"Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven! Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:13 en 14) 

Als je even tot je laat doordringen wat Gideon zegt en als je dan ook even bedenkt tegen Wie hij dat zegt, dan gebeurt er nogal iets in dit gesprek. Blijkbaar heeft Gideon niet in de gaten met wie hij in gesprek is. Waarschijnlijk is de Engel gekomen in de gedaante van een gewone man. Daardoor heeft Gideon niet gemerkt dat dit in Engel is, of misschien zelfs wel meer dan een engel. Wellicht is het God Zelf of Jezus geweest. De Engel spreekt namelijk meerdere keren over 'Ik'. Eerst zegt Hij al: "Ik heb je gezonden" en later zegt Hij ook nog een keer "Ik zal met je zijn."

 

Nu kan dat een engel zijn, dat is mogelijk dat deze mee gaat in de strijd. We lezen ook van Michaël dat hij bij Daniël in een strijd was verwikkeld. Maar het feit dat de Engel ook zegt: "Ik heb u gezonden", maakt deze uitleg minder aannemelijk. Zeker ook omdat de Engel zegt dat de HEER met Gideon zal zijn en Hij vervolgens zegt: "Ik ben met je." Dat maakt dat de conclusie voor de hand ligt dat Gideon hier een ontmoeting met God heeft. En als je dan leest wat hij zegt, dan is het een wonder dat Gideon gewoon mag blijven leven. 

Weet je wat Gideon eigenlijk doet? Hij klaagt God aan vanwege het feit dat Hij Israël losgelaten zou hebben. En dat terwijl God niets anders heeft gedaan dan alleen maar doen wat Hij had beloofd. Want alles wat Israël meemaakt is niet het gevolg van wat God fout heeft gedaan, maar is het gevolg van het leven onder de vloek van afgoderij. En daar God de schuld van geven is nogal wat en als je dat dan ook nog eens op deze manier doet, dan blijkt God bijzonder vol van genade te zijn. Het neemt ook ieder vooroordeel tegen God weg dat Hij er op uit is om alleen te straffen. Hij negeert het zelfs en herhaalt alleen de opdracht. 

Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons aan het redeneren zet en dat we overal een oorzaak zoeken, maar misschien moeten we gewoon veel dichterbij onszelf blijven. De oorzaak ligt niet in God en ook niet altijd in de ander, maar vaak zegt het iets over ons. En dan is het God die zegt: Sta op, strijdbare held. Het is niet de bedoeling dat we naar de omstandigheden kijken om een oorzaak ergens te zoeken, maar we moeten gewoon opstaan in geloof dat God ons roept om in Zijn kracht en in Zijn overwinning te gaan staan. Strijdbare held omdat God Zelf bij je is! 

Gebed: HEER, vergeef mij als er dingen zijn waarvan ik U de schuld geef, soms zonder na te denken, maar ik wil in Uw kracht gaan en in Uw overwinning staan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu