"Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp." (Richteren 7:22a)
"Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan.  (Richteren 7:24a) 

De strijd is van de HEER! Laten we dan vandaag ook tegen elkaar zeggen: De strijd is van de HEER! En ja, daarin zijn wij niet passief, daarin is slechts gehoorzaamheid van ons belangrijk. Waar wij in gehoorzaamheid luisteren naar wat God van ons vraagt, daar zullen we land innemen omdat God de overwinning al heeft gebracht door Jezus! Het is geestelijk net zoals Gideon hier meemaakt. Het moment dat Gideon beseft dat in het leger van Midian al iemand is met een droom die vertelt dat de overwinning voor Gideon zal zijn, vanaf dat moment vat Gideon moed.

 

Driehonderd mannen blijken ook werkelijk genoeg te zijn, want blijkbaar was in het leger van Midian de angst voor Gideon al aanwezig. En tegelijk zal Gideon voor zo'n verwarring zorgen, die God zal gebruiken om de overwinning te geven. Het is eigenlijk heel lastig om Gods overwinning en onze verantwoordelijkheid los van elkaar te zien. Ze horen ook bij elkaar, maar wat precies het ene is wat precies het andere is, blijft iets dat heel lastig is. 

Gideon zet de driehonderd mannen met een bazuin en met kruiken rondom het hele leger van Midian. En terwijl het leger van Midian de wacht wisselt, heeft Gideon iedereen op zijn plaats staan met maar ene opdracht: Op het moment dat Gideon op de bazuin blaast, moeten alle mannen de bazuin blazen en de kruiken tegen elkaar kapotslaan. Het lijkt op het moment dat Gideon op de bazuin blaast een grote overmacht die het dal komt instormen. Midian weet niet wat hen overkomt. Eigenlijk richt Gideon dat aan wat de duisternis altijd doet. Hij verslaat de vijand met zijn eigen methode: Verwarring zaaien. 

Waar wij een spoor van vernieling trekken in het rijk van de duisternis, raakt de duisternis compleet verward. Alleen al de Naam van Jezus laat alle demonen in de geestelijke wereld van angst beven en het zal zorgen voor een complete verwarring. De Naam van Jezus in de strijd geeft hetzelfde effect. Uiteindelijk maken de mannen van Midian elkaar af omdat God hun zwaarden tegen elkaar opzet. Waarschijnlijk dachten ze dat ieder die ze zagen een vijand was. 

En nog één ding voor nu. Na deze verwarring laat Gideon direct de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan afzetten. De deur moet dus dicht. De vijand mag niet meer naar binnen of naar buiten via de doorwaadbare plaatsen en daarmee is het land afgezet. Vijanden binnen het land zullen letterlijk afgemaakt worden en vijanden van buiten kunnen er niet meer in. 

God zorgt voor verwarring bij de vijand. Toen door Gideon en nu door de Naam van Jezus. In de geestelijke wereld zaait God verwarring onder de vijand en het is aan ons om elke vijand in ons bestaan aan te pakken, maar ook om het land af te sluiten dat er nieuwe vijanden binnenkomen. Het wachtwoord is Jezus. 

Gebed: HEER, in Jezus' Naam zaai ik totale verwarring in het kamp van de duisternis en in de Naam van Jezus zal ik elke deur sluiten, zodat er geen vijand meer binnen kan komen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu