"Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven." (Ezra 7:27) 

Als je de hele geschiedenis van het boek Ezra goed leest, kun je je afvragen of er nog meer aspecten zijn die aandacht moeten krijgen. Ezra is op het moment dat hij naar Jeruzalem gaat, verwonderd. Hij is onderweg gegaan, maar ook niet zomaar onderweg. Hij heeft een brief van de koning meegekregen waarin de koning het vertrouwn uitspreekt in Ezra, hij mag onderzoek doen naar de situatie in Jeruzalem, maar hij krijgt ook een onnoemelijke hoeveelheid goud en zilver mee. Het is zoveel dat we straks zelfs zien dat Ezra met dit machtige kapitaal bijna niet durft te gaan en hij zelfs in tweestrijd komt.

 

Wat gebeurt hier eigenlijk bij deze koning? Na koning Kores is het met deze koning eigenlijk hetzelfde. Uiteindelijk heeft die koning bijna niets te vertellen en hij moet gewoon doen wat God wil dat gebeurt. En alles wat nodig is om de tempeldienst en de dienst aan God Zelf in ere te herstellen daarin wordt voorzien. Het is wel heel opmerkelijk dat deze koning helemaal geen weerstand lijkt te hebben om zo uitzonderlijk veel beschikbaar te stellen voor de God van Israël. Wellicht heeft hij wel verhalen gehoord van de ballingen, maar nergens lees je terug dat de Joden in de ballingschap hun eigen godsdienst vorm hebben gegeven op een overduidelijke manier. 

Uiteindelijk laat het Oude Testament heel vaak zien wat er in de geestelijke strijd uiteindelijk echt gebeurt. Alle oorlogen in het Oude Testament, kun je geestelijk vertalen naar de geestelijke strijd tussen God en satan. Het zijn altijd de machten tegen God. Maar als het gaat om het geven van eer en glorie, is dat dus ook zo. Er is iets in het Oude Testament, wat we ook hier weer tegenkomen. Er is iets waardoor zelfs koningen over de hele wereld niet buiten God om kunnen. Sterker nog, uiteindelijk kiest koning Arthahsasta ervoor om alles wat hij heeft beschikbaar te stellen voor God. Dit is niet te begrijpen in een veelgodendom zoals het in die tijd was. Dan verdeelde je liever je schatten dan dat je op ene god zou inzetten. Alles is beschikbaar voor God Zelf. 

Aan de ene kant is voor ons de vraag of wij alles willen geven aan God? Is alles beschikbaar voor de God van hemel en aarde die in Christus ook je Vader is? Dat is het ene. Maar uiteindelijk zien we nu al dat de hele wereld, gewild of ongewild, uiteindelijk voor God zal buigen en Hem eer en glorie brengen die Hij waard is. Uiteindelijk komt alleen onze God alle heerlijkheid, eer en glorie toe en dat zal gebeuren. Koningen zullen buigen voor Jezus, heerschappijen zullen hun kronen moeten inleveren en moeten erkennen dat Jezus Heer is tot in eeuwigheid. In dit hoofdstuk zien we al iets van de glorie die God gaat krijgen. Elke knie zal buigen in de hemel en op aarde. Nu nog vrijwillig als een keus, maar straks zal God het zal opeisen aan het einde van de wereld. Als we echt Thuiskomen buigen wij vol glorie en zal God alle eer gaan krijgen. 

Gebed: HEER, U bent alle eer en glorie meer dan waard. Het is zo heerlijk om voor U te buigen. Dank U wel dat ik zo graag wil buigen en U zo graag glorie en heerlijkheid wil brengen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu