"En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:5) 

Als Israël dan denk dat ze alles gehad hebben, dan blijkt dat niet het geval te zijn. Ze hadden op tijd door wat de tegenstanders wilden en wat zullen die tegenstanders op dat moment meer gedacht hebben dan wat we kunnen lezen in dit hoofdstuk. En wat doe je als op die manier niet verder komt? Dan ga je het volk toch ontmoedigen? En dat lijkt heel aardig te lukken over het algemeen. En als je dan ook voor behoorlijk wat schrikacties zorgt, dan kom je een heel eind.

 

Het is dus helemaal niet vreemd als wij soms door alle aanslagen de moed dreigen te verliezen en dat de schrik er voor zorgt dat je soms bijna niets meer durft te ondernemen. Maar het is de vraag of het antwoord op deze angst aanjagende plannen paniek moet zijn. We lezen er bij Israël hier niets van. Bij Gideon zagen we dat wel gebeuren, maar hier is dat niet aan de orde. Het blijkt wel aan de manier hoe de tegenstanders daarna gaan reageren. 

Als niets helpt, huren ze gewoon een aantal advocaten in en die laten ze onderhandelen met koning Kores en later met Koning Arthahsasta. Dit is echt een hele misselijke streek. Ze sturen gezanten naar de koning om te vertellen dat de Joden de stad aan het herbouwen zijn. Op zichzelf is dat niet zo erg, maar de tegenstanders herinneren de koning er even fijntjes aan dat Jeruzalem een slechte stad is die grote koningen heeft voortgebracht en zo'n stad moet toch zeker niet herbouwd worden. 

Ja, Jeruzalem is altijd de stad van God geweest met koningen als David, die met Goddelijk gezag hebben geregeerd. Dat is nogal lastig voor de koningen uit de omtrek. En dit laat koning Kores zijn besluit herzien. Eigenlijk doen deze tegenstanders hetzelfde wat ze bij de Joden wilden bereiken: Angst en daarop een reactie. 

Angst is een machtig middel omdat het voorkomt dat er gereageerd wordt op angst, terwijl er over angst geregeerd moet worden. Dat is wat misgaat. Koning Arthahsasta reageert uit angst, onafhankelijk hoe reëel het gevaar is dat hem wordt verteld. Het is maar de vraag of dit een terechte angst zou zijn. Voorlopig was hij nog gewoon de koning van het hele gebied. God had Kores in zijn hart gegeven dat hij de tempel in Jeruzalem moest laten herbouwen.  

Hoe zit dat bij ons met angst? Hoe vaak laat je toe dat angst je verlamd, terwijl je juist een grote overwinning zou behalen als je over je angst zou regeren en het zou doorbreken? Israël bleef wel gewoon doorbouwen, maar koning Arthahsasta kiest ervoor om God niet langer te gehoorzamen omdat de angst gaat heersen. Dat is nooit Gods weg. Als Jezus Zijn angst had laten regeren, was er nooit redding gekomen, maar Jezus ging door de angst heen om de overwinning voor ons te behalen. Wil jij angst laten regeren of regeer jij over je angst in Gods kracht? 

Gebed: HEER, angst is een machtig middel van de vijand, maar ik ben geroepen om te regeren en niet om te reageren. Angst mag mij nooit gijzelen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu