"Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd" (Ezra 3:6) 

Het offer was het eerste dat de Israëlieten herstelden, maar op het moment dat ze hun eerste offer brachten, viel er ook een ander ding op: het fundament voor de tempel was er nog niet. Dus al zouden ze nu de tempel willen bouwen, om daar echt de dienst voor God weer te beginnen, met alles wat erbij hoort, dan kan dat nog niet, want een gebouw als de tempel waar het fundament zou ontbreken zou een gebouw zijn dat tot mislukken zou zijn gedoemd. En het eerste wat ze doen is het investeren in het fundament.

 

Het lijken van die, bijna, gewone zinnen die in het verhaal voorkomen. Het is toch heel logisch dat er eerst een fundament moet zijn? Zonder fundament bouw je toch niet verder? Ja, dat lijkt inderdaad heel erg logisch. Het is net alsof er niets bijzonders wordt geschreven en wellicht was het in die situatie ook helemaal geen discussie en beseffen ze allemaal dat er eerst een fundament moet komen. 

Maar wat heeft ons dit ene zinnetje te zeggen in dit verhaal? Vanaf het begin hebben we de lijn al getrokken naar de tempel van ons lichaam waar God vanaf het Nieuwe Testament in wil wonen. Ook wij zijn ten diepste tempelbouwers. En dan is het maar de vraag hoe wij bouwen. En misschien is dit voor jou niet een onderwerp waar we het nog over moeten hebben, maar ik wil je vandaag vragen om na te denken over het fundament dat onder onze tempel, onder ons lichaam, onder ons dienen van God moet liggen. En ik hoop echt dat dit voor jou geen vraag meer is, maar wil jij vandaag nadenken over zovelen in de kerken in Nederland die zich een slag in de rondte werken om God te behagen? 

In allerlei stromingen, van uiterst Reformatorisch tot Vrijzinnig en alles wat er tussen zit kom ik mensen tegen die hun best doen om aan het beeld van God te voldoen. De ene met voldoende zondekennis en de ander door barmhartig te leven, de ene door voldoende aanbidding en de ander door een humaan leven. En nee, velen zullen zeggen dat dit niet het belangrijkste is, maar als je doorpraat zijn zovelen bezig om zich te verdienen bij God en zijn de genade kwijt geraakt. 

Als God ons oproept om een tempel te zijn van de Heilige Geest, dan moet onze tempel een fundament hebben. Ik wil je vragen om deze boodschap door te geven omdat ik geloof dat dit belangrijk is voor de kerk van nu. Ik geloof dat het fundament goed moet zijn. Als je niet je identiteit in Christus kent, dan word je hele tempel slechts een tempel zonder fundament. Jezus moet het fundament zijn, en niet een Jezus waarbij wij iets verdienen, maar Jezus Die ons kwam opzoeken en waardoor wij genade hebben ontvangen. Jezus bij wie wij nooit kunnen verdienen, maar Hij Die onder ons leven het fundament geeft waardoor wij aanvaard zijn, onvoorwaardelijk. Als dat ontbreekt, moeten we werken en blijven we ons onrustig over deze aarde voortbewegen om er straks achter te komen dat het fundament ontbreekt en we omkomen in de storm van oordeel over deze wereld. Ik geloof dat de meeste van de lezers gebouwd zijn op het fundament Jezus, maar willen jullie boodschappers zijn van genade zodat de velen die werken voor hun behoud, van genade gaan leven. 

Gebed: HEER, ik zie zoveel mensen werken om hun redding! Ik zie ze in allerlei kringen in onzekerheid doorgaan. Ik wil vertellen dat er geen daden zijn die ons dichterbij U brengen, maar slechts Uw genade, waardoor ik de rest van mijn leven mag bouwen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu