"Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd" (Ezra 3:6) 

Het offer was het eerste dat de Israëlieten herstelden, maar op het moment dat ze hun eerste offer brachten, viel er ook een ander ding op: het fundament voor de tempel was er nog niet. Dus al zouden ze nu de tempel willen bouwen, om daar echt de dienst voor God weer te beginnen, met alles wat erbij hoort, dan kan dat nog niet, want een gebouw als de tempel waar het fundament zou ontbreken zou een gebouw zijn dat tot mislukken zou zijn gedoemd. En het eerste wat ze doen is het investeren in het fundament.

 

Het lijken van die, bijna, gewone zinnen die in het verhaal voorkomen. Het is toch heel logisch dat er eerst een fundament moet zijn? Zonder fundament bouw je toch niet verder? Ja, dat lijkt inderdaad heel erg logisch. Het is net alsof er niets bijzonders wordt geschreven en wellicht was het in die situatie ook helemaal geen discussie en beseffen ze allemaal dat er eerst een fundament moet komen. 

Maar wat heeft ons dit ene zinnetje te zeggen in dit verhaal? Vanaf het begin hebben we de lijn al getrokken naar de tempel van ons lichaam waar God vanaf het Nieuwe Testament in wil wonen. Ook wij zijn ten diepste tempelbouwers. En dan is het maar de vraag hoe wij bouwen. En misschien is dit voor jou niet een onderwerp waar we het nog over moeten hebben, maar ik wil je vandaag vragen om na te denken over het fundament dat onder onze tempel, onder ons lichaam, onder ons dienen van God moet liggen. En ik hoop echt dat dit voor jou geen vraag meer is, maar wil jij vandaag nadenken over zovelen in de kerken in Nederland die zich een slag in de rondte werken om God te behagen? 

In allerlei stromingen, van uiterst Reformatorisch tot Vrijzinnig en alles wat er tussen zit kom ik mensen tegen die hun best doen om aan het beeld van God te voldoen. De ene met voldoende zondekennis en de ander door barmhartig te leven, de ene door voldoende aanbidding en de ander door een humaan leven. En nee, velen zullen zeggen dat dit niet het belangrijkste is, maar als je doorpraat zijn zovelen bezig om zich te verdienen bij God en zijn de genade kwijt geraakt. 

Als God ons oproept om een tempel te zijn van de Heilige Geest, dan moet onze tempel een fundament hebben. Ik wil je vragen om deze boodschap door te geven omdat ik geloof dat dit belangrijk is voor de kerk van nu. Ik geloof dat het fundament goed moet zijn. Als je niet je identiteit in Christus kent, dan word je hele tempel slechts een tempel zonder fundament. Jezus moet het fundament zijn, en niet een Jezus waarbij wij iets verdienen, maar Jezus Die ons kwam opzoeken en waardoor wij genade hebben ontvangen. Jezus bij wie wij nooit kunnen verdienen, maar Hij Die onder ons leven het fundament geeft waardoor wij aanvaard zijn, onvoorwaardelijk. Als dat ontbreekt, moeten we werken en blijven we ons onrustig over deze aarde voortbewegen om er straks achter te komen dat het fundament ontbreekt en we omkomen in de storm van oordeel over deze wereld. Ik geloof dat de meeste van de lezers gebouwd zijn op het fundament Jezus, maar willen jullie boodschappers zijn van genade zodat de velen die werken voor hun behoud, van genade gaan leven. 

Gebed: HEER, ik zie zoveel mensen werken om hun redding! Ik zie ze in allerlei kringen in onzekerheid doorgaan. Ik wil vertellen dat er geen daden zijn die ons dichterbij U brengen, maar slechts Uw genade, waardoor ik de rest van mijn leven mag bouwen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu