"Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp." (Richteren 7:22a)
"Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan.  (Richteren 7:24a) 

De strijd is van de HEER! Laten we dan vandaag ook tegen elkaar zeggen: De strijd is van de HEER! En ja, daarin zijn wij niet passief, daarin is slechts gehoorzaamheid van ons belangrijk. Waar wij in gehoorzaamheid luisteren naar wat God van ons vraagt, daar zullen we land innemen omdat God de overwinning al heeft gebracht door Jezus! Het is geestelijk net zoals Gideon hier meemaakt. Het moment dat Gideon beseft dat in het leger van Midian al iemand is met een droom die vertelt dat de overwinning voor Gideon zal zijn, vanaf dat moment vat Gideon moed.

 

Driehonderd mannen blijken ook werkelijk genoeg te zijn, want blijkbaar was in het leger van Midian de angst voor Gideon al aanwezig. En tegelijk zal Gideon voor zo'n verwarring zorgen, die God zal gebruiken om de overwinning te geven. Het is eigenlijk heel lastig om Gods overwinning en onze verantwoordelijkheid los van elkaar te zien. Ze horen ook bij elkaar, maar wat precies het ene is wat precies het andere is, blijft iets dat heel lastig is. 

Gideon zet de driehonderd mannen met een bazuin en met kruiken rondom het hele leger van Midian. En terwijl het leger van Midian de wacht wisselt, heeft Gideon iedereen op zijn plaats staan met maar ene opdracht: Op het moment dat Gideon op de bazuin blaast, moeten alle mannen de bazuin blazen en de kruiken tegen elkaar kapotslaan. Het lijkt op het moment dat Gideon op de bazuin blaast een grote overmacht die het dal komt instormen. Midian weet niet wat hen overkomt. Eigenlijk richt Gideon dat aan wat de duisternis altijd doet. Hij verslaat de vijand met zijn eigen methode: Verwarring zaaien. 

Waar wij een spoor van vernieling trekken in het rijk van de duisternis, raakt de duisternis compleet verward. Alleen al de Naam van Jezus laat alle demonen in de geestelijke wereld van angst beven en het zal zorgen voor een complete verwarring. De Naam van Jezus in de strijd geeft hetzelfde effect. Uiteindelijk maken de mannen van Midian elkaar af omdat God hun zwaarden tegen elkaar opzet. Waarschijnlijk dachten ze dat ieder die ze zagen een vijand was. 

En nog één ding voor nu. Na deze verwarring laat Gideon direct de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan afzetten. De deur moet dus dicht. De vijand mag niet meer naar binnen of naar buiten via de doorwaadbare plaatsen en daarmee is het land afgezet. Vijanden binnen het land zullen letterlijk afgemaakt worden en vijanden van buiten kunnen er niet meer in. 

God zorgt voor verwarring bij de vijand. Toen door Gideon en nu door de Naam van Jezus. In de geestelijke wereld zaait God verwarring onder de vijand en het is aan ons om elke vijand in ons bestaan aan te pakken, maar ook om het land af te sluiten dat er nieuwe vijanden binnenkomen. Het wachtwoord is Jezus. 

Gebed: HEER, in Jezus' Naam zaai ik totale verwarring in het kamp van de duisternis en in de Naam van Jezus zal ik elke deur sluiten, zodat er geen vijand meer binnen kan komen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu