"Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, en hebben we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen." (1 Thessalonicenzen 3:1-3a) 

Het is eigenlijk behoorlijk opmerkelijk hoe lang Paulus in deze brief doorgaat op het feit dat hij dankbaar is om het geloof van de gemeente en ook hoe hij gewerkt heeft onder hen en uiteindelijk ook dat hij graag terug had willen komen. Eigenlijk geeft hij tot hiertoe, als het gaat om geloofsopbouw niet erg veel mee. Hij bevestigt hen dan wel in hun geloof, maar verder eigenlijk niet. En ook het volgende hoofdstuk gaat dit nog steeds door. Hij begint dan weer door terug te pakken op het feit dat hij niet is gekomen en dat hij dit niet langer kon verdragen.

 

Als je de vertaling leest dan zegt Paulus dat hij het verlangen om te willen komen, maar wat niet mogelijk was, niet kon verdragen. Maar dan vullen we 'het verlangen' in, want dat staat er niet in het Grieks. Wat kon Paulus eigenlijk niet verdragen? Het is een opmerkelijke constructie als hij zegt zelf graag te willen komen, maar omdat hij niet kon, werd het verlangen zo groot dat hij Timotheüs stuurde. Is dat niet een hele vreemde zin? 

Er is nog iets en dat staat in het derde vers. Hij wil niet at iemand, in deze tijd van verdrukking in verwarring gebracht zou worden. Dat is veel meer de reden dat hij Timotheüs heeft gestuurd, terwijl hijzelf in Athene is achter gebleven. En hoe kwam dat ook al weer? Dat kwam omdat satan hem tegenhield. Paulus heeft het hier dus niet over zijn verlangen dat niet vervuld kon worden, waarom hij iemand anders stuurt. Paulus heeft het er hier over dat satan hem heeft tegengehouden om te gaan met als gevolg dat er verwarring zou kunnen ontstaan door het ontbreken van onderwijs voor deze jonge gelovigen. En daarom stuurt hij Timotheüs. 

We weten niet wat Paulus heeft tegengehouden. Satan zal vast een manier gevonden hebben waardoor Paulus niet weg kon uit Athene. Daar kunnen we allerlei dingen over zeggen, maar het feit blijkt dat Paulus echt geen mogelijkheid krijgt om te gaan. Satan is op verwarring uit, maar Paulus doorziet dit en stuurt iemand die wel kan gaan. Dat is ook leiderschap, misschien wel op de meest bijzondere manier. Het is niet alleen doorzien wat er gebeurt, maar ook nog durven om iemand anders te sturen. Dat is met recht controle loslaten. Zoveel vertrouwen in je medestrijders hebben dat en ander het net zo goed kan doen als dat jij het zou doen. Sterker nog, weten dat God niet afhankelijk is van jouw manier en van jouw woorden, maar dat ook anderen dat in jouw plaats kunnen doen. Loslaten en God laten regeren en sturen. Maar tegelijk ook durven te doorzien wat er gebeurt en daar op te reageren door te regeren. 

Gebed: Vader, hoewel satan soms slim is, vraag ik U of U mij meer en meer inzicht wil geven in zijn tactiek, zodat, zelfs als ik geen kans heb, ik het los durf te laten en een ander kan laten gaan voor Uw werk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu