"En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor de ochtend en voor de avond." (Ezra 3:3) 

Het eerste waar de Israëlieten mee beginnen is het terugzetten van het altaar. Ze beseffen dat de verzoening en de hele dienst van verzoening het eerste is dat weer functioneel moet zijn. Opmerkelijk dat er dus al zeventig jaar geen verzoening gedaan was volgens de regels van God Zelf. Israël was niet alleen in ballingschap, maar God was ook helemaal buiten beeld. Tijdens de jaren van ballingschap, was er geen offercultus en was er helemaal niets meer. Het volk was de weg richting God ook helemaal kwijtgeraakt. Sterker nog, er werd ook geen verzoening meer gedaan.

 

Nu was het offer natuurlijk niet de echte verzoening, want de offers wezen op Jezus. Toch stond dat wat God had ingesteld voor Zijn eigen volk helemaal stil. Het lijkt wel dat de relatie met God het eerste was wat ze kwijtraakten. Maar toen ze weer terug mochten, was dat het eerste dat hersteld werd. De offers waren fundamenteel voor hen. 

In de tijd van het Oude Testament waren de offers slechts een deel van alles. Nieuw Testamentisch is ons offer niet meer een gedeelte, maar wij beseffen dat wij slechts alles kunnen geven. Niets is van onszelf, wij zijn van Christus en daarmee is ons totale leven een offer voor Hem. Maar wat gebeurt er als ze beginnen met offeren aan de levende God? Dan is de eerste opstand vanuit de omliggende volken een feit. Het zijn zelfs verschrikkingen. En ondanks dat, gaven ze toch alles! Ze beginnen zelfs het Loofhuttenfeest te vieren. Iedereen er omheen ziet hoe ze God dienen, zelfs als dat op spot en verachting komt te staan. En dat doen ze niet elk in hun eigen huis, maar het is een eenparig getuigenis, zelfs als er verschrikkingen mee gemoeid zijn. En zelfs dan blijven ze er gewoon mee doorgaan. 

Durven wij elkaar de vraag te stellen of het offer van ons leven echt het eerste is wat we God geven? Onze beschikbaarheid voor Hem? En dat op een zichtbare manier? Want zou bouwen we aan Gods huis en aan het lichaam van Christus. En mag ons dat ook echt wat kosten? Willen wij de spot en de verachting eventueel verdragen? Durven wij nog anders te zijn dan de omliggende volken? Durven wij echt te leven voor God? Dat maakt echt een verschil in deze wereld. Soms hoor ik mensen dan reageren dat ze van alles moeten, maar zo is het niet. We dienen geen God waarbij we van alles moeten doen, maar als we geloven dat God ons, als Zijn kinderen intens liefheeft, dat jij Zijn geliefde kind bent door het geloof, dan is een reactie van het offer van je leven toch geen vreemde reactie? Het is slechts het antwoord op wat Hij deed voor jou. Dan gaan we offeren en feestvieren voor Hem, want Hij heeft ons vrijgekocht en Hij heeft ons met Hem verzoend. Het antwoord is dan net als bij de Israëlieten: hoe de verschrikkingen ook zijn, wij zullen offeren. 

Gebed: HEER, leer mij echt alles wat ik heb beschikbaar stellen voor U, als mijn offer, zelfs als er tegenstand komt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu