"Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE dat in Jeruzalem staat, aanzien te geven." (Ezra 7:27) 

Als je de hele geschiedenis van het boek Ezra goed leest, kun je je afvragen of er nog meer aspecten zijn die aandacht moeten krijgen. Ezra is op het moment dat hij naar Jeruzalem gaat, verwonderd. Hij is onderweg gegaan, maar ook niet zomaar onderweg. Hij heeft een brief van de koning meegekregen waarin de koning het vertrouwn uitspreekt in Ezra, hij mag onderzoek doen naar de situatie in Jeruzalem, maar hij krijgt ook een onnoemelijke hoeveelheid goud en zilver mee. Het is zoveel dat we straks zelfs zien dat Ezra met dit machtige kapitaal bijna niet durft te gaan en hij zelfs in tweestrijd komt.

 

Wat gebeurt hier eigenlijk bij deze koning? Na koning Kores is het met deze koning eigenlijk hetzelfde. Uiteindelijk heeft die koning bijna niets te vertellen en hij moet gewoon doen wat God wil dat gebeurt. En alles wat nodig is om de tempeldienst en de dienst aan God Zelf in ere te herstellen daarin wordt voorzien. Het is wel heel opmerkelijk dat deze koning helemaal geen weerstand lijkt te hebben om zo uitzonderlijk veel beschikbaar te stellen voor de God van Israël. Wellicht heeft hij wel verhalen gehoord van de ballingen, maar nergens lees je terug dat de Joden in de ballingschap hun eigen godsdienst vorm hebben gegeven op een overduidelijke manier. 

Uiteindelijk laat het Oude Testament heel vaak zien wat er in de geestelijke strijd uiteindelijk echt gebeurt. Alle oorlogen in het Oude Testament, kun je geestelijk vertalen naar de geestelijke strijd tussen God en satan. Het zijn altijd de machten tegen God. Maar als het gaat om het geven van eer en glorie, is dat dus ook zo. Er is iets in het Oude Testament, wat we ook hier weer tegenkomen. Er is iets waardoor zelfs koningen over de hele wereld niet buiten God om kunnen. Sterker nog, uiteindelijk kiest koning Arthahsasta ervoor om alles wat hij heeft beschikbaar te stellen voor God. Dit is niet te begrijpen in een veelgodendom zoals het in die tijd was. Dan verdeelde je liever je schatten dan dat je op ene god zou inzetten. Alles is beschikbaar voor God Zelf. 

Aan de ene kant is voor ons de vraag of wij alles willen geven aan God? Is alles beschikbaar voor de God van hemel en aarde die in Christus ook je Vader is? Dat is het ene. Maar uiteindelijk zien we nu al dat de hele wereld, gewild of ongewild, uiteindelijk voor God zal buigen en Hem eer en glorie brengen die Hij waard is. Uiteindelijk komt alleen onze God alle heerlijkheid, eer en glorie toe en dat zal gebeuren. Koningen zullen buigen voor Jezus, heerschappijen zullen hun kronen moeten inleveren en moeten erkennen dat Jezus Heer is tot in eeuwigheid. In dit hoofdstuk zien we al iets van de glorie die God gaat krijgen. Elke knie zal buigen in de hemel en op aarde. Nu nog vrijwillig als een keus, maar straks zal God het zal opeisen aan het einde van de wereld. Als we echt Thuiskomen buigen wij vol glorie en zal God alle eer gaan krijgen. 

Gebed: HEER, U bent alle eer en glorie meer dan waard. Het is zo heerlijk om voor U te buigen. Dank U wel dat ik zo graag wil buigen en U zo graag glorie en heerlijkheid wil brengen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu