"En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven." (Lukas 24:29) 

Jezus stelde in eerste instantie alleen maar vragen aan de twee mannen uit Emmaüs. Hopeloos als ze waren, stelde Jezus vragen, waarop Hij het antwoord al lang wist. Vragen die hun diepste wanhoop naar de oppervlakte haalde. Eigenlijk is dit al zo helend en genezend als er iemand bij je wanhoop en je angst stilstaat en je die woorden mag geven. Dat maakt de wanhoop niet anders, maar het feit dat het er mag zijn, is al een zegen. Alleen al op dit punt, is Jezus zo zorgzaam bezig met deze mannen.

 

Maar dat betekent niet dat Jezus altijd alleen maar lieve woorden spreekt. Alsof de waarheid, te midden van een hopeloze situatie niet gezegd mag worden. Ik merk soms hoe lastig het kan zijn als je iemand begeleid, die in zijn wanhoop zit, om daar wel eerlijk tegen te zijn, omdat die ander dan niet nog meer pijn wil doen, maar Jezus doet dit toch. 

Als deze mannen zijn uitgesproken, dan zegt Jezus dat ze onverstandig en traag van hart zijn. Ze vertellen nota bene het hele Evangelie en ze horen zelf niet wat ze zeggen. En Jezus reageert dan heftig op hun wanhoopsverhaal en Hij zegt: "Moest dit niet zo gebeuren?" Jezus zet Gods Waarheid tegenover die wanhoop en hopeloosheid. Jezus zet alles in het juiste perspectief! En dat blijkt dus niet afstotend te werken. Dat blijkt ergens zelf meer hoop te geven dan alle lieve woorden die Jezus had kunnen spreken. Eigenlijk geeft dit een antwoord op hun vragen waardoor er juist hoop geboren wordt. 

En uiteindelijk zijn de stevige woorden van Jezus, juist de reden dat deze mannen niet wilden dat Jezus door zou gaan. Dat kan te maken hebben gehad met de veiligheid, maar is het dat alleen geweest? Een soort sociaal wenselijk gedrag van deze mannen? Daar lijkt het helemaal niet op, het zijn veel meer de woorden die Jezus hier spreekt. En ik denk dat de kracht zit in deze woorden: "Moest de Christus dit niet lijden." Dat is waar iets gebeurt. Later zeggen ze dat hun hart brandend in hen was. Die woorden hebben iets in beweging gezet. Iets van: "Het kan dus nog wel." Jezus ontkracht met de waarheid hun leugen dat alles voorbij zou zijn. Hij zet het hele verhaal in het perspectief van de profeten, waardoor het juist klopt, terwijl hetzelfde verhaal hen eerst wanhopig maakte. 

Dat is wat Gods Waarheid doet als we die toelaten. Zelfs als die waarheid zegt dat onze gedachten onverstandig en traag zijn. Zelfs als dat betekent dat wij onze, soms wanhopige, gedachten moeten inleveren bij de waarheid van God. Zelfs als dat gebeurt en we het toch aanvaarden als waarheid, dan gaan we zien hoe het werkelijk zit. Daarmee begrijpen we dan nog niet alles, maar er valt compleet ander licht op en de duisternis over onze gedachten moet wijken. Jezus stelt vragen en confronteert heel eerlijk, maar de uitwerking is vol hoop. 

Gebed: Jezus, wat een wijsheid laat U zien in het gesprek met deze twee mannen. Uw waarheid maakt echt vrij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu