"En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons." (Handelingen 16:9) 

Omdat het bij het verstaan van Gods stem meestal de vraag is hoe je het onderscheid kunt weten of het Gods stem is, is het goed om naar nog een moment te kijken uit het boek Handelingen. In deze geschiedenis blijkt dat niet alleen Petrus een visioen kreeg, maar ook Paulus kreeg een visioen. Maar als we bij het visioen in dit hoofdstuk zouden beginnen, dan missen we iets dat heel belangrijk is. Het gaat namelijk in de eerste plaats niet om het visioen, waardoor God spreekt, God sprak eerst op een andere manier.

 

Paulus was op een moment aangekomen dat er een beslissing moest vallen waar dat ze verder zouden gaan met het Evangelie. Ze zochten duidelijk naar wat God wilde. En dan blijkt telkens dat God spreekt. Maar Gods spreken is niet altijd in overeenstemming met wat wij zo graag willen. Gods stem is ook niet de bevestiging van onze plannen. Dat doen wij nog wel eens: we vragen God pas achteraf of Hij onze plannen wil zegenen, maar vooraf hebben we niet gevraagd of Hij ons plan wel vond passen in Zijn plan? 

God spreekt dus ook als Hij ons tegenhoudt. Kun jij daar voor open staan? Kun jij leven met de gedachte dat wat jij bedenkt, ook soms Gods plan niet is en dat Hij het verhindert? Hier praten wij niet zo makkelijk over, we zeggen liever tegen elkaar dat als je een droom hebt, dat God die droom in je hart hebt gelegd. Dat kan zeker, maar wij kunnen er ook naast zitten en ben jij dan te corrigeren door God of ga je koppig door met je eigen weg waardoor je de zegen mist? 

Als God een weg opent, mag je ook echt geloven dat God hierin antwoord, maar soms sluit God ook een weg om je te helpen de goede kant op te kijken. Soms om je volharding te leren, maar vaker omdat wij soms iets over het hoofd zien. Paulus wordt twee keer achter elkaar verhindert om een richting in te slaan. Daarmee is God niet gelijk tegen hem en God is in dit soort situaties ook niet tegen ons, maar Hij wil onze ogen open laten zijn voor wat Hij daarna zal laten zien. 

Nadat Paulus twee keer door de Heilige Geest was tegengehouden, krijgt hij een visioen van een man uit Macedonië en hem vraagt om te komen helpen. Het had een droom kunnen zijn die ook weer niet klopte, omdat het verlangen misschien te sterk was, maar zoals iedere keer kun je daar maar op ene manier achter komen: Luisteren en gaan. Daardoor zul je merken of God de weg opent. Paulus maakt er hier niet een geestelijk ritueel van, maar hij reageert op het visioen en wat merkt hij: er komt een boot, ze komen op de plaats die de bedoeling was in dat visioen en daar ervaren ze ook gelijk Gods aanwezigheid. We moeten zo uitkijken dat we niet negatief reageren als een weg wordt afgesloten, terwijl God dit ook als Zijn stem aan ons geeft en daar zit echt geen oordeel in, maar Zijn leiding. 

Gebed: Vader, leer mij om niet verkeerd over U te denken als een weg ineens lijkt afgesloten te worden, maar leer mij daar slechts Uw stem in de zien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu