"Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven." (Ezra 7:27) 

Als je de hele geschiedenis van het boek Ezra goed leest, kun je je afvragen of er nog meer aspecten zijn die aandacht moeten krijgen. Ezra is op het moment dat hij naar Jeruzalem gaat, verwonderd. Hij is onderweg gegaan, maar ook niet zomaar onderweg. Hij heeft een brief van de koning meegekregen waarin de koning het vertrouwn uitspreekt in Ezra, hij mag onderzoek doen naar de situatie in Jeruzalem, maar hij krijgt ook een onnoemelijke hoeveelheid goud en zilver mee. Het is zoveel dat we straks zelfs zien dat Ezra met dit machtige kapitaal bijna niet durft te gaan en hij zelfs in tweestrijd komt.

 

Wat gebeurt hier eigenlijk bij deze koning? Na koning Kores is het met deze koning eigenlijk hetzelfde. Uiteindelijk heeft die koning bijna niets te vertellen en hij moet gewoon doen wat God wil dat gebeurt. En alles wat nodig is om de tempeldienst en de dienst aan God Zelf in ere te herstellen daarin wordt voorzien. Het is wel heel opmerkelijk dat deze koning helemaal geen weerstand lijkt te hebben om zo uitzonderlijk veel beschikbaar te stellen voor de God van Israël. Wellicht heeft hij wel verhalen gehoord van de ballingen, maar nergens lees je terug dat de Joden in de ballingschap hun eigen godsdienst vorm hebben gegeven op een overduidelijke manier. 

Uiteindelijk laat het Oude Testament heel vaak zien wat er in de geestelijke strijd uiteindelijk echt gebeurt. Alle oorlogen in het Oude Testament, kun je geestelijk vertalen naar de geestelijke strijd tussen God en satan. Het zijn altijd de machten tegen God. Maar als het gaat om het geven van eer en glorie, is dat dus ook zo. Er is iets in het Oude Testament, wat we ook hier weer tegenkomen. Er is iets waardoor zelfs koningen over de hele wereld niet buiten God om kunnen. Sterker nog, uiteindelijk kiest koning Arthahsasta ervoor om alles wat hij heeft beschikbaar te stellen voor God. Dit is niet te begrijpen in een veelgodendom zoals het in die tijd was. Dan verdeelde je liever je schatten dan dat je op ene god zou inzetten. Alles is beschikbaar voor God Zelf. 

Aan de ene kant is voor ons de vraag of wij alles willen geven aan God? Is alles beschikbaar voor de God van hemel en aarde die in Christus ook je Vader is? Dat is het ene. Maar uiteindelijk zien we nu al dat de hele wereld, gewild of ongewild, uiteindelijk voor God zal buigen en Hem eer en glorie brengen die Hij waard is. Uiteindelijk komt alleen onze God alle heerlijkheid, eer en glorie toe en dat zal gebeuren. Koningen zullen buigen voor Jezus, heerschappijen zullen hun kronen moeten inleveren en moeten erkennen dat Jezus Heer is tot in eeuwigheid. In dit hoofdstuk zien we al iets van de glorie die God gaat krijgen. Elke knie zal buigen in de hemel en op aarde. Nu nog vrijwillig als een keus, maar straks zal God het zal opeisen aan het einde van de wereld. Als we echt Thuiskomen buigen wij vol glorie en zal God alle eer gaan krijgen. 

Gebed: HEER, U bent alle eer en glorie meer dan waard. Het is zo heerlijk om voor U te buigen. Dank U wel dat ik zo graag wil buigen en U zo graag glorie en heerlijkheid wil brengen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu