"En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:5) 

Als Israël dan denk dat ze alles gehad hebben, dan blijkt dat niet het geval te zijn. Ze hadden op tijd door wat de tegenstanders wilden en wat zullen die tegenstanders op dat moment meer gedacht hebben dan wat we kunnen lezen in dit hoofdstuk. En wat doe je als op die manier niet verder komt? Dan ga je het volk toch ontmoedigen? En dat lijkt heel aardig te lukken over het algemeen. En als je dan ook voor behoorlijk wat schrikacties zorgt, dan kom je een heel eind.

 

Het is dus helemaal niet vreemd als wij soms door alle aanslagen de moed dreigen te verliezen en dat de schrik er voor zorgt dat je soms bijna niets meer durft te ondernemen. Maar het is de vraag of het antwoord op deze angst aanjagende plannen paniek moet zijn. We lezen er bij Israël hier niets van. Bij Gideon zagen we dat wel gebeuren, maar hier is dat niet aan de orde. Het blijkt wel aan de manier hoe de tegenstanders daarna gaan reageren. 

Als niets helpt, huren ze gewoon een aantal advocaten in en die laten ze onderhandelen met koning Kores en later met Koning Arthahsasta. Dit is echt een hele misselijke streek. Ze sturen gezanten naar de koning om te vertellen dat de Joden de stad aan het herbouwen zijn. Op zichzelf is dat niet zo erg, maar de tegenstanders herinneren de koning er even fijntjes aan dat Jeruzalem een slechte stad is die grote koningen heeft voortgebracht en zo'n stad moet toch zeker niet herbouwd worden. 

Ja, Jeruzalem is altijd de stad van God geweest met koningen als David, die met Goddelijk gezag hebben geregeerd. Dat is nogal lastig voor de koningen uit de omtrek. En dit laat koning Kores zijn besluit herzien. Eigenlijk doen deze tegenstanders hetzelfde wat ze bij de Joden wilden bereiken: Angst en daarop een reactie. 

Angst is een machtig middel omdat het voorkomt dat er gereageerd wordt op angst, terwijl er over angst geregeerd moet worden. Dat is wat misgaat. Koning Arthahsasta reageert uit angst, onafhankelijk hoe reëel het gevaar is dat hem wordt verteld. Het is maar de vraag of dit een terechte angst zou zijn. Voorlopig was hij nog gewoon de koning van het hele gebied. God had Kores in zijn hart gegeven dat hij de tempel in Jeruzalem moest laten herbouwen.  

Hoe zit dat bij ons met angst? Hoe vaak laat je toe dat angst je verlamd, terwijl je juist een grote overwinning zou behalen als je over je angst zou regeren en het zou doorbreken? Israël bleef wel gewoon doorbouwen, maar koning Arthahsasta kiest ervoor om God niet langer te gehoorzamen omdat de angst gaat heersen. Dat is nooit Gods weg. Als Jezus Zijn angst had laten regeren, was er nooit redding gekomen, maar Jezus ging door de angst heen om de overwinning voor ons te behalen. Wil jij angst laten regeren of regeer jij over je angst in Gods kracht? 

Gebed: HEER, angst is een machtig middel van de vijand, maar ik ben geroepen om te regeren en niet om te reageren. Angst mag mij nooit gijzelen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu