"Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was." (Ezra 3:11) 

Het bouwen aan het huis van God ging niet alleen gepaard met hamergeluid. Het lijkt wel of er zelfs een sfeer van overwinning was bij elke mijlpaal die men haalde. Eigenlijk werd de bouw van de tempel afgewisseld met lofprijzing. En die lofprijzing was ook niet zo maar wat lofprijzing, het was zelfs bij tijden ook groot gejuich voor God. Als je dit gedeelte leest lijkt het zo te zijn dat dit te maken heeft met het fundament van de tempel dat klaar is. Voor een deel is dat zeker ook wel zo geweest, maar als je tot je laat doordringen waarom ze in beurtzang gingen zingen, krijg je een heel ander beeld.

 

Het herstel van de fundering had een andere lading voor het volk. Het volk besefte daarmee dat deze stap in de richting van het herstel van de tempel niet alleen iets is wat zij deden, het was veel meer. Het is niets anders dan Gods goedertierenheid dat Hij Israël niet had vergeten. Het is de trouw van de HEER dat Israël voor een deel al mocht terugkeren om de tempel te herbouwen. God was misschien in de ballingschap wel heel ver weg, maar vergeten was God hen niet. En dat blijkt niet alleen uit het feit dat Israël kans krijgt om terug te gaan, maar dat blijkt uit hele andere dingen vooral: God herstelt de tempeldienst. Dat is een bijzondere zaak, want daarmee laat Hij Israël niet alleen terugkeren, maar Hij laat ook Israël weten dat Hij nog steeds met hen in contact wil blijven. Deze mijlpaal van het fundament van de tempel is voor hen het bewijs van Gods genadige trouw voor Israël. 

Heb je op die manier wel eens gekeken naar God? Het feit dat Hij blijft doorgaan met Zijn relatie met ons? Dat is bijzonder? Zelfs als wij het soms zo laten afweten, zelfs dan blijft Gods trouw en goedertierenheid dezelfde. Ik denk dat wij het vaak zo normaal zijn gaan vinden dat Gods geduld nooit opraakt, maar Israël was zich op dit moment echt heel diep bewust van het feit dat Gods trouw groter is dan die van hen. Als je doorleest zie je ook het dubbele. Aan de ene kant het juichen en zingen van het volk, maar de priesters huilen. Zij zien tegelijk ook hoe de tempel er aan toe is en hoe alles kapot is. 

Zullen wij op deze dag gewoon eens stilstaan bij al onze brokstukken en bij Gods liefde en trouw? Dan lachen en huilen we misschien wel tegelijk. Ik zie om mij heen zoveel gebrokenheid, maar ook zoveel van Gods herstellende liefde en genade dat het mij soms even stilmaakt. God blijft trouw, zelfs als wij brokstukken maken van ons leven. En telkens vraagt God ons alleen om ons weer om te keren en onze brokstukken bij Hem te brengen, terug naar het fundament van ons leven, waarin Gods trouw voor eeuwig is. 

Gebed: HEER, Uw trouw duurt voor eeuwig, nooit zal U stoppen om Uw goedertierenheid te tonen, bij U is altijd een weg terug. Ik juich voor U en ik belijd dat mijn trouw voor U altijd tekort schiet.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu