"Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven! Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:13 en 14) 

Als je even tot je laat doordringen wat Gideon zegt en als je dan ook even bedenkt tegen Wie hij dat zegt, dan gebeurt er nogal iets in dit gesprek. Blijkbaar heeft Gideon niet in de gaten met wie hij in gesprek is. Waarschijnlijk is de Engel gekomen in de gedaante van een gewone man. Daardoor heeft Gideon niet gemerkt dat dit in Engel is, of misschien zelfs wel meer dan een engel. Wellicht is het God Zelf of Jezus geweest. De Engel spreekt namelijk meerdere keren over 'Ik'. Eerst zegt Hij al: "Ik heb je gezonden" en later zegt Hij ook nog een keer "Ik zal met je zijn."

 

Nu kan dat een engel zijn, dat is mogelijk dat deze mee gaat in de strijd. We lezen ook van Michaël dat hij bij Daniël in een strijd was verwikkeld. Maar het feit dat de Engel ook zegt: "Ik heb u gezonden", maakt deze uitleg minder aannemelijk. Zeker ook omdat de Engel zegt dat de HEER met Gideon zal zijn en Hij vervolgens zegt: "Ik ben met je." Dat maakt dat de conclusie voor de hand ligt dat Gideon hier een ontmoeting met God heeft. En als je dan leest wat hij zegt, dan is het een wonder dat Gideon gewoon mag blijven leven. 

Weet je wat Gideon eigenlijk doet? Hij klaagt God aan vanwege het feit dat Hij Israël losgelaten zou hebben. En dat terwijl God niets anders heeft gedaan dan alleen maar doen wat Hij had beloofd. Want alles wat Israël meemaakt is niet het gevolg van wat God fout heeft gedaan, maar is het gevolg van het leven onder de vloek van afgoderij. En daar God de schuld van geven is nogal wat en als je dat dan ook nog eens op deze manier doet, dan blijkt God bijzonder vol van genade te zijn. Het neemt ook ieder vooroordeel tegen God weg dat Hij er op uit is om alleen te straffen. Hij negeert het zelfs en herhaalt alleen de opdracht. 

Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons aan het redeneren zet en dat we overal een oorzaak zoeken, maar misschien moeten we gewoon veel dichterbij onszelf blijven. De oorzaak ligt niet in God en ook niet altijd in de ander, maar vaak zegt het iets over ons. En dan is het God die zegt: Sta op, strijdbare held. Het is niet de bedoeling dat we naar de omstandigheden kijken om een oorzaak ergens te zoeken, maar we moeten gewoon opstaan in geloof dat God ons roept om in Zijn kracht en in Zijn overwinning te gaan staan. Strijdbare held omdat God Zelf bij je is! 

Gebed: HEER, vergeef mij als er dingen zijn waarvan ik U de schuld geef, soms zonder na te denken, maar ik wil in Uw kracht gaan en in Uw overwinning staan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu