"En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan." (Handelingen 11:12) 

Luisteren naar Gods stem brengt nog iets met zich mee wat soms heel lastig is. Luisteren naar Gods stem is al vaak een vraag hoe je dat moet doen en hoe je onderscheid maakt tussen wat God zegt en wat niet van God is. En het is misschien bijna makkelijk gezegd als je dat gewoon moet leren durven. Er zit gelijk ook een andere kant aan. Dat merkt Petrus ook als hij de ervaring bij Cornelius heeft meegemaakt en de broeders in Judea daar van horen. Want hoe kan Petrus toch ooit bij onreine mannen aan tafel hebben gezeten en ook nog geloven dat het Evangelie ook door hen is aangenomen.

 

Eigenlijk was de vraag van de Joden in Judea: "Hoe durft Petrus naar die heidenen toe te gaan?" En dat is eigenlijk ook wat je vaak meemaakt als je luistert naar Gods stem en daar naar gaat handelen. Dan word je al snel ter verantwoording geroepen. Ik kan genoeg momenten noemen dat God duidelijk mij liet weten dat ik iets moest doen, maar dat als je er over na gaat denken dat je bijna het commentaar uit je omgeving al wel kunt raden. Je word ook vaak vreemd aangekeken en ter verantwoording geroepen. 

Ik was ooit op een conferentie als bezoeker toen God tijdens een gebedsoproep tegen mij heel duidelijk zei dat ik voor iemand moest bidden. Maar diegene om wie het ging was bij de gebedsoproep naar voren gegaan en ik zei tegen God: "Maar Heer, ze is nu toch naar voren gegaan voor gebed?" Maar God zei toen tegen mij: "Theo, let op, er zal voor deze persoon niet gebeden worden." Menselijkerwijs kon dat helemaal niet, want er stond een gebedsteam van meer dan twintig mensen en er was twintig minuten tijd voor gebed. Die persoon is door vijf mensen van het gebedsteam aangekeken, maar uiteindelijk bad niemand met diegene. En zo kwam diegene terug en ik zei dat ik met diegene moest bidden. God had het zo duidelijk bevestigt.  

Maar dan krijg je altijd de vraag: "Hoe weet jij dat?" Toen zei ik: "Omdat God het duidelijk maakt en ik denk dat ik ook weet waar ik voor moet bidden." Diegene vroeg wat dat dan moest zijn en toen ik het punt noemde zei diegene tegen mij: "Hoe weet jij dat?" Ik wist het omdat God het duidelijk in mijn hart had gelegd. En dit zijn die dingen die je soms zo nodig hebt. Petrus kon het uitleggen en op zo'n manier dat het allemaal wel waar moest zijn omdat er veel gebeurde dat hij zelf nooit had kunnen bedenken. En dan krijgen die woorden ook kracht. Dan merk je dat God het bevestigt en dat je er over mag vertellen. Dat helpt het beste, we moeten niet bang worden als we ter verantwoording worden geroepen, maar vrijmoedig vertellen wat God heeft gewerkt door ons heen. 

Gebed: Heer, leer mij niet alleen Uw stem verstaan, maar leer mij ook om er van te getuigen. U bevestigt altijd Uw woorden die U spreekt en daarom wil ik er ook vrijmoedig over uitleggen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu