kijk zetten? Wij vertrouwen op de HEER. 

Gebed: HEER, hoe Uw raad en werk precies is weet ik niet, maar ik geloof en vertrouw dat als U mij een weg wijst en U ook voorziet, dat U ook zult beschermen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu