"En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven." (Lukas 24:29) 

Jezus stelde in eerste instantie alleen maar vragen aan de twee mannen uit Emmaüs. Hopeloos als ze waren, stelde Jezus vragen, waarop Hij het antwoord al lang wist. Vragen die hun diepste wanhoop naar de oppervlakte haalde. Eigenlijk is dit al zo helend en genezend als er iemand bij je wanhoop en je angst stilstaat en je die woorden mag geven. Dat maakt de wanhoop niet anders, maar het feit dat het er mag zijn, is al een zegen. Alleen al op dit punt, is Jezus zo zorgzaam bezig met deze mannen.

 

Maar dat betekent niet dat Jezus altijd alleen maar lieve woorden spreekt. Alsof de waarheid, te midden van een hopeloze situatie niet gezegd mag worden. Ik merk soms hoe lastig het kan zijn als je iemand begeleid, die in zijn wanhoop zit, om daar wel eerlijk tegen te zijn, omdat die ander dan niet nog meer pijn wil doen, maar Jezus doet dit toch. 

Als deze mannen zijn uitgesproken, dan zegt Jezus dat ze onverstandig en traag van hart zijn. Ze vertellen nota bene het hele Evangelie en ze horen zelf niet wat ze zeggen. En Jezus reageert dan heftig op hun wanhoopsverhaal en Hij zegt: "Moest dit niet zo gebeuren?" Jezus zet Gods Waarheid tegenover die wanhoop en hopeloosheid. Jezus zet alles in het juiste perspectief! En dat blijkt dus niet afstotend te werken. Dat blijkt ergens zelf meer hoop te geven dan alle lieve woorden die Jezus had kunnen spreken. Eigenlijk geeft dit een antwoord op hun vragen waardoor er juist hoop geboren wordt. 

En uiteindelijk zijn de stevige woorden van Jezus, juist de reden dat deze mannen niet wilden dat Jezus door zou gaan. Dat kan te maken hebben gehad met de veiligheid, maar is het dat alleen geweest? Een soort sociaal wenselijk gedrag van deze mannen? Daar lijkt het helemaal niet op, het zijn veel meer de woorden die Jezus hier spreekt. En ik denk dat de kracht zit in deze woorden: "Moest de Christus dit niet lijden." Dat is waar iets gebeurt. Later zeggen ze dat hun hart brandend in hen was. Die woorden hebben iets in beweging gezet. Iets van: "Het kan dus nog wel." Jezus ontkracht met de waarheid hun leugen dat alles voorbij zou zijn. Hij zet het hele verhaal in het perspectief van de profeten, waardoor het juist klopt, terwijl hetzelfde verhaal hen eerst wanhopig maakte. 

Dat is wat Gods Waarheid doet als we die toelaten. Zelfs als die waarheid zegt dat onze gedachten onverstandig en traag zijn. Zelfs als dat betekent dat wij onze, soms wanhopige, gedachten moeten inleveren bij de waarheid van God. Zelfs als dat gebeurt en we het toch aanvaarden als waarheid, dan gaan we zien hoe het werkelijk zit. Daarmee begrijpen we dan nog niet alles, maar er valt compleet ander licht op en de duisternis over onze gedachten moet wijken. Jezus stelt vragen en confronteert heel eerlijk, maar de uitwerking is vol hoop. 

Gebed: Jezus, wat een wijsheid laat U zien in het gesprek met deze twee mannen. Uw waarheid maakt echt vrij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu