"Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was." (Ezra 3:11) 

Het bouwen aan het huis van God ging niet alleen gepaard met hamergeluid. Het lijkt wel of er zelfs een sfeer van overwinning was bij elke mijlpaal die men haalde. Eigenlijk werd de bouw van de tempel afgewisseld met lofprijzing. En die lofprijzing was ook niet zo maar wat lofprijzing, het was zelfs bij tijden ook groot gejuich voor God. Als je dit gedeelte leest lijkt het zo te zijn dat dit te maken heeft met het fundament van de tempel dat klaar is. Voor een deel is dat zeker ook wel zo geweest, maar als je tot je laat doordringen waarom ze in beurtzang gingen zingen, krijg je een heel ander beeld.

 

Het herstel van de fundering had een andere lading voor het volk. Het volk besefte daarmee dat deze stap in de richting van het herstel van de tempel niet alleen iets is wat zij deden, het was veel meer. Het is niets anders dan Gods goedertierenheid dat Hij Israël niet had vergeten. Het is de trouw van de HEER dat Israël voor een deel al mocht terugkeren om de tempel te herbouwen. God was misschien in de ballingschap wel heel ver weg, maar vergeten was God hen niet. En dat blijkt niet alleen uit het feit dat Israël kans krijgt om terug te gaan, maar dat blijkt uit hele andere dingen vooral: God herstelt de tempeldienst. Dat is een bijzondere zaak, want daarmee laat Hij Israël niet alleen terugkeren, maar Hij laat ook Israël weten dat Hij nog steeds met hen in contact wil blijven. Deze mijlpaal van het fundament van de tempel is voor hen het bewijs van Gods genadige trouw voor Israël. 

Heb je op die manier wel eens gekeken naar God? Het feit dat Hij blijft doorgaan met Zijn relatie met ons? Dat is bijzonder? Zelfs als wij het soms zo laten afweten, zelfs dan blijft Gods trouw en goedertierenheid dezelfde. Ik denk dat wij het vaak zo normaal zijn gaan vinden dat Gods geduld nooit opraakt, maar Israël was zich op dit moment echt heel diep bewust van het feit dat Gods trouw groter is dan die van hen. Als je doorleest zie je ook het dubbele. Aan de ene kant het juichen en zingen van het volk, maar de priesters huilen. Zij zien tegelijk ook hoe de tempel er aan toe is en hoe alles kapot is. 

Zullen wij op deze dag gewoon eens stilstaan bij al onze brokstukken en bij Gods liefde en trouw? Dan lachen en huilen we misschien wel tegelijk. Ik zie om mij heen zoveel gebrokenheid, maar ook zoveel van Gods herstellende liefde en genade dat het mij soms even stilmaakt. God blijft trouw, zelfs als wij brokstukken maken van ons leven. En telkens vraagt God ons alleen om ons weer om te keren en onze brokstukken bij Hem te brengen, terug naar het fundament van ons leven, waarin Gods trouw voor eeuwig is. 

Gebed: HEER, Uw trouw duurt voor eeuwig, nooit zal U stoppen om Uw goedertierenheid te tonen, bij U is altijd een weg terug. Ik juich voor U en ik belijd dat mijn trouw voor U altijd tekort schiet.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu