"Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, en hebben we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen." (1 Thessalonicenzen 3:1-3a) 

Het is eigenlijk behoorlijk opmerkelijk hoe lang Paulus in deze brief doorgaat op het feit dat hij dankbaar is om het geloof van de gemeente en ook hoe hij gewerkt heeft onder hen en uiteindelijk ook dat hij graag terug had willen komen. Eigenlijk geeft hij tot hiertoe, als het gaat om geloofsopbouw niet erg veel mee. Hij bevestigt hen dan wel in hun geloof, maar verder eigenlijk niet. En ook het volgende hoofdstuk gaat dit nog steeds door. Hij begint dan weer door terug te pakken op het feit dat hij niet is gekomen en dat hij dit niet langer kon verdragen.

 

Als je de vertaling leest dan zegt Paulus dat hij het verlangen om te willen komen, maar wat niet mogelijk was, niet kon verdragen. Maar dan vullen we 'het verlangen' in, want dat staat er niet in het Grieks. Wat kon Paulus eigenlijk niet verdragen? Het is een opmerkelijke constructie als hij zegt zelf graag te willen komen, maar omdat hij niet kon, werd het verlangen zo groot dat hij Timotheüs stuurde. Is dat niet een hele vreemde zin? 

Er is nog iets en dat staat in het derde vers. Hij wil niet at iemand, in deze tijd van verdrukking in verwarring gebracht zou worden. Dat is veel meer de reden dat hij Timotheüs heeft gestuurd, terwijl hijzelf in Athene is achter gebleven. En hoe kwam dat ook al weer? Dat kwam omdat satan hem tegenhield. Paulus heeft het hier dus niet over zijn verlangen dat niet vervuld kon worden, waarom hij iemand anders stuurt. Paulus heeft het er hier over dat satan hem heeft tegengehouden om te gaan met als gevolg dat er verwarring zou kunnen ontstaan door het ontbreken van onderwijs voor deze jonge gelovigen. En daarom stuurt hij Timotheüs. 

We weten niet wat Paulus heeft tegengehouden. Satan zal vast een manier gevonden hebben waardoor Paulus niet weg kon uit Athene. Daar kunnen we allerlei dingen over zeggen, maar het feit blijkt dat Paulus echt geen mogelijkheid krijgt om te gaan. Satan is op verwarring uit, maar Paulus doorziet dit en stuurt iemand die wel kan gaan. Dat is ook leiderschap, misschien wel op de meest bijzondere manier. Het is niet alleen doorzien wat er gebeurt, maar ook nog durven om iemand anders te sturen. Dat is met recht controle loslaten. Zoveel vertrouwen in je medestrijders hebben dat en ander het net zo goed kan doen als dat jij het zou doen. Sterker nog, weten dat God niet afhankelijk is van jouw manier en van jouw woorden, maar dat ook anderen dat in jouw plaats kunnen doen. Loslaten en God laten regeren en sturen. Maar tegelijk ook durven te doorzien wat er gebeurt en daar op te reageren door te regeren. 

Gebed: Vader, hoewel satan soms slim is, vraag ik U of U mij meer en meer inzicht wil geven in zijn tactiek, zodat, zelfs als ik geen kans heb, ik het los durf te laten en een ander kan laten gaan voor Uw werk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu